Vyúčtování dotací na podporu sociálních služeb pro rok 2016 z rozpočtu KHK a MPSV 2016

28. 12. 2016 Autor: Ivan Guman

Vyúčtování dotací za rok 2016 v rámci Programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2016, dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu.

Avízo o dočerpání dotace

Do 16. ledna 2017 (rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu KHK) zašle Příjemce zprávu o dočerpání dotace, popř. avízo o vrácení dotace nebo její části písemně na Odbor.

Dokument podepíše statutární zástupce Příjemce.

Vyúčtování dotací

    • Příjemce je povinen do 6. února 2017 (rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu KHK) předložit vyúčtování dotace vtištěné podobě na předepsaném formuláři odboru sociálních věcí.

    • Příjemce je dále povinen k vyplněnému formuláři vyúčtování přiložit soupis všech prvotních účetních dokladů, které se vážou k čerpání dotace, ve kterém bude uvedeno minimálně číslo dokladu, účet zaúčtování, popis nákladů a finanční částka. Všechny dokumenty vyúčtování budou podepsány statutárním zástupcem příjemce dotace. Možno využít sestavu z účetního systému.

    • Nedílnou součástí vyúčtování je čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, u kterých byli v průběhu roku evidováni zaměstnanci příjemce dotace. Vzor je ke stažení a zároveň je na jednom listě vsouboru kvyúčtování.

Formulář pro vyúčtování dotací na podporu sociálních služeb je společný pro oba dotační programy. V případě, že jste obdrželi dotaci v obou titulech, vyplňte, vytiskněte, podepište a zašlete včetně prohlášení o bezdlužnosti na KÚ 2 výtisky vyplněného podepsaného formuláře. V případě, že jste obdrželi dotaci pouze v jednom titulu, stačí odeslat jediný výtisk.

Případné dotazy kvyúčtování zodpoví Ing. Kateřina Kolářová, tel. 725 999 517, e-mail: kkolarova@kr-kralovehradecky.cz

Doručovací adresa: Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové

Vyplněný soubor 02_Vyúčtování MPSV a KHK 2016.xlsx zašlete rovněž elektronicky na e-mail: kkolarova@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení