Vyhlášení veřejné soutěže - Inovační vouchery 2010

14. 7. 2010 Autor: Daniel Všetečka

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2010

Královéhradecký kraj

VYHLAŠUJE

Usnesením zastupitelstva č. ZK/14/1007/2010 dne 14. července 2010 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2010, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací podporovaných z veřejných prostředků Královéhradeckého kraje (dále jen „poskytovatel“) za účelem zvýšení vzájemné spolupráce aplikační sféry a vysokých škol v Královéhradeckém kraji.

Způsobilým žadatelem jsou malé a střední podniky dle definice nařízení 364/2004/ES, se sídlem nebo provozovnou na území Královéhradeckého kraje. Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci, el. verzi projektové žádosti apod. k veřejné soutěži, lze získat na internetové adrese poskytovatele http://rif.kr-kralovehradecky.cz  

Originál projektové žádosti musí být v listinné podobě spolu s přílohami + 1x v elektronické podobě (CD, DVD nebo flash disk) včetně příloh, doručen v uzavřené obálce v daném termínu jedním z těchto způsobů:

 1. osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - v úředních hodinách: Pondělí 8.00 - 17.00, Úterý 8.00 - 14.00, Středa 8.00 - 17.00, Čtvrtek 8.00 - 14.00, Pátek 8.00 - 14.00
 2. doporučeně poštou na adresu:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje
  Odbor grantů a dotací
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové

(Datem podání se rozumí podání na poště nebo datum podání na podatelně.)

Obálka musí být uzavřená, označená názvem "Inovační voucher", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotvírat".

Soutěžní lhůta je stanovena od 15.7.2010 do 20.8.2010 14:00. Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty. Výsledky této veřejné soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele http://rif.kr-kralovehradecky.cz  nejpozději 15. listopadu 2010.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.

Soubory ke stažení

 • Inovační vouchery (pdf, 293 kB, 14.7.2010)

  informační leták

 • Příloha č. 1 (pdf, 122 kB, 14.7.2010)

  Statut Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

 • Příloha č. 2 (pdf, 132 kB, 14.7.2010)

  Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

 • Příloha č. 3 (pdf, 184 kB, 14.7.2010)

  Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

 • Příloha č. 4a (xls, 110 kB, 14.7.2010)

  žádost o inovační voucher - náveh projektu

 • Příloha č. 4b (xlsx, 91 kB, 14.7.2010)

  Žádost o inovační voucher - návrh projektu

 • Příloha č. 5 (doc, 103 kB, 14.7.2010)

  Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis

 • Příloha č. 6 (doc, 89 kB, 14.7.2010)

  Formulář závěrečné zprávy