Pohřebnictví za nouzového stavu od 1. 3. 2021

1. 3. 2021 Autor: Veronika Janáčková

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo přehled opatření, která se týkají oblasti pohřebnictví po čas trvání nouzového stavu ode dne 1. března 2021 do 21. března do 23:59 hodin.

Provoz pohřebních služeb není omezen, stejně tak je dovoleno zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren.
Pohřbů se může účastnit nejvýše patnáct osob, přičemž za účelem posledního rozloučení se zemřelým je povoleno opustit území okresu (případně území hlavního města Prahy), v němž mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje rovněž vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti.

Návštěvu hřbitova je možné uskutečnit v místě, kde pozůstalí mají trvalý pobyt nebo bydliště, a to v době od 05:00 hodin do 20:59 hodin.

Další opatření, která platí až do 28. března 2021 do 23:59 hodin se týkají provozování krematorií. Je zakázáno zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, která není státním občanem České republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky s výjimkou těla zemřelého, které se ke dni 12. ledna 2021 již nacházelo na území České republiky.

Druhé opatření ukládá provozovat krematorium v maximálním možném rozsahu, přičemž se nepřihlíží k omezujícím limitům provozu stanoveným obcí.

Odkaz na stránky MMR:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Pohřebnictví za nouzového stavu od 1. 3. 2021 (mmr.cz)