2.5 - Registrace poskytovatelů sociálních služeb

23. 1. 2018

Popis postupu při registraci poskytovatelů sociálních služeb

 1. 01. Identifikační číslo návodu:  2
   
 2. 02. Kód:  5
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Popis postupu při registraci poskytovatelů sociálních služeb.

 4. 04. Základní informace k životní situaci:

  Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb; toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci podle § 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Registrace podle § 79 se nevyžaduje, poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo asistent sociální péče, který tuto činnost nevykonává jako podnikatel.

  Asistentem sociální péče podle § 83 zákona o sociálních službách může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a zdravotně způsobilá. Asistent sociální péče je povinen poskytovat pomoc osobně a s osobou, které poskytuje pomoc, uzavřít písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci. Náležitostmi smlouvy je označení smluvních stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování pomoci a výše úhrady za pomoc.

  Registrace podle § 79 se rovněž nevyžaduje u fyzické nebo právnické osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie, jestliže poskytuje sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách na území České republiky dočasně a ojediněle, pokud prokáže: a) že je státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo má sídlo v jiném členském státě Evropské unie nebo b) je držitelem oprávnění k výkonu činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie.

  Registrace se dále nevyžaduje u poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče podle § 52 zákona o sociálních službách.

  Registrace je nepřevoditelná a pozbývá platnosti dnem zániku právnické osoby nebo dnem úmrtí fyzické osoby.

  Rozhodnutí o registraci pozbývá platnosti, jestliže poskytovatel sociálních služeb nezapočne poskytovat sociální služby ve lhůtě do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o registraci.

 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Poskytovatel sociálních služeb (zájemce o poskytování sociálních služeb) - fyzická nebo právnická osoba, organizační složka zahraniční právnické osoby.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Poskytovatel musí splňovat podmínky stanovené v § 79 a 80 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
  • bezúhonnost a odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby
  • bezúhonnost právnické osoby
  • zajištění hygienických podmínek, jsou-li sociální služby poskytovány v zařízení sociálních služeb
  • vlastnické či jiné právo k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby
  • zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb
  • skutečnost, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka.
  • poskytovatel sociálních služeb je povinen před započetím jejich poskytování uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytuje sociální služby podle tohoto zákona.

   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Poskytovatel sociálních služeb (zájemce o poskytování sociálních služeb) - fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka zahraniční právnické osoby podá písemnou žádost o registraci místně příslušnému krajskému úřadu; v případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je ministerstvo, rozhoduje o registraci ministerstvo.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační složky zahraniční právnické osoby na území České republiky. V případě fyzických osob s místem trvalého nebo hlášeného pobytu v Královéhradeckém kraji nebo právnických osob (případně organizační složky zahraniční právnické osoby) se sídlem v Královéhradeckém kraji rozhoduje Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí, v úřední hodiny, případně po domluvě.
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Písemnou žádost, která musí obsahovat údaje a připojené doklady podle ustanovení §79 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Formuláře jsou na Integrovaném portále Ministerstva práce a sociálních věcí http://formulare.mpsv.cz
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Nejsou stanoveny správní poplatky.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Lhůty vyplývají ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tedy do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Nejsou.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Součinnost ve smyslu správního řádu.

  Poskytovatel sociálních služeb je povinen před započetím jejich poskytování uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytuje sociální služby podle tohoto zákona. Poskytovatel sociálních služeb je povinen do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její úředně ověřenou kopii registrujícímu orgánu.

  Poskytovatel sociálních služeb je povinen písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládajících s touto žádosti podle § 79 odst. 5, s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, a s výjimkou údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8. Poskytovatel je povinen tyto změny oznámit do 15 dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a doložit tyto změny příslušnými doklady.

 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  posta@kr-kralovehradecky.cz
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

  Pro posuzování odborné způsobilosti všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby pak zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Možnost podat odvolání proti rozhodnutí k Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to do 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Registrující orgán rozhodne o zrušení registrace, jestliže
  • poskytovatel sociálních služeb přestane splňovat podmínky uvedené v § 79 a § 80 zákona o sociálních službách,
  • poskytovateli sociálních služeb byl uložen správní trest za přestupek…., poskytovatel ani po uložení trestu za přestupek podle § 107 odst.2 písm. m) nesplní opatření uložená k odstranění nedostatků v oblasti dodržování standardů kvality sociálních služeb zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb,
  • poskytovatel sociálních služeb požádá o zrušení registrace; tato žádost musí být podána nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti.

  Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poskytuje sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování - pokuta do 2 000 000 Kč.

  Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel sociálních služeb dopustí přestupku tím, že:

  • neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2 - pokuta do 20 000 Kč,
  • nevede záznamy podle § 88 písm. f) - pokuta do 10 000 Kč,
  • nevede evidenci žadatelů o sociální službu podle § 88 písm. g) - pokuta do 10 000 Kč,
  • odmítne s osobou neuzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3 - pokuta do 20 000 Kč,
  • použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s § 89 odst. 1 až 3 - pokuta do 250 000 Kč,
  • nepodá informaci o použití opatření omezujících pohyb osob podle § 89 odst. 5 - pokuta do 20 000 Kč,
  • nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do evidence podle § 89 odst. 6 - pokuta do 20 000 Kč,
  • nesplní lhůtu k podání žádosti o zrušení registrace podle § 82 odst. 3 písm. d) nebo odst. 4 - pokuta do 50 000 Kč,
  • nesplní oznamovací povinnost podle § 88 písm. k) - pokuta do 50 000 Kč,
  • nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 5 - pokuta do 50 000 Kč,
  • neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle § 82 odst. 1 – pokuta do 10 000 Kč,
  • nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5 - pokuta do 50 000 Kč.
  • nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole registračních podmínek podle § 82a odst. 2 - pokuta do 500 000 Kč,
  • stanoví za poskytnutí sociální služby vyšší úhradu, než je maximální výše úhrady stanovená prováděcím právním předpisem - pokuta do 50 000 Kč,
  • uzavře smlouvu, která neobsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2 - pokuta do 20 000 Kč
  • nesdělí ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem údaje podle § 85 odst. 7 – pokuta 50 000Kč,
  • nevede evidenci podle § 91c) – pokuta 20 000 Kč
    
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
  Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách kraje - sociální oblast - sociální služby - registrace poskytovatelů sociálních služeb, další informace je možno získat přímým dotazem na oddělení sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí.
   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
  Krajský úřad zajišťuje ve spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb a obecním úřadem obce s rozšířenou působností, příslušnou podle místa hlášeného pobytu osob, poskytnutí sociálních služeb v případě, kdy poskytovatel sociálních služeb ukončil poskytování sociálních služeb z důvodu zrušení jeho registrace, pozbytí její platnosti, popřípadě z jiného důvodu, a osoby, kterým tento poskytovatel dosud poskytoval sociální služby, se nacházejí v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů a nejsou schopny samy si zajistit pokračující poskytování sociálních služeb, koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby; přitom spolupracuje s obecními úřady obcí s rozšířenou působností.
   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí.
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Bc. Tomáš Grulich  - vedoucí oddělení, Ing. Jana Aimová a Mgr. Hedvika Bidlová – registrace, metodika
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.1.2018
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  1.1.2018
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:

   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: