2.2 - Náhradní rodinná péče

1. 4. 2016

Popis postupu ke zprostředkování náhradní rodinné péče

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   2
   
 2. 02. Kód:  2

 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Popis postupu ke zprostředkování náhradní rodinné péče
   

 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Řízení o zprostředkování náhradní rodinné péče, tzn. osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu včetně odborného posouzení žadatelů i dítěte a zařazení žadatelů do evidence
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Občan
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Splnění podmínek dle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů: podání žádosti, trestní bezúhonnost, způsobilý zdravotní stav, odpovídající sociální prostředí, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti k příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště občana
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, má-li žadatel místo trvalého pobytu na území kraje
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Občanský průkaz nebo doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR. Ostatní doklady zajistíte ve spolupráci s příslušným pracovníkem na obecním úřadu obce s rozšířenou působností
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Žádosti a ostatní tiskopisy (posouzení zdravotního stavu a další) jsou k dispozici na obecním úřadu obce s rozšířenou působností
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Žádné
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Neprodleně po odborném posouzení podle § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Společně posuzované osoby
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Umožnění sociálního šetření, účast na přípravě fyzických osob na převzetí dítěte, účast na psychologickém vyšetření základním i kontrolním
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Rozhodnutí je možno napadnout odvoláním u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, písemně nebo ústně do protokolu. O odvolání rozhoduje MPSV ČR
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Nezařazení do evidence žadatelů o NRP, případně vyřazení z této evidence
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :
  Jaké jsou podmínky pro zařazení do evidence žadatelů? Splnění podmínek - viz bod 6. Jaké jsou čekací doby pro zprostředkování NRP? Individuální, v závislosti na konkrétních okolnostech případu (vhodnost žadatele a dítěte).
   
 22. 22. Další informace:
  http://www.mpsv.cz/cs/7256
   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
  Např.: http://www.nahradnirodina.cz/, http://www.chcemebytpestouny.cz/ apod.
   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
  Při problémech s již svěřeným dítětem je možno se obrátit na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí na OÚ obce s rozšířenou působností dle místa vašeho bydliště
   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Mgr. Radka Šuplerová 
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.4.2016
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  11.5.2016
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:

   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
  Bez omezení