10.3 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

27. 6. 2014 Autor: Pavel Merunka

 1. 01. Identifikační číslo návodu:  10
   
 2. 02. Kód:   3
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Osoba, která hodlá vypouštět odpadní vody do vod povrchových, požádá krajský úřad o vydání povolení
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Právnické nebo fyzické osoby nebo fyzické osoby podnikající.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti na předepsaném formuláři podle přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Doklady k formuláři žádosti dle přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  formulář žádosti je uveden na adrese: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/aktuality/vodni-hospodarstvi/adosti-dle-zakona-c--254-2001-sb---o-vodach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-vodni-zakon--ve-zneni-pozdejsich-predpisu-49291/
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Poplatky se nevybírají.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Pokud má žádost všechny předpsané náležitosti, rozhodne krajský podle § 115 odst. 10 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.v jednoduchých případech bezodkladně, nejpozději však do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Účastenství v řízení se řídí § 115 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).- správce povodí, správce dotčeného vodního toku, obec, pokud může rozhodnutím vodoprávního úřadu dojít k ovlivnění životního prostředí v jejich územním obvodu, další účastníci podle povahy věci, kteří mohou být povolením k nakládání dotčeni.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  Prostřednictvím datové schránky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (gcgbp3q) nebo prostřednictvím e-podatelny (posta@kr-kralovehradecky.cz) - žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem.
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Vyhláška Ministerstva zemědělství 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Proti rozhodnutí krajského úřadu může účastník řízení podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u krajského úřadu, který příslušné rozhodnutí vydal.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Dle § 116 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Pavel Merunka, Ph.D., tel. 495 817 422, e-mail: pmerunka@kr-kralovehradecky.cz
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  15.6.2014
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:

   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:

   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: