Media 2007

18. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Program MEDIA 2007 byl založen v roce 1991 a je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti a oběhu evropských děl na mezinárodním audiovizuálním trhu. Zaměřuje se na školení, rozvoj, distribuci a propagaci v audiovisuálním průmyslu. Program se také snaží snížit rozlišnost mezi členskými státy a regiony, podpořit kreativitu a zvýraznit evropské kinematografické a audiovizuální dědictví.

Hlavní cíle programu MEDIA 2007:

• zachovávat a posilovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a kinematografické a audiovizuální dědictví, zajistit jeho dostupnost veřejnosti a podporovat mezikulturní dialog,

• zvýšit oběh a sledovanost evropských audiovizuálních děl uvnitř Evropské unie i mimo ni,

• posílit konkurenceschopnost evropského audiovizuálního odvětví v rámci otevřeného a konkurenčního evropského trhu.Finanční podpora programu MEDIA pokrývá těchto osm oblastí audiovize:


1. Vývoj a příprava filmových a televizních projektů všech žánrů

Financování producentské a scénáristické přípravy audiovizuálních děl, dále financování vývoje a přípravy interaktivních on-line a off-line děl. O podporu může žádat každá nezávislá evropská produkční společnost.

Finanční podpora je určena pro čtyři typy oblastí – Podpora vývoje jednotlivých projektů a projektových souborů, podpora vývoje interaktivních děl a Media-New Talent (který je určený pro již realizované projekty).

Uzávěrka pro podání žádosti pro první tři typy podpor je 15. dubna 2008.2. Distribuce evropských filmů, podpora kin

Podpora distribuce evropských filmů v kinech. Žádost o podporu může předložit každá evropská společnost, která se zabývá distribucí filmu v kinech. Finanční podpora je určena pro hraný, dokumentární nebo animovaný film delší než 60 min. Finanční podpora je určena pro tyto oblasti:

Selektivní podpora (podpora nadnárodní distribuce evropských filmů – uzávěrka 1. dubna 2008, systém Selektivní podpory - uzávěrka 1. července 2008)

Automatická podpora (uzávěrka pro podání žádostí do 30. 4. 2008)

Distribuce - obchodní zástupci (podpora distribuce evropských filmů prostřednictvím obchodních zástupcům oprávněných producentem k prodeji filmu)

Distribuce - sítě kin (program MEDIA umožňuje provozovatelům kin čerpat podporu v rámci finančního plánu MEDIA Distribution. Účelem finanční podpory je především zvýšení podílu evropských filmů v programech kin, nárůst počtu mladých diváků a vytváření spolupracujících sítí kin. Finanční podporu z fondů MEDIA nemohou čerpat jednotlivá kina přímo, ale pouze pokud jsou členy momentálně jediné evropské sítě spolupracujících kin Europa Cinemas (www.europa-cinemas.org).

On-line distribuce (podpora projektů on-line distribuce evropského audiovizuálního obsahu formou video-on-demand nebo digitální kinodisribuce)3. Televizní vysílání

Finanční podpora koprodukce a vysílání televizních programů. O podporu může žádat každá nezávislá evropská produkční společnost. Finanční podpora je určena pro jednotlivé filmy i seriály primárně určené pro televizní vysílání. Do projektu se musí zapojit minimálně tři televizní stanice z různých členských zemí MEDIA. Uzávěrky pro podání žádostí jsou do 22. února 2008 a 13. června 2008.4. Propagace – filmové trhy, burzy námětů, databáze audiovizuálních děl

Jedná se o finanční nebo technickou podporu účasti filmových profesionálů na filmových a televizních trzích v Evropě i mimo ni (např. společné stánky); podporu produkce a koprodukce filmových děl ve stadiu výroby (např. koprodukční setkání, finanční iniciativy); vytvoření databáze nebo sítě databází evropských audiovizuálních děl zaměřených na profesionály; aktivity propagující evropskou kinematografii a audiovizuální díla zaměřené na nejširší veřejnost.5. Filmové festivaly

Podpora filmových festivalů zaměřených na evropský film. Finanční podpora je určena na pronájem vybavení, reklamní a komunikační náklady včetně inzerce a tiskovin, přepravu kopií nebo na titulkování a překlady. Pro festivaly pořádané mezi 1. listopadem 2008 a 30. dubnem 2009 bude příjem žádostí ukončen 30. dubna 2008.6. Vzdělávání filmových profesionálů

Podpora vzdělávacích programů určených profesionálům v oblasti audiovize. Finanční podporu lze získat na projekty v oblastech:

psaní scénářů – literární vývoj scénáře a jeho příprava pro mezinárodní trh, identifikace cílového publika

management – legislativa, marketing, prodej, distribuce

nové technologie – využívání nových technologií při produkci, post-produkci, distribuci, marketingu a uchovávání audiovizuálních děl


Zároveň program podporuje spolupráci a mobilitu studentů a pedagogů škol a vzdělávacích programů s audiovizuálním zaměřením.7. Pilotní projekty

Podpora projektů využívajících nové technologie při distribuci a uvádění evropských audiovizuálních děl a při shromažďování a šíření informací o evropských audiovizuálních dílech. Finanční podporu lze získat na:

• distribuci a propagaci obsahu prostřednictvím personalizovaných služeb

• využití digitálních technologií pro distribuci a evropských audiovizuálních děl a jejich uvádění v kinech po celé Evropě

• on-line přístup a výměnu informací o evropských audiovizuálních dílech8. Finanční náklady při výrobě audiovizuálních děl

Jedná se zejména o akci „Růst a audiovize: i2i Audiovisual“, která je doplňkovou iniciativou programu MEDIA. Jejím cílem je povzbudit banky a finanční instituce k investicím do filmového a audiovizuálního průmyslu tak, že i2i Audiovisual financuje některé náklady na garance vyžadované bankami a/nebo část nákladů na půjčky pro financování výroby audiovizuálních děl.

Finanční podporu může získat každá společnost nebo organizace, jejíž projekt splní kritéria stanovená pro přidělení této podpory.Bližší informace k programu Media 2007 najdete na

http://mediadeskcz.eu/cz/

nebo na http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm (v angličtině)