3.3 - Opakování ročníku

28. 8. 2019

Žádost žáka o opakování ročníku ve střední škole po splnění povinné školní docházky.

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   3
   
 2. 02. Kód:   3
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Žádost žáka o opakování ročníku ve střední škole po splnění povinné školní docházky.

 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Žák, který na konci 2. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen z určitého předmětu, může požádat ředitele školy o opakování ročníku.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Za nezletilého žáka podává žádost zákonný zástupce se souhlasem nezletilého žáka, zletilý žák si podává žádost sám.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Žadatel je žákem oboru vzdělání ve střední škole, má splněnou povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Žádost se podává v písemné formě řediteli školy, kterou žák navštěvuje, s uvedením důvodů, proč chce žák ročník opakovat.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  V příslušné střední škole.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  S třídním učitelem, výchovným poradcem a ředitelem školy, kterou žák navštěvuje, a to ve chvíli, kdy se dozví, že na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen.
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Žádné dokumenty nejsou stanoveny.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny, třídní učitel, výchovný poradce, popř. ředitel školy poradí, jak žádost o opakování ročníku formulovat.
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Lhůta pro vyřízení je 30 dní.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Další účastníci řešení nejsou stanoveni.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Další činnosti nejsou stanoveny.
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  Tuto situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Žák se může odvolat proti rozhodnutí ředitele prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Sankce nejsou stanoveny.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :
  Nejsou.
   
 22. 22. Další informace:
  V příslušné škole, na odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
  Ředitel příslušné školy.
   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
   
 26. 26. Kontaktní osoby:
  Mgr. Jiřina Klírová - jklirova@kr-kralovehradecky.cz,
  Mgr. Jana Fišerová - jfiserova@kr-kralovehradecky.cz
  Ing. Mgr. Pavla Zirnsáková - pzirnsakova@kr-kralovehradecky.cz
  Mgr. Daniel Horáček – dhoracek@kr-kralovehradecky.cz
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.9.2019
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  1.9.2019
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  Nebylo stanoveno.
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: