10.7 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

27. 6. 2014 Autor: Pavel Merunka

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   10
   
 2. 02. Kód:   7
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  "Užívání stavby vodního díla je podle § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů možné jen na základě kolaudačního souhlasu. V kompetenci krajského úřadu je vydání kolaudačního souhlasu ke stavbám vodních děl, dotýkajících se mj. hraničních vodních toků, staveb souvisejících s vypouštěním odpadních vod s obsahem nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné látky do vod povrchových, s vypouštění odpadních ze zdrojů znečištění větších než 10 000 EO, se sanacemi podzemních vod, atd."
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Právnické nebo fyzické osoby nebo fyzické osoby podnikající.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti na předepsaném formuláři podle přílohy č. 14 vyhlášky Ministerstva zemědělství 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:

   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Doklady k formuláři žádosti dle přílohy č. 14 vyhlášky Ministerstva zemědělství 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  formulář žádosti je uveden na adrese: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/aktuality/vodni-hospodarstvi/adosti-dle-zakona-c--254-2001-sb---o-vodach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-vodni-zakon--ve-zneni-pozdejsich-predpisu-49291/
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Poplatky se nevybírají.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Nejsou, pouze stavebník.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  Prostřednictvím datové schránky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (gcgbp3q) nebo prostřednictvím e-podatelny (posta@kr-kralovehradecky.cz) - žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem.
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Vyhláška Ministerstva zemědělství 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Není rozhodnutím ve správním řízení.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Dle § 178 až 181 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Pavel Merunka, Ph.D., tel. 495 817 422, e-mail: pmerunka@kr-kralovehradecky.cz
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  15.6.2014
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:

   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:

   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: