Rozvoj kraje - aktuální informace

11.7.2022

Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 21OPK01

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 6. 6. 2022 (č. usnesení RK/19/853/2022) schválila poskytnutí finanční podpory dalším žadatelům, kteří byli v rámci výzvy č. 21OPK01 zařazeny do tzv. zásobníku projektů.

29.6.2022

Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - návrh pro veřejné projednání

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanoveními § 42b a § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že byl zpracován návrh Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen „Aktualizace č. 5 ZÚR KHK“), pro veřejné projednání, včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

27.6.2022

Stipendijní program

Ve snaze směřující k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče na území Královéhradeckého kraje, zejména aktivitami přispívajícími k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu, vypisuje Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje druhé kolo Stipendijního programu Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro akademický rok 2021 – 2022. Stipendijní program umožní získat stipendium studentům 6. ročníků magisterského prezenčního studia lékařských fakult ve studijním programu všeobecné lékařství, kteří mají zájem v budoucnu vykonávat pracovní činnost pro poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje.

10.6.2022

Příručka k podání a vyplnění žádosti v dotačním portále DOTIS

V této příručce budete seznámeni s návodem pro podání a vyplnění žádosti o kotlíkovou dotaci. Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím dotačního portálu Královéhradeckého kraje „DOTIS“, kde musí mít žadatel zřízen svůj uživatelský účet. Pro následné zpřístupnění žádosti je nutné vždy provést tzv. "REGISTRACI ŽÁDOSTI", která bude probíhat ve dnech 15. 6. 2022, 29.6. 2022, 13. 7. 2022, 27. 7. 2022, 10. 8. 2022, 24. 8. 2022 od 10 - 14h.