Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebStrategické dokumentyPlán sociálních služeb

Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 až 2023

1. 7. 2021 Autor: Lukáš Khýn

Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 až 2023 je dokumentem vytvářeným na základě ustanovení § 95, písm. d) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (ZSS), v platném znění. Součástí je síť sociálních služeb vytvářená v souladu s § 95, písm. h) ZSS. Dokument přijalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 22. 6. 2020.

Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 až 2023 je zpracováván na základě ustanovení § 95 ZSS. Náležitosti střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb upravuje § 3, písm. h) ZSS a náležitosti sítě sociálních služeb § 3, písm. i) ZSS. Dokument je ze zákona zpracováván na období 3 let.

Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 až 2023

  • Vymezuje priority v oblasti rozvoje sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje.
  • Vymezuje priority v oblasti investic do sociálních služeb.
  • Navrhuje cíle a opatření v oblasti řízení a organizace sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje.
  • Obsahuje finanční výhled vývoje sítě sociálních služeb.

Síť veřejně podporovaných sociálních služeb 2021 až 2023

Síť sociálních služeb je vytvářena na období platnosti střednědobého plánu sociálních služeb a může být opakovaně prodlužováno. Zařazení do sítě sociálních služeb představuje pověření poskytovatele k poskytování sociálních služeb a právo poskytovatele na finanční podporu ve formě vyrovnávací platby ve smyslu Rozhodnutí Komise Evropské unie č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

Zařazení do sítě sociálních služeb je předpokladem k poskytování finančních prostředků (nejčastěji dotací) poskytovatelům sociálních služeb. Zařazení do sítě samo o sobě však není deklarací výši finanční podpory. Konkrétní výše prostředků pro konkrétního poskytovatele bude určena v průběhu jednotlivých dotačních nebo zadávacích řízení a následně právně zakotvena ve smlouvě o poskytování sociální služby uzavřené mezi zadavatelem a poskytovatelem. Královéhradecký kraj ve spolupráci s ostatními zadavateli usiluje o zabezpečení sítí definovaného rozsahu služeb, včetně odpovídajícího finančního zabezpečení.

Aktualizace sítě sociálních služeb probíhá na základě zveřejněné výzvy 2x ročně. Podnět pro rozšíření sítě sociálních služeb podává obec nebo poskytovatel sociálních služeb. Podněty jsou hodnoceny z hlediska potřebnosti, přiměřenosti navrženého řešení poskytovatelem a dostupných finančních zdrojů. Při hodnocení sítě sociálních služeb se přihlíží k vyjádření a podpoře obce. Ve výzvě k aktualizaci může zadavatel vymezit okruh služeb, od nichž sbírá podněty pro rozšíření – druhem služby, cílovou skupinou, případně místní působností.

Síť sociálních služeb je definována:

  • Druhem sociální služby definovaným dle zákona o sociálních službách
  • Cílovou skupinou, kterou dané sociální služby obsluhují
  • Vymezení regionu působnosti
  • Kapacitou služby, definovanou personálním zabezpečením služeb a kapacitou obsluhovaných klientů (počty lůžek/počty uživatelů/počty uživatelů v jeden okamžik)

Zajištění sítě sociálních služeb jednotlivými poskytovateli je definováno identifikátorem poskytovatele.

Regionální vymezení služeb je dáno charakterem činnosti jednotlivých služeb, četností a mobilitou cílové skupiny. Slouží k plánování územní dostupnosti sociálních služeb. Charakter regionálního vymezení je klíčový i pro očekávání podpory obcí poskytované jednotlivým službám.

Nejmenšími územními jednotkami jsou správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem, ty jsou vymezovány pro služby pro seniory – pečovatelská služba, centrum denních služeb a denní stacionář; dále pro službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Další územní jednotkou jsou obce s rozšířenou působností. Území obce s rozšířenou působností je vymezeno pro osobní asistence, tísňovou péči, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby pro seniory, centra denních služeb a denní stacionáře pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, nízkoprahové denní centrum, noclehárny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytující služby převážně ambulantní formou, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením.

Územní jednotka okres je využívána pro služby odborného sociálního poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, domovy se zvláštním režimem, služby chráněného bydlení, rané péče, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, následná péče, specializované sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy a sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním.

Území vymezené krajem je používáno pro služby – intervenčního centra, sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a v dalších druzích služeb, za předpokladu, že četnost potřeby služby je natolik nízká, že není potřeba služby definovat v menších územních jednotkách.

Přehled služeb s celostátní působností zajišťujících potřeby obyvatel Královéhradeckého kraje

Přehled služeb s celostátní působností je přílohu Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 až 2023. Královéhradecký kraj zařazením služeb do tohoto přehledu deklaruje potřebnost těchto služeb pro obyvatele Královéhradeckého kraje. Se zařazením služeb do tohoto seznamu neplynou poskytovatelům žádná práva ani povinnosti vůči Královéhradeckému kraji. Poskytovatelé zařazení do tohoto seznamu budou moci využívat informace poskytované Královéhradeckým krajem prostřednictvím Informačního systému pro řízení a financování sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje (KISSOS) a mohou případně žádat o dofinancování služby z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

O zařazení do tohoto přehledu mohou žádat poskytovatelé sociálních služeb na základě vlastní žádosti doručené koordinátorovi plánování sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Do přehledu služeb s celostátní působností budou zařazeni poskytovatelé, kteří poskytují služby osobám z Královéhradeckého kraje nebo působí na území Královéhradeckého kraje. Více informací na kontaktech níže. 

Naplňování střednědobého plánu sociálních služeb

Vzhledem k podmínkám financování sociálních služeb je naplňování Střednědobého plánu sociálních služeb závislé na vývoji financování sociálních služeb z prostředků státního rozpočtu

Královéhradecký kraj předpokládá, že se na naplňování cílů Střednědobého plánu sociálních služeb budou spolupodílet obce a poskytovatelé sociálních služeb.

Kontakt pro oblast plánování sociálních služeb

Mgr. Lukáš Khýn, koordinátor plánování sociálních služeb

telefon: 495 817 675

e-mail: lkhyn@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení