Dotační výzvy MŠMT a MZ ČR na rok 2017

1. 9. 2016 Autor: Dita Kosová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo koncem června 2016 dotační výzvu "na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování". Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo Metodiku pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci programu „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“ - vše pro rok 2017.

Dne 10. 5. 2016 byla schválena „Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017-2020 (č.j. MSMT-11483/2016)". Ta je včetně harmonogramu zveřejněna na webu http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotace-na-obdobi-2017-2020 . Semináře pro žadatele v Praze probíhají 2. a 5. 9. 2016. Dochází k výrazným změnám v podmínkách podání žádostí. Budou podávány individuální a krajské projekty. Individuální projekty si mohou podávat např. školy, nestátní neziskové organizace, obce (na všeobecnou prevenci musí být do projektu zahrnuto min. 20 a více tříd, na selektivní prevenci 5-10 skupin a do indikované prevence zahrnou 9-20 jedinců).Jedna žádost může být podána ve výši od 50 000 do 350 000 Kč. Královéhradecký kraj pověřil vypracováním krajského projektu Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Bude zaměřen na vzdělávání týkající se problematiky vyhlášeného tématu pro r. 2017, tj. Klima třídy. Na semináře budou pedagogové srdečně zváni. Konečný termín podávání žádostí individuálních projektů je 30.9.2016.

MZ ČR vyhlásilo tyto okruhy k problematice prevence:
1.Systémová prevence dětských úrazů při sportovních a volnočasových aktivitách;
2.Systémová podpora správné výživy kojenců a matek;
3.Bezpečná komunita.
Žádosti lze také podávat do 30.9. 2016. Více informací na http://www.mzcr.cz/dokumenty/metodika-pro-zadatele-o-poskytnuti-statni-dotace-v-ramci-programu-%E2%80%9Epece-o-deti-a_12499_1.html. Dotace všem typům překládacích organizací se poskytuje max. do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt, spoluúčast žadatele musí činit min. 30 %. Není stanovena výše žádosti o dotace.