Jednání pracovních skupin

29. 6. 2009 Autor: Monika Malínská

V průběhu května a června 2009 proběhla dvě jednání čtyř pracovních skupin v souvislosti s procesem tvorby Regionální inovační strategie. Pracovní skupiny měly za úkol vytvořit náplň priorit strategie, které byly stanoveny Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a vybrat stěžejní aktivity, které by mohly být realizovány v rámci prvního akčního plánu.

Tvorba strategické části je závislá na zapojení širokého okruhu zainteresovaných subjektů. Na zpracování se tedy podílely čtyři pracovní skupiny složené ze zástupců subjektů inovačního prostředí v kraji. Členové jednotlivých skupin byli nominováni členy RVVI. Jako jeden z podkladů pro možné návrhy členů pracovních skupin sloužil seznam subjektů, jejichž zástupci projevili v rámci šetření v regionu zájem aktivně se tohoto procesu účastnit. Proběhla dvě jednání těchto čtyř pracovních skupin (Pracovní skupina 1 – Vzdělávání a výzkum, Pracovní skupina 2 – Spolupráce, Pracovní skupina 3 – Progresivní odvětví, Pracovní skupina 4 – Poradenství a publicita). Na prvním jednání byla řešena náplň jednotlivých priorit (tzn. opatření a aktivity). Na druhém jednání byly řešeny další připomínky k náplni a vybírány stěžejní aktivity, které by se měly objevit v akčním plánu, jako aktivity, které budou v nejbližší době realizovány. Konečnou podobu akčního plánu schválí a dotvoří RVVI na svém dalším jednání (září 2009).

Pracovní verze výstupů pracovních skupin je uvedena pod odkazem Regionální inovační strategie.