Ochranné pásmo zámku v Kostelci nad Orlicí

12. 1. 2005 Autor: Ing. Milan Smolik

Rozhodnutí o určení ochranného pásma zámku v Kostelci nad Orlicí. Obec s rozšířenou působností KOSTELEC NAD ORLICÍ.

Odbor kultury Okresního národního výboru v Rychnově nad Kněžnou

Odbor kultury Okresního národního výboru v Rychnově nad Kněžnou

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Č.j. : kult/182/86                                                                                Dne 1. července 1986

 

 

Městský národní výbor

 

Kostelec nad Orlicí

-----------------------

 

           

Okresní národní výbor v Rychnově nad Kněžnou, odbor kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče, v dohodě s dotčenými orgány, v souladu s návrhem KSSPPOP kraje v Pardubicích a po dohodě s odborem výstavby a územního plánování ONV Rychnov nad Kněžnou, komisí životního prostředí, stavebním úřadem MěstNV Kostelec nad Orlicí, MěstNV nad Orlicí, vydává ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách a vyhlášky MŠK ČSR č. 118/1959 Ú.l., o památkových ochranných pásmech a v souladu s § 33 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu toto

 

r o z h o d n u t í :

 

Okresní národní výbor, odbor kultury v Rychnově nad Kněžnou, určuje památkové ochranné pásmo pro nemovitou kulturní památku státní zámek v Kostelci nad Orlicí, zapsanou ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 2293/1, katastrální území Kostelec nad Orlicí.

 

A.                Vymezení památkového ochranného pásma:

 

Rozsah ochranného pásma se určuje na základě vyhlášky č. 118/1959 Ú.l. takto:

Vychází od severozápadního rohu plotu zámecké zahrady p.č. 2666/1, pokračuje podél silnice směrem do města v délce 236 m, zde se stáčí podle plotu zámecké zahrady směrem JV 170 m, V 250 m, J 47 m. Dále sleduje hranici mezi zámeckým parkem a závodem Osinek směr V 100 m a J 305 m, dále k trati ČSD pokračuje přes trať k řece Orlici. Kolem parcely 1327/2 les dále pokračuje po severním břehu Orlice po proudu směrem Z kolem zámeckého parku 1,2 km, zde se lomí přes louky směrem SA k trati ČSD, po trati se vrací zpět JV 240 m, pokračuje přes trať a dále směrem JV podle lesa v délce 390 m na roh plotu zámecké zahrady, zde se lomí směrem S 77 m, V 33 m, a dále směrem severním po plotě 215 m k výchozímu rohu plotu u státní silnice.

Rozhodnutí o prohlášení ochranného pásma oznámí Okresní národní výbor, odbor kultury v Rychnově n. Kn., příslušnému středisku Geodézie n.p. pro okres Rychnov nad Kněžnou k vyznačení hranice do odpovídajících mapových a evidenčních operátů, kde se rovněž poznamená rozhodnutí o zřízení ochranného pásma. Příslušný orgán územního plánování vyznačí hranici ochranného pásma ve výkresech územně plánovací dokumentace a dalších plánech, jimiž se řídí výstavba a přestavba území.

 

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně mapové přílohy a vyznačenou hranicí jsou uloženy u :

 

-                     odboru kultury KNV v Hradci Králové

-                     odboru výstavby a územního plánování ONV Rychnov n. Kn.

-                     odboru kultury ONV v Rychnově n. Kn.

-                     odboru školství a kultury v Kostelci n. Orl.

-                     stavebního úřadu MěstNV Kostelec n. Orl.

-                     KSSPPOP v Pardubicích

-                     Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze

-                     Geodézie – středisko pro okres Rychnov n. Kn.

kde je také možnost do nich nahlédnout.

 

V souladu s § 3 vyhlášky č. 118/1959 Ú.l. o památkových ochranných pásmech budou vlastníci nebo trvalí uživatelé nemovitostí ležících v ochranných pásmech seznámeni způsobem v místě obvyklým. Doklad o vyhlášení bude uložen u odboru kultury ONV v Rychnově n. Kn.

 

 

B.                 Podmínky ochrany :

 

1.      Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do utváření terénu a zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena krajinná kompozice, měřítko a panorama prostředí státního zámku.

2.      Předem je nutno projednat zásadní změny ve způsobu obhospodařování a využití nemovitostí v ochranném pásmu, event. změny v půdním a lesním hospodářství apod.

3.      V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí státního zámku. Jedná se zejména o stavby vodohospodářské, zakládání lomů, vedení vysokotlakých plynovodů, ropovodů, veškerá nadzemní vedení, znečišťování ovzduší a vod, únik škodlivých látek, hluk, vibrace, zápach, veškeré druhy záření, hromadění odpadků apod.

4.      Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčena. Vlastníci, případně uživatelé objektů jsou povinni udržovat je v řádném stavu. Při změně vlastníků nebo uživatelů movitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

5.      Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje ONV v Rychnově n. Kn., odbor kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s KSSPPOP Pardubice a okresním konzervátorem.

6.      Výjimky z podmínek ochrany popř. další změny povoluje ONV v Rychnově n. Kn., odbor kultury v souladu s § 2 vyhl. MŠK ČSR č. 119/1959 Ú.l., o památkových ochranných pásmech.

7.      Platnost tohoto rozhodnutí není časově omezena. Zanikne-li důvod vyhlášení ochranného pásma, bude toto novým rozhodnutím vyhlášeno odborem kultury ONV v Rychnově n. Kn.

 

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

            Zřízením ochranného pásma kolem státního zámku v Kostelci nad Orlicí se sleduje zvýšená ochrana prostředí památky před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a rušivými zásahy zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem.

 

 

P o u č e n í :

 

            Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k odboru kultury KNV v Hradci Králové prostřednictvím odboru kultury ONV v Rychnově n. Kn.

            Odkladný účinek se s ohledem na ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení vylučuje, protože jakákoliv činnost odporující tomuto rozhodnutí by mohla způsobit nenahraditelné škody na kulturní památce a byla by v rozporu s veřejným zájmem.

 

 

 

 

                                                                                              PhDr. Jan   T y d l i t á t

                                                                                          vedoucí odboru kultury ONV