6.1 - Zásady územního rozvoje

27. 5. 2008

Zásady územního rozvoje - etapy projednání zadání, návrhu

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   6
   
 2. 02. Kód:   1
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Zásady územního rozvoje - etapy projednání zadání, návrhu

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  "Zásady územního rozvoje (dále jen ""ZÚR"") jsou vedle územího plánu a regulačního plánu jedním z dokumentů územně plánovací dokumentace. Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využítí, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospšené stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití."
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Zastupitelstvo kraje
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Zastupitelstvo kraje rozhodne o pořízení ZÚR, nebo jejich aktualizaci, na základě zprávy o uplatňování ZÚR v uplynulém období, kterou zastupitelstvu předloží krajský úřad nejpozději do 2 let po vydání ZÚR, nebo jejich poslední aktualizaci.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Ing Petr Háp, vedoucí oddělení územního plánování
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Nejsou předepsány žádné.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Žádné
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Správní ani jiné poplatky nejsou předepsány.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  ZÚR pořídí krajský úřad a vydá zastupitelstvo kraje nejdéle do 3 let ode dne nabytí účinnosti nového stavebního zákona. Uplynutím této lhůty pozbývají platnost územní plány velkých územních celků.Pro aktualizaci ZÚR nejsou lhůty pro její pořízení stavebním zákonem stanoveny.Stanoveny jsou pouze lhůty pro projednání jednotlivých fází dokumentu zadání, návrh:např. krajský úřad zašle zadání jednotlivě dotčeným orgánům, dotčeným obcím, sousedním krajům a ministerstvu, které mohou do 30 dnů po obdržení uplatnit své požadavky, včetně požadavků na vyhodnocení vlivu uplatňování ZÚR na podmínky udržitelného rozvoje v území.Krajský úřad oznámí místo a dobu společného jednání o návrhu ZÚR jednotlivě nejméně 15 dnů předem dotčeným orgánům, ministerstvu a sousedním krajům.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:

   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zvláštní předpisy na jednotlivých úsecích státní správy (životní prostředí, ochrana vod, a půdy, odpady, ovzduší, doprava, lázně a zřídla, energetika, ochrana kulturních památek, ochrana lesního půdního fondu, horní zákon, geologie, a další
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Milan Pacák , vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  31.3.2008
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:

   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:

   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: