Nástroj rychlé reakce a připravenosti na významná nebezpečí

28. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Cílem tohoto nástroje je podporovat a doplňovat úsilí členských států v případě vážné katastrofy a posílit schopnost rychle reagovat.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na akce v oblasti civilní ochrany.

Je zaměřena na zvýšení schopností civilní ochrany, a to zejména na:


mobilizaci odborníků pro podporu a pomoc členským státům či třetím zemím, které čelí přírodním katastrofám či technologickým nehodám

přepravu evropské pomoci civilní ochrany v případě katastrof a související logistickou podporu

nájem vybavení a prostředků, které jsou potřebné k zajištění rychlé evropské reakce a které nelze získat od členských států

vzdělávací kurzy (včetně kurzů obecného vzdělávání v souvislosti s mechanismem civilní ochrany a vzdělávacích kurzů zaměřených na konkrétní otázky nebo určené pro specifickou cílovou skupinu) s cílem poskytnout odborníkům a vedoucím skupin znalosti a nástroje nezbytné pro účinné zapojení do zásahů Společenství a vyvinout společnou evropskou zásahovou politiku

cvičení řídícího štábu, proškolení osob odpovědných za civilní ochranu

výměnu odborníků s cílem posílit povědomí o evropské civilní ochraně a sdílet informace a zkušenosti

pracovní setkání zaměřená na výměnu informací a podporu společného povědomí o otázkách civilní ochrany

projekty, studie, průzkumy, modelování, tvorbu scénářů a nouzové plánování, pomoc při tvorbě kapacit; demonstrační projekty; přenos technologií; akce v oblasti zvyšování povědomí a šíření informací; komunikační akce; poskytování odpovídajících prostředků a vybavení, jakož i monitorování a hodnocení.

systém IT umožňující výměnu informací s členskými státy během mimořádných událostí

CECIS (společný komunikační a informační systém pro mimořádné události) – s cílem zvýšit účinnost a umožnit rovněž výměnu informací označených jako „EU – vyhrazené“. Prostředky budou použity k uhrazení nákladů na vývoj, údržbu, provoz a podporu (technické a programové vybavení a služby) informačních a komunikačních systémů. Mohou být použity také k financování nákladů na řízení projektů, kontrolu jakosti, bezpečnosti, dokumentaci a vzdělávání související se zaváděním těchto systémů.Bližší informace:Soubory ke stažení