2.6 - Nesouhlas pacienta s ukončením dočasné pracovní neschopnosti.

11. 1. 2018

 1. 01. Identifikační číslo návodu:  2
   
 2. 02. Kód:  6
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Nesouhlas s rozhodnutím ve věcech dočasné pracovní neschopnosti nebo s lékařským posudkem

 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Postup pro podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti a návrhu na přezkoumání lékařského posudku upravuje ustanovení § 46, ve spojení s ustanovením § 49 zákona č. 373/2012 Sb., specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku/rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti vznikají práva nebo povinnosti (zpravidla zaměstnavatel posuzované osoby).
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Návrh na přezkoumání rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti se sdělením důvodu, proč s takovým rozhodnutím nesouhlasí, předá osoba oprávněná podat návrh poskytovateli zdravotních služeb, který takové rozhodnutí vydal. V případě lékařského posudku poskytovateli zdravotních služeb, který lékařský posudek vydal.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

  Ve věci dočasné pracovní neschopnosti
  Pacient, jenž nesouhlasí rozhodnutím ve věcech dočasné pracovní neschopnosti, nebo osoba, které uplatněním rozhodnutí vznikají práva nebo povinnosti, podá návrh na přezkoumání takového rozhodnutí poskytovateli, který rozhodnutí vydal, a to do 3 pracovních dnů od jeho prokazatelného předání (prokazatelné předání = podepsaný záznam ve zdravotnické dokumentaci nebo doručenka). Návrh na přezkoumání rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti doporučujeme předat lékaři proti podpisu nebo prostřednictvím České pošty, s. p. (na „doručenku“).

  Ve věci přezkoumání lékařského posudku:
  Posuzovaná osoba, nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, která má za to, že lékařský posudek je nesprávný, podá návrh na přezkoumání lékařského posudku poskytovateli, který posudek vydal, a to do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání (prokazatelné předání = podepsaný záznam ve zdravotnické dokumentaci nebo doručenka). Návrh na přezkoumání lékařského posudku doporučujeme předat poskytovateli zdravotních služeb proti podpisu nebo prostřednictvím České pošty, s.p. (na „doručenku“).
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Návrh na přezkoumání rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti a návrh na přezkoumání lékařského posudku se podává poskytovateli zdravotních služeb, který takové rozhodnutí/lékařský posudek vydal.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Aby neuplynula lhůta pro podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti, či návrhu na přezkoumání lékařského posudku, je nezbytné řešit situaci nejprve s poskytovatelem zdravotních služeb, který předmětné rozhodnutí či lékařský posudek vydal, a to ve výše uvedených lhůtách. Pokud poskytovatel nevyhoví tomuto návrhu sám, postoupí ho příslušnému správnímu orgánu.
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  žádné
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  žádné
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  žádné
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

  Ve věci dočasné pracovní neschopnosti:
  Pokud poskytovatel zdravotních služeb návrhu na přezkoumání rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti nevyhoví, postoupí do 5 pracovních dnů spis s návrhem na přezkoumání, včetně podkladů potřebných pro přezkoumání rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti a svého stanoviska, příslušnému správnímu orgánu

  Ve věci přezkoumání lékařského posudku:
  Pokud poskytovatel návrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhoví v plném rozsahu, postoupí do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení, jde-li o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, do 45 pracovních dnů, jde-li o lékařský posudek o nemoci z povolání, nebo podle § 43 odst. 1 písm. c), do 30 pracovních dnů, jde-li o lékařský posudek v ostatních případech, spis s návrhem na přezkoumání, včetně podkladů potřebných pro přezkoumání lékařského posudku a svého stanoviska, příslušnému správnímu orgánu.

 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Ve věci přezkoumání lékařského posudku: osoba, která je oprávněna podat návrh na přezkum lékařského posudku, poskytovatel zdravotních služeb, který lékařský posudek vydal.
  Ve věci dočasné pracovní neschopnosti: účastníkem řízení o přezkoumání rozhodnutí je poskytovatel, který rozhodnutí vydal, a osoba, jejíž zdravotní stav je posuzován; návrh na přezkoumání rozhodnutí může podat tato osoba nebo osoba, které uplatněním rozhodnutí vznikají práva nebo povinnosti).
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:

   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 373/2012 Sb., specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Proti rozhodnutí krajského úřadu nelze podat odvolání.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
  Přímým dotazem na oddělení zdravotnictví, podrobné informace jsou uvedené na webových stránkách kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz  v sekci Zdravotnictví › Informace z oblasti zdravotnictví
   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
  Stížnost na poskytování zdravotní péče, podrobné informace jsou uvedené na webových stránkách kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz  v sekci Zdravotnictví › Informace z oblasti zdravotnictví
   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  oddělení zdravotnictví
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Mgr. Jan Jakubec, tel.: 495 817 464
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  8.1.2018
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:

   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:

   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: