Ochranné pásmo zámeckého areálu ve Smiřicích

27. 4. 2005 Autor: Ing. Milan Smolik

Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma zámeckého areálu ve Smiřicích. Obec s rozšířenou působností HRADEC KRÁLOVÉ.

R O Z H O D N U T Í

R O Z H O D N U T Í

 

Okresního úřadu Hradec Králové  ze dne 9. července 1996 o ochranném pásmu zámeckého areálu ve Smiřicích.

 

            Okresní úřad Hradec Králové na základě návrhu MK ČR v Praze ze dne 22. 4. 1996, č.j. 2.458/96, a podle zák. ČNR č. 20/1987 Sb., § 17 o státní památkové péči, v souladu se zák. FS č. 50/1976 Sb., § 33 o územním plánování a stavebním řádu a po dohodě s Městským úřadem a odborem výstavby a život. prostředí MěÚ ve Smiřicích vydává toto rozhodnutí:

 

Článek 1:          Území zámeckého areálu ve Smiřicích, vedené v ústřední evidenci památek pod rejstříkovým číslem 700, a jeho bezprostřední okolí, tak jak je popsáno níže a vyznačeno v mapovém podkladu, je vyhlášeno jako ochranné pásmo nemovité kulturní památky.

 

Článek 2:         Odůvodnění

                        Důvodem ochrany je architektonicko historický a urbanistický význam souboru nemovitých kulturních památek, a to zejména kaple, stavby vrcholného baroka evropského významu, prohlášené nařízením vlády ČR ze dne 16. srpna 1995 za národní kulturní památku.

                        Dále vzhledem k přiléhajícímu zámku s parkem a souborem hospodářských budov včetně bývalého pivovaru, tvořících společně ojedinělý areál, situovaný do málo porušené polabské krajiny. Tyto hodnoty je třeba ochraňovat před necitlivými zásahy formou ochranného pásma. Jeho součástí jsou i další nemovité kulturní památky – socha sv. Jana Nepomuckého a budova Městského úřadu ve Smiřicích, funkcionalistická stavba z 30. let tohoto století.

 

Článek 3:          Vymezení ochranného pásma

                        Ochranného pásma se nachází na katastrálním území města Smiřic. Jeho rozsah je graficky vymezen v mapové příloze, jež je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

                        Hranice ochranného pásma vede od jižního cípu p.p. 90/3 a přiléhající p.p. 90/1 (bývalá zámecká zahrada, zámecký park), po odvráceném levém břehu Labe proti proudu až po jez a vodní elektrárnu včetně, kde pokračuje napříč řečištěm na hranici p.p. 114/1. Na jejím severním výběžku se stáčí na západ a pokračuje po bývalém řečišti Labe kolem velkého stadionu, odbočuje po jižní hranici p.p. 1111 a 1112 až po okresní silnici Smiřice – Černožice a stáčí se po ulici Mlýnské na křižovatku, kde odbočuje po ulici Krátké na sídliště gen. Hovorová, mezi čp. 562 a 565 navazuje na Malburgův mostek, kde se stáčí k východu po bývalém tělese železniční vlečky. Na rohu p.p.č. 362 se stáčí k jihu a po hranici této parcely pokračuje až k řece Labe.

 

Článek 4:          Členění ochranného pásma:

                        Ochranné pásmo je z důvodu přehlednosti a významu jednotlivých partií členěno na 4 části (zóny I., II., III., IV.), plochu doplňující a dvě kompoziční osy architektonických průhledů takto:

a)      Jádrem ochrany je vlastní architektonický soubor zámeckého areálu s kaplí ve smyslu zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. a předpisů navazujících, tj. soubor budov zanesených v rejstříku nemovitých kulturních památek pod pořadovým č. 700.

b)      Plochy určující specifiku architektonického souboru.

c)      Plochy dotvářející lužní dynamickou kompozici.

d)      Plochy doplňující.

e)      Hlavní kompoziční osu tvoří ul. Palackého, vedlejší kompoziční osu pak ul. Mlýnská.

 

Článek 5:          Plošné vymezení zón I. až IV. a obou kompozičních os podle čl. 4 je stanoveno takto:

a)      Architektonický soubor zámeckého areálu – hranice prochází po pravém břehu řeky Labe od bývalého řečiště náhona (jižní cíp p.p. 90/3) po nový most, kde se stáčí po severní straně Palackého ul. po pozemkové parcele 94/7 na roh ul. U stadionu a dále pokračuje západním směrem, zahrnujíc jižní průčelí zástavby přiléhající k silnici, na rohu stavební parcely č. 133/1 se stáčí přes silnici k jihu a probíhá po hranici p.p. 782/1 na roh bývalého pivovaru, dále tvoří hranici jižní křídlo hospodářských budov až po hranici rozdělující p.p. 90/1 a 90/3, po které pokračuje k jihu zpět na hranu řečiště Labe.

b)      Plochy určující, zahrnují bývalé řečiště Labe kolem velkého stadionu p.p. 135/6, 135/4, 734/8, 734/7, 736/1, dále plochu, která je oddělena od Palackého ul. Ulicí U Stadionu, Šternberské nábřeží, které obsahuje malý stadion p.p. č. 734/5, 734/10, 687/1, stavební parcelu 698 a celou zástavbu ve východním cípu tohoto prostoru. Dále pak park závodu DANISCO INGRADIENTS Smiřice, tj. p.p. 362/1, bývalou zámeckou zahradu p.p. 90/1 včetně bývalého řečiště náhona p.p. 733/3, stavební parcelu 681/1, 681/2 a 745, p.p. 782/2, 782/3.

c)      Plochy dotvářející – hranice vychází od nového mostu po břehu řečiště směrem proti proudu Labe až po vodní jez, na severním vrcholu p.p. 114/1 se hranice stáčí západním směrem po bývalém řečišti p.p. 0736/1 po obvodu velkého stadionu zahrnující p.p. 135/5, 147, 150/1, 150/2, 135/1, 732/1, 732/2, 151/2, 135/7, 151/3, 152/1, 152/2, 151/1, staveb. parcelu 187, 10/2, 10/1, 91/, 9/2, 8, 7. Dále pokračuje ul. U Stadionu, přes Šternberské nábřeží zpět k novému mostu.

d)      Plochy doplňující jsou zbývající plochy západně od stanovených ploch určujících a dotvářejících až po hranici vymezující ochranné pásmo dle mapového podkladu.

e)      Kompoziční osy:

1)      Palackého ulice oboustranně od kaple Tří králů až po hranice ochranného pásma, tj. včetně mostu přes zatrubený mlýnský náhon.

2)      Ulice Mlýnská oboustranně od kaple Tří králů až po hranici katastrálního území města Smiřic.

 

Článek 6:         Podmínky ochrany

1.      V ochranném pásmu zón I., II., III. a obou kompozičních osách není dovoleno provádět takové zásahy, opatření a změny, které by buď přímo nebo ve svých důsledcích narušily hodnoty nemovitých kult. památek a s nimi související prostředí nebo které by uplatnění těchto hodnot omezovaly nebo znemožňovaly. Tyto zásady se týkají především:

-         urbanistické struktury ochranného pásma určené dochovanou historickou půdorysnou a hmotovou skladbou, výškovou konfigurací a měřítkem zástavby

-         vysazování zeleně, která by svým charakterem byla v rozporu s historickým významem území

-         umísťování reklamních prvků na nemovité kulturní památky nebo do jejich bezprostředního okolí, případně situování jiných drobných účelových objektů (stánky, telefonní budky, veřejné WC apod.), které by mohly pohledově narušovat její vzhled a funkci

-         architektonické řešení novostaveb (zejména ve stavebních prolukách a po provedených demolicích) a řešení přestaveb či stavebních úprav dosavadních objektů, jež budou navazovat na charakter dochovaného prostředí a budou je dotvářet přiměřenými prostředky soudobé architektonické tvorby

-         úprav a staveb komunikací, staveb vodohospodářských, terénních, vrchního i podzemního vedení sítí, jež musí respektovat zachování památkových hodnot ochranného pásma, totéž platí i při povolování odstraňování staveb

-         při veškerých zásazích do terénu na celé ploše ochranného pásma (včetně plochy doplňující a na obou architektonických osách) budou tyto záměry konzultovány s územně příslušným archeologickým pracovištěm (v současné době archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové) a to již ve fázi  projektové přípravy a jejího schvalování, kdy bude dohodnut způsob archeologického výzkumu formou předstihu nebo záchranného dohledu. Důvodem k těmto opatřením je původní osídlení území včetně středověké vodní tvrze.

2.      Hodnoty souboru památek v ochranném pásmu budou respektovány při zpracování a schvalování všech kategorií a stupňů územně plánovací dokumentace, včetně zpracování urbanistických studií, projektové dokumentace staveb a jejich úprav, vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení a dalších řízení vyplývajících ze zákona FS č. 50/1976 Sb. o stavebním řádu a územním plánování.

3.      V zóně IV. A v ploše doplňující bude dbáno všech předchozích zásad v podstatně umírněné míře, především však bude důsledně respektována zásada pohledového nenarušení zámeckého areálu neuváženou výškovou zástavbou nebo výsadbou a pěstováním neúměrně vysoké zeleně.

4.      Všechna opatření, zásahy či změny, které se buď přímo nebo ve svých důsledcích nepřímo se dotýkají hodnot výše citovaných nemovitých kulturních památek a s nimi souvisejícího životního prostředí, je nutno předem projednat a odsouhlasit s výkonným a územně příslušným orgánem státní památkové péče, kterým je v současné době referát regionálního rozvoje Okresního úřadu Hradec Králové.

5.      Příslušný orgán územního plánování vyznačí hranici ochranného pásma ve všech kategoriích a stupních plánovací dokumentace a ve všech dalších dokumentech, jimiž se řídí organizace území a stavební činnosti v něm.

6.      Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Vlastníci, případně uživatelé a správci objektů jsou povinni udržovat je v řádném stavu, provozuschopném a neohrožujícím okolí. Při změně vlastníků, uživatelů či správců nemovitostí ležících v pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

 

Článek 7:          Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v pásmu zabezpečuje Městský úřad ve Smiřicích, Stavební úřad ve Smiřicích – reprezentovaný v současné době odborem výstavby a ŽP Městského úřadu, Okresní úřad Hradec Králové jako územně příslušný orgán státní památkové péče (v současné době oddělení kultury referátu regionálního rozvoje) ve spolupráci s Památkovým ústavem v Pardubicích.

 

Článek 8:          Výjimky z podmínek ochrany, případně další změny povoluje na návrh Městského úřadu ve Smiřicích referát regionálního rozvoje Okresního úřadu Hradec Králové.

 

Článek 9:          Platnost          tohoto rozhodnutí není časově omezena. Zanikne-li důvod vyhlášení ochranného pásma, bude toto vyhlášeno novým rozhodnutím Okresního úřadu Hradec Králové.

 

Článek 10:        Porušení tohoto rozhodnutí bude sankcionováno ve smyslu zákona ČNR č. 20/1987 Sb., § 35 a § 39, ve znění zákona č. 242/1992 Sb. a dle zákona č. 50/1976 Sb., § 105 sledující ve znění zákona FS č. 103/1990 Sb. a ve znění zákona FS č. 262/1992 Sb.

 

Poučení

            Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění a doručení k MK ČR v Praze prostřednictvím referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Hradec Králové.

            Odkladný účinek se s ohledem na ust. § 55 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení vylučuje, protože jakákoliv činnost odporující tomuto rozhodnutí by mohla způsobit nenahraditelné škody na kulturních památkách a byla by v rozporu s veřejným zájmem.

 

V Hradci Králové dne 9. 7. 1996                   

 

                                                                                                                                                                     Ing. Jiří   V l č e k

                                                                                                                                                                                                                                                        přednosta Okresního úřadu

Hradec Králové

 

Příloha:

-         účastníkům řízení a dalším zainteresovaným institucím se zasílá kopie tohoto rozhodnutí včetně pozemkové mapy s vyznačenou hranicí a členěním zón a zákresem kompozičních os s doložkou: „Tato grafická příloha je součástí rozhodnutí Okresního úřadu Hradec Králové o ochranném pásmu zámeckého areálu ve Smiřicích.“

 

Rozdělovník:

-         MK ČR Praha

-         vlastníci, uživatelé a správci nemovitostí, které leží v ochranném pásmu památek – veřejnou vyhláškou

-         MěÚ Smiřice

-         MěÚ, odbor výstavby a ŽP Smiřice

-         referát regionálního rozvoje, OkÚ HK

-         SÚPP Praha

-         PÚ Pardubice

-         KÚ HK