Domov bez bariér

20. 4. 2017 Autor: Renata Zemková

Pobytová sociální služba je určena dospělým osobám zejména od 18ti let věku (mužům i  ženám) s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním, které vede k tělesnému postižení a kteří potřebují celodenní pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené schopnosti v oblastech sebeobsluhy, soběstačnosti a mobility. Tuto péči nelze zabezpečit v rodiném prostředí nebo jinými sociálními službami. Služba je určena osobám s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně osobám s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

Budova domova byla postavena v letech 1933 - 1934 jako azyl pro válečné invalidy a tomuto účelu sloužila až do roku 1965. V roce 1965, po přechodu vojenské invalidovny z působnosti Ministerstva národní obrany do působnosti Státního úřadu sociálního zabezpečení, vznikl Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší. Od 1.1.2017 došlo ke změně názvu na Domov bez bariér.

Původní budova a přilehlý park byly v letech 1991 - 2000 zrekonstruovány. Součástí této rekonstrukce byla i přístavba nového objektu, ve kterém jsou prostory rehabilitace a ergoterapie. Rekonstrukce podstatně zlepšila podmínky života uživatelů.  Celý objekt je bezbariérový. Zařízení má vlastní kuchyni a prádelnu. K dispozici jsou  denní pobytové místnosti, prostory rehabilitace, tělocvična, dílna pro pracovní a zájmovou činnost. Uživatelé mohou využívat k odpočinku, ke sportovním a kulturním akcím rozsáhlý  park.

Celková kapacita domova  je 79 klientů. V roce 2016 došlo na hlavní budově z důvodu transformace a deinstitucionalizace  ke snížení počtu uživatelů  na 63 a k rozvolnění pokojů. Ubytování je nyní zajištěno ve 21 jednolůžkových a 21 dvoulůžkových pokojích. V rámci transformace domova byly v dubnu 2016 uvedeny do provozu dva rodinné domky celkem pro 16 uživatelů. V každém domku jsou dvě domácnosti pro 4 uživatele. V domácnostech je poskytována péče komunitního charakteru.

Zdravotní péči zajišťuje lékař, který dochází do domova 1x týdně. Ošetřovatelská a rehabilitační péče poskytovaná v domově je zajišťována zaměstnanci s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání. Domov poskytuje uživatelům služby v rozsahu, který je přizpůsobený jejich potřebám a požadavkům. Podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelům poskytují sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.
 

Registrovaná sociální služba:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb.

Kontakt:

Domov bez bariér
adresa: Strozziho 1333, 508 01 Hořice

telefon: 493 622 827
fax: 493 621 021
e-mail: info@usphorice.cz
webové stránky: http://www.usphorice.cz

Registr poskytovatelů sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1238667387790_4&706f=9ba244f940a37269