Čtvrté setkání RVVI

17. 4. 2009 Autor: Monika Malínská

Dne 24. března 2009 se konalo v Regiocentru Nový pivovar čtvrté setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání bylo koncipováno zejména jako pracovní nad Regionální inovační strategií Královéhradeckého kraje.

V úvodu jednání byly stručně prezentovány základní informace o projektu ERANET-TEXTILE. Jedná se o mezinárodní projekt založený na spolupráci významných organizací v oblasti textilu. V souvislosti s tímto projektem a následně i dalšími aktivitami, které budou navazovat na Regionální inovační strategii Královéhradeckého kraje, byl také zmíněn záměr zřízení Regionálního inovačního fondu.

 Druhý stručný příspěvek v úvodu informoval o hlavních myšlenkách společného projektu Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice HK s názvem CeBioMed. Hlavní část jednání byla věnována Regionální inovační strategii Královéhradeckého kraje. Schválena a projednána byla analytická část a z ní vycházející SWOT analýza. Poté byly v rámci diskuse stanoveny vize, hlavní cíl a priority dokumentu. Na základě priorit byly ustaveny čtyři pracovní skupiny včetně jejich garantů z řad členů RVVI. Nominace členů pracovních skupin proběhly elektronickou formou po tomto jednání.

Priority Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje včetně garantů za pracovní skupinu řešící danou prioritu:

  1. Efektivní využití kapacit a potenciálu institucí sekundárního a terciárního vzdělávání a výzkumných organizací - Ing. Bořivoj Málek (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků HK)
  2. Vytváření podmínek pro spolupráci v oblasti inovací - Ing. Martin Dittrich (Technologické centrum HK)
  3. Posilování inovační výkonnosti progresivních odvětví (medicína, farmacie, textil, technické plasty, ICT, strojírenství, zemědělství, potravinářství, stavebnictví, automobilový průmysl, dřevozpracující průmysl, energetika, obnovitelné zdroje) - Ing. Stanislav Sedláček (Krajská hospodářská komora KHK)
  4. Rozvoj inovačního prostředí – poradenské služby, publicita - Mgr.A. Martina Kulhavá (Krajský úřad KHK)