3.1 - Odvolání proti rozhodnutí ředitele/ředitelky

28. 8. 2019

Popis postupu při podání odvolání proti rozhodnutí ředitele/ředitelky školy/školského zařízení.

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   3
   
 2. 02. Kód:   1
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Popis postupu při podání odvolání proti rozhodnutí ředitele/ředitelky školy/  školského zařízení.

 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Odvolání proti rozhodnutí ředitele v případech specifikovaných v ustanoveních § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 24 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Zletilý žák nebo student, zákonný zástupce žáka nebo dítěte (dále jen „odvolatel“).
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Odvolatel podá odvolání proti rozhodnutí ředitele s uvedením skutečností, které by mohly výrok rozhodnutí ředitele změnit.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Odvolatel doručí odvolání proti rozhodnutí ředitele ve lhůtě a k orgánu uvedenému v poučení, které je součástí rozhodnutí vydaného ředitelem.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Ve škole nebo školském zařízení, jehož ředitel rozhodnutí vydal.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Ve škole nebo školském zařízení, s ředitelem školy nebo školského zařízení, v zákonné lhůtě.
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Podepsané odvolání v písemné podobě.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Odvolání nemá formalizovanou podobu.
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Žádné.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, s výjimkou odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole, kde je stanovena lhůta podání odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení. Nerozhodne-li ředitel, který napadené rozhodnutí vydal, o změně původního rozhodnutí, předloží je spolu s kompletním spisovým materiálem odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo. Krajský úřad v odvolacím řízení postupuje v souladu s § 89 a § 90 správního řádu.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Žádní.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Žádné
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít (pro případné dotazy):
  jklirova@kr-kralovehradecky.cz , mstruna@kr-kralovehradecky.czjdvorak@kr-kralovehradecky.cz  
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Prováděcí právní předpisy ke školskému zákonu, tj. vyhlášky – např. vyhláška č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 14/2005  Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů aj. 
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  žádné
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :
  Žádné
   
 22. 22. Další informace:
  Proti rozhodnutí o odvolání vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje se podle § 59 odst. 4 správního řádu nelze odvolat.
   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
  U ředitele příslušné školy.
   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Ředitel příslušné školy,
  odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – Mgr. J. Klírová – tel. č. 495 817 263, Mgr. Jan Dvořák – tel. č. 495 817 372.
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.9.2019
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  1.9.2019
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  Nebylo stanoveno.
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: