2.3 - Výkon sociálně právní ochrany

3. 5. 2016

Popis postupu při vydávání pověření k výkonu sociálně právní ochrany

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   2
   
 2. 02. Kód:   3
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Popis postupu při vydávání pověření k výkonu sociálně právní ochrany


 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Správní řízení o vydání pověření k výkonu sociálně právní ochrany

 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  fyzická osoba, právnická osoba
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Splnění podmínek dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů: podání písemné žádosti, bezúhonnost a odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat, zajištění odpovídajících hygienických podmínek (pouze v některých případech), vlastnické nebo uživatelské právo k objektům anebo prostorám, v nichž bude poskytována sociálně-právní ochrana, potřebné materiální a technické podmínky.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním písemné žádosti
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, má-li žadatel sídlo nebo místo trvalého pobytu na území kraje
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, má-li žadatel sídlo nebo místo trvalého pobytu na území kraje,
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany dětí prokázané posudkem příslušného orgánu hygienické služby – týká se pouze žádostí o vydání pověření pro zřizování a provozování zařízení odborného poradenství pro péči o děti; zařízení sociálně výchovní činnosti; zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a výchovně-rekreačních táborů pro děti, předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, a pokud pověřená osoba nevydává výroční zprávu, předložení jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a pravidla hospodaření, prokázání odborné způsobilosti a bezúhonnosti všech osob, které budou sociálně-právní ochranu dětí přímo poskytovat
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Žádosti (tiskopisy předepsané MPSV) jsou k dispozici na internetových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=4600
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Toto řízení je bez poplatků
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Nejsou
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Vést záznamy o činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany dětí, vypracovat za kalendářní rok výroční zprávu, plnit oznamovací povinnost, poskytnout potřebné doklady a umožnit vstup do prostor, v nichž se sociálně-právní ochrana vykonává a oznámit termín a místo konání výchovně rekreačního tábora
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:

   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Proti rozhodnutí o vydání či odejmutí pověření k výkonu sociálně právní ochrany lze podat odvolání a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Odnětí pověření, uložení pokuty až do výše 200 000,- Kč
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :
  Jaké jsou podmínky pro vydání pověření? Splnění podmínek viz bod 6.
   
 22. 22. Další informace:
  http://www.mpsv.cz
   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
  http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=4600
   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí 
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Ivana Matoušová, Mgr. Kateřina Nixová
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  3. 5. 2016
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:

   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:

   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: