Program podnikání a inovace

18. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Program podnikání a inovace (EIP) se zaměřuje zejména na podporu inovativních malých a středních podniků. Nejobjemnější aktivitou tohoto programu jsou nové finanční nástroje zajišťované Evropským investičním fondem (EIF) - rizikový kapitál pro vysoce inovativní podniky, mikropůjčky a záruky na půjčky pro malé a střední podniky (MSP).

Další významný projekt se zaměřuje na poskytování podpůrných služeb podnikům. Tím se myslí zejména informování o možnostech financování a o CIP obecně, pomoc při transferu technologií, podpora rozvoje inovací a přeshraničních aktivit MSP a jejich účasti v 7. rámcovém programu výzkumu a vývoje.

Ostatní aktivity programu zahrnují zpracování studií a analýz, rozvoj a koordinaci politik aktivity Pro Inno, Europe Innova, pořádání Konference k Chartě MSP či jiných networkingových akcí. Podporovány budou i projekty tržní replikace (zejména v oblasti ekoinovací) a snižování administrativní zátěže.


Vyhlášení výzvy

Evropská komise vyhlásila výzvu k podávání návrhů do komunitárního programu Konkurenceschopnost a inovace, Podnikání a inovace. Tématem výzvy jsou Ekoinovace - pilotní projekty a projekty tržní replikace. Hlavním cílem této výzvy je zvýšit podporu ekologických inovací a jejich zavádění na trh.

Příjem žádostí je do 11. září 2008 do 17 hod  prostřednictvím internetového systému a formulářů žádosti na adresu Evropské komise. Další informace najdete na http://www.mpo.cz/dokument43918.html.

 

Vyhlášení výzvy k poskytování inovativních finančních nástrojů - pro komunitární program Podnikání a inovace

Evropská komise vyhlásila výzvu k předkládání návrhů na projetky podprogramu Podnikání a inovace. Projekty mohou být předkládány Evropské komisi do 7. března 2008. Tématem výzvy jsou globální sektorové přístupy. Další informace najdete na

http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/themes_2008/calls_prop.htm