RADONOVÝ PROGRAM ČR

8. 4. 2013 Autor: Lucie Feuchter

Akční plán 2010 - 2019

Radonový program ČR - Akční plán je projekt, jehož rámec je vymezen Usnesením vlády ČR č. 594 ze dne 4. května 2009. Koordinátorem programu na léta 2010 – 2019 je Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Radonový program ČR vychází z toho, že ozáření obyvatel z přírodních zdrojů, zejména z inhalace radonu v bytech, je hlavní složkou ozáření lidí ionizujícím zářením, v průměru vyšší než jejich průměrné ozáření způsobené aplikací zdrojů záření v průmyslu nebo v lékařství.

Cílem Radonového programu ČR je poskytnout veřejnosti informace o ozáření z radonu, o způsobech jeho měření a hodnocení, o možnostech prevence proti radonu v bytech a o způsobech řešení případů, kdy je v bytech zvýšená koncentrace radonu zjištěna.

BEZPLATNÉ INFORMATIVNÍ MĚŘENÍ RADONU V BYTECH V RÁMCI RADONOVÉHO PROGRAMU ČR

Informativní měření úrovně objemové aktivity radonu ve stavbě pomocí stopových detektorů, které slouží pro vyhledávání staveb se zvýšeným rizikem přírodního ozáření. Zpravidla se umisťují 2 stopové detektory na 2 měsíce v topném období. Jedná se o pasivní detektory v plastových krabičkách, detektory nezáří, nepotřebují přívod el. energie, předávají se poštou nebo osobně.

Výsledky a související informace zasílá po vyhodnocení poštou Státní ústav radiační ochrany

O detektory a další informace je možné požádat:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Hradec Králové, Piletická 57, 500 03 Hradec Králové 3,tel. 495 211 471, 498 652 707, mail eva.pravdova@sujb.cz  

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Piletická 57, 500 03 Hradec Králové 3, 498 652 713, radon@suro.cz

Pokud je měřením zjištěna v pobytových místnostech průměrná hodnota objemové aktivity radonu (OAR) vyšší než 1000 Bq/m³ a následná kontrolní měření na místě zvýšené hodnoty nezpochybní, může být majiteli stavby nebo bytu (dále jen žadatel) na realizaci ozdravných opatření poskytnuta státní dotace do výše 150 000 Kč. Formulář žádosti je zveřejněn v příloze k vyhlášce č. 461/2005 Sb. Dříve než žadatel podá vyplněný formulář včetně příloh podle §2 odst. 2 vyhlášky Krajskému úřadu, vyžádá si stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Žádosti přijímá průběžně během roku Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Státní dotaci je možné obdržet teprve po provedení ozdravných opatření a následné kontrole jejich účinnosti.

Odkazy pro více informací:

www.radonovyprogram.cz  

• Státní ústav radiační ochrany, Piletice 57, 500 03 Hradec Králové

www.suro.cz  

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

www.sujb.cz  

Kontaktní osoba na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

Mgr. Lucie Feuchter

Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací¨

Tel. 495 817 486

e-mail: lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz