2.4 - Oprávnění k poskytování zdravotních služeb

11. 1. 2018

Popis postupu při rozhodování o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

 1. 01. Identifikační číslo návodu:  2
   
 2. 02. Kód:  4
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Popis postupu při rozhodování o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Poskytovatel může poskytovat zdravotní služby uvedené v oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zákon č. 372/2011 Sb. upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů, zdravotnických pracovníků a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Poskytovatel zdravotních služeb (může být fyzická i právnická osoba).
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Zdravotní služby lze poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. Personální zabezpečení zdravotních služeb musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám. Zdravotní služby mohou být poskytovány pouze ve zdravotnických zařízeních v místech uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nestanoví-li zákon jinak. Zdravotnické zařízení musí být pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno a toto vybavení musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Provozovatel písemně podá žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb krajskému úřadu, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03, bude-li místo poskytování zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  odbor zdravotnictví - oddělení zdravotnictví, v úřední hodiny nebo dle dohody
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Písemnou žádost, která musí obsahovat údaje v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 a předloží k žádosti doklady v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz,v sekci Zdravotnictví, http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1281
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Správní poplatky se řídí zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Za žádost o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb 1000 Kč.
  Za přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, jejímž předmětem je změna:
  - rozsahu zdravotních služeb, týkající se formy, oboru nebo druhu zdravotní péče nebo zdravotní služby,
  -místa poskytování zdravotních služeb, místa pracoviště poskytovatele zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby nebo přepravy pacientů neodkladné péče nebo místa, kontaktního pracoviště poskytovatele domácí péče, nebo
  - doby platnosti oprávnění

  Za přijetí žádosti o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení 150 Kč.

  Správní poplatek lze uhradit v pokladně krajského úřadu, nebo příkazem k úhradě na číslo účtu: 27-2031100257/0100, variabilní symbol: 136115, specifický symbol: IČO právnické osoby, není-li doposud přiděleno, název právnické osoby, IČO fyzické osoby a v případě, že není doposud přiděleno, datum narození (bez teček).
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, pak nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, případně do 60 dnů, jestliže je nařízeno místní šetření, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Nejsou.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Poskytovatel je povinen písemně oznámit do 15 dnů orgánu příslušnému správnímu orgánu všechny změny týkající se údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a dále všechny změny týkající se údajů v dokladech předkládaných se žádostí o udělení oprávnění a předložit o těchto změnách doklady, pokud mohou být důvodem pro pozastavení, změnu, zrušení nebo zánik oprávnění.
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  posta@kr-kralovehradecky.cz
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
  Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
  Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
  Zákon číslo 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
  Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech nelékařských zdravotnických povolání
  Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
  Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
  Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
  Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele ZZS a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů
  Vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Odvolání se podává u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru zdravotnictví, a bude o něm rozhodovat Ministerstvo zdravotnictví České republiky.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  V případě zjištění nedostatků lze ukládat nápravná opatření, za nedodržení povinností daných zákonem lze uložit pokutu. Příslušný správní orgán změní, pozastaví nebo odejme oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jestliže poskytovatel přestane splňovat některou z podmínek daných zákonem nebo tuto povinnost závažným způsobem nebo opakovaně porušil.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :
  Poskytovat zdravotní služby lze na základě vydaného rozhodnutí o udělení oprávnění v místech a oborech uvedených v oprávnění.
  Jedná-li se o změnu oboru, formy nebo místa poskytování (ať již jako rozšíření nebo jako náhradu za dosavadní obor, formu nebo místo) musí být změna ohlášena a požádáno o změnu oprávnění/registrace s dostatečným časovým předstihem, aby o změně mohlo být krajským úřadem rozhodnuto včas (dle požadavků poskytovatele), a ve lhůtách podle správního řádu. Při změně oboru, formy, místa poskytování není možné poskytovat zdravotní služby v rozsahu požadovaných změn bez vydaného rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb/registrace nestátního zdravotnického zařízení.
   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
  Přímým dotazem na oddělení zdravotnictví, podrobné informace včetně formulářů jsou uvedené na webových stránkách kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz,v sekci Zdravotnictví, http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1281 
   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
  Při zániku, zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb má správní orgán povinnost zabezpečit převzetí a následné předání zdravotnické dokumentace nově zvoleným poskytovatelům zdravotních služeb. Pokud oprávnění zaniklo úmrtím poskytovatele, je ten, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti, nebo osoba mu blízká, nebo vlastník objektu, ve kterém byly zdravotní služby poskytovány, nebo jiná osoba, která přišla jako první do styku se zdravotnickou dokumentací, povinen oznámit neprodleně úmrtí poskytovatele příslušnému správnímu orgánu a zajistit zdravotnickou dokumentaci tak, aby byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami nebo ztrátou
  .
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  oddělení zdravotnictví
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Lenka Zdražilová, vedoucí oddělení zdravotnictví
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.1.2018
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:

   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:

   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: