Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro období 2021 - 2025

4. 6. 2021 Autor: Jana Hynková

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 03.05.2021 strategický dokument Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro období 2021 - 2025 (dále jen "Koncepce"). Dokument byl zpracován odborem zdravotnictví pod odborným vedením doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc.

Hlavní priority rozvoje zdravotnictví Královéhradeckého kraje po r. 2020 jsou v Koncepci stanoveny v podobě 11 rozvojových strategických bodů. Jedná se o následující priority:

Vytvoření dohody Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. a Fakultní nemocnice Hradec Králové o jednotném systému specializačního vzdělávání lékařů v rámci kraje a podpora dalších opatření pro zlepšení personální situace zdravotních sester.

 • Posílení celého komplexu zdravotní péče v oblasti následné lůžkové péče a dlouhodobé lůžkové péče a v oblasti sociální péče.
 • Vytvoření dalších minimálně 30 akutních lůžek pro obor psychiatrie v rámci Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. a podpora dalších kroků pro posílení vládní reformy psychiatrické péče v oblasti zdravotní i sociální.
 • Posílení primárních služeb, zejména v oblasti praktického lékařství pro děti a dorost a praktického lékařství pro dospělé a posilování zdravého způsobu života.
 • Udržení dostatečné rezervní kapacity v Královéhradeckém kraji v oblasti porodnické a neonatologické péče a její důsledné monitorování.
 • Zajištění konformity rozvojových plánů Královéhradeckého kraje, Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. a dalších zdravotnických zařízení v majetku kraje s plány Ministerstva zdravotnictví České republiky, a to zejména s vládním dokumentem Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030.
 • Posílení připravenosti na další případné epidemické vlny COVID–19.
 • Přehodnocení stávající alokace finančních zdrojů Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví ve prospěch rozvojových bodů Koncepce a postupný útlum provozních dotací pro zdravotnická zařízení poskytující akutní lůžkovou péči.
 • Výhledová projektová příprava dodatečných investic a dořešení problémů interního oddělení v Oblastní nemocnici Náchod a.s.
 • Posílení koordinace zdravotní péče v Královéhradeckém kraji.
 • Posílení informatiky a analytických možností na půdě odboru zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Koncepce je vytvořena v následující struktuře:

 • Úvod - pojetí Koncepce a způsoby tvorby
 • SWOT analýzy a shrnutí analytických kapitol Koncepce
 • Priority rozvoje zdravotnictví KHK po r. 2020 a jejich zdůvodnění
 • Závěr.

Samostatnou součástí Koncepce je příloha s názvem "Analýza zdravotnictví České republiky a Královéhradeckého kraje pro období 2021 - 2025" (dále jen "Analýza"), kde jsou podrobně rozebrány jednotlivé analytické oblasti, které byly podkladem pro kapitolu Koncepce s názvem "SWOT analýzy a shrnutí analytických kapitol koncepce". Ve SWOT analýze jsou shrnuty argumenty, na jejichž základě byly pojmenovány Priority rozvoje zdravotnictví Královéhradeckého kraje po roce 2020 (viz výše).

Analýza je rozdělena do následujících kapitol:

 • I. Zdravotnický systém ČR
 • II. Demografie a zdravotní stav obyvatelstva
 • III. Nedostatek zdravotnického personálu v ČR a KHK
 • IV. Zdravotnická záchranná služba KHK a lékařské pohotovostní služby
 • V. Ambulantní péče a zajištění prevence
 • VI. Lůžková péče včetně sociálních pobytových služeb a problematika paliativní medicíny a geriatrie v KHK
 • VII. Problematika vybraných specializovaných oborů a lékárenské péče v KHK
 • VIII. Ekonomika zdravotnictví v KHK

Soubory ke stažení

Soubory ke stažení