Ochranné pásmo souboru nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Nechanic

20. 4. 2005 Autor: Ing. Milan Smolik

Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma souboru nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Nechanic. Obec s rozšířenou působností HRADEC KRÁLOVÉ.

R O Z H O D N U T Í

 

 

Okresního úřadu Hradec Králové ze dne 7. března 1996 o ochranném pásmu souboru nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Nechanice.

Okresní úřad Hradec Králové na podnět Památkového ústavu Pardubice, který návrh předložil dopisem za dne 17. 1. 1996, č.j. PP 5065/96, na základě zákona ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, § 17, v souladu se zákonem FS č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, § 33 a v dohodě s Městským úřadem a stavebním úřadem Nechanice vydává toto

r o z h o d n u t í :

 

 

Soubor nemovitých kulturních památek historického jádra města Nechanice zahrnující tyto objekty

 

-         kostel Nanebevzetí Pann Marie, rejstříkové číslo 661

-         sousoší sv. Anny, rejstříkové číslo 662

-         budova pošty, rejstříkové číslo dosud nevydáno

-         pamětní deska JUDr. Aloise Rašína na budově ZŠ

-         socha sv. Jana Nepomuckého, rejstříkové číslo 10384

-         dům pana Macely, č.p. 9, Malé náměstí – v řízení prohlášení za památku

vedené v ústřední evidenci nemovitých kulturních památek a další památkové objekty místního významu:

-         budova bývalé radnice, čp. 48

-         budova fary, čp. 1

-         budova bývalého soudu, čp. 194

-         budova městského úřadu – moderní architektura

-         pomník Mistra Jana Husa

-         pomník obětem války 1866 u kostela

 

jsou chráněny formou ochranného pásma.

 

 

A/ Vymezení ochranného pásma

 

Rozsah ochranného pásma je vymezen v kopii pozemkové mapy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Ochranné pásmo se nachází na katastrálním území města Nechanic na ploše ohraničené domy a stavebními parcelami Husova náměstí a přilehlou Pražskou ulicí a Malým náměstím.

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně grafické přílohy jsou uložena na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Hradec Králové, na Městském a stavebním úřadu Nechanice, v Památkovém ústavu Pardubice a Státním památkovém ústavu Praha a na Katastrálním úřadu Hradec Králové, kde je možno do nich nahlédnout.

 

 

B/ Podmínky ochrany

 

  1. V ochranném pásmu není dovoleno provádět takové zásahy, opatření a změny, které by buď přímo nebo ve svých důsledcích narušily hodnoty nemovitých kulturních památek a s nimi související prostředí, nebo které by uplatnění těchto hodnot omezovaly nebo znemožňovaly. Tyto zásady se týkají především:

-         urbanistické struktury ochranného pásma, určené dochovanou historickou, půdorysnou a hmotovou skladbou, výškovou konfigurací a měřítkem zástavby;

-         z toho vyplývá, že není dovoleno zvyšovat hladinu zástavby nad dvě nadzemní podlaží;

-         není dovoleno vysazovat zeleň, která svým charakterem je v rozporu s historickým charakterem území (zejména jehličnany), přičemž stávající nevhodná výsadba bude odstraněna;

-         není dovoleno umísťovat reklamní prvky a drobné účelové objekty v bezprostředním okolí nemovitých památek, které by narušovaly pohledově i účelově jejich vzhled a funkci; pokud takové prvky již existují, budou přemístěny na jiné místo, případně upraveny vyhovujícím způsobem nebo zlikvidovány;

-         architektonická řešení novostaveb (zejména v prolukách) a přestavby dosavadních objektů budou navazovat na charakter dosavadního prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektonické tvorby;

-         na zachování památkových hodnot ochranného pásma bude rovněž dbáno při úpravách komunikačních, vodohospodářských, terénních, vrchního i podzemního vedení kabelů apod.; dále pak i při povolování odstraňování staveb;

-         hodnoty souboru památek v ochranném pásmu budou respektovány při pořizování a schvalování všech kategorií a stupňů územně plánovací dokumentace, včetně zpracování urbanistických studií, schvalování projektové dokumentace staveb a jejich úprav, vydání územních rozhodnutí, stavebních povolení a dalších řízení vyplývajících ze zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu;

  1. Všechny zásahy, opatření a změny, které se buď přímo nebo ve svých důsledcích nepřímo dotýkají hodnot výše uvedených nemovitých kulturních památek a s nimi souvisejícího prostředí, je nutno projednat předem a odsouhlasit s výkonným a územně příslušným orgánem státní památkové péče, kterým je v současné době referát regionálního rozvoje, oddělení kultury Okresního úřadu Hradec Králové.
  2. Příslušný orgán územního plánování označí hranici ochranného pásma ve všech kategoriích a stupních plánovací dokumentace a ve všech dalších plánech, jimiž se řídí organizace území a stavební činnosti v něm.
  3. Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Vlastníci, popřípadě uživatelé a správci objektů jsou povinni udržovat je v řádném stavu. Při změně vlastníků, uživatelů a správců nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.
  4. Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje Městský úřad Nechanice, stavební úřad MěÚ Nechanice a oddělení kultury referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Hradec Králové jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Památkovým ústavem Pardubice.
  5. Výjimky z podmínek ochrany, popřípadě další změny povoluje Okresní úřad Hradec Králové, referát regionálního rozvoje.

 

C/ Platnost

tohoto rozhodnutí není časově omezena. Zanikne-li důvod vyhlášení ochranného pásma, bude toto vyhlášeno novým rozhodnutím Okresního úřadu Hradec Králové.

 

D/ Porušení

tohoto rozhodnutí bude sankcionováno podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb., § 35 a § 39, ve znění zákona č. 242 Sb. ze dne 14. dubna 1992 a dále podle zákona č. 50/1976 Sb., § 105 a následující, ve znění zákona FS č. 103/1990 Sb. ve znění zákona č. 262/1992 Sb.

 

E/ Odůvodnění

Historická a architektonická hodnota kulturních památek na Husově náměstí a v přilehlé Pražské ulici si z hlediska státní památkové péče zasluhuje důslednou ochranu ve vztahu ke svému širšímu okolí.

 

F/ Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění a doručení k Ministerstvu kultury ČR Praha, prostřednictvím referátu regionálního rozvoje, Okresního úřadu Hradec Králové.

Odkladný účinek se s ohledem na ustanovení § 55, odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení vylučuje, protože jakákoliv činnost odporující tomuto rozhodnutí by mohla způsobit nenahraditelné škody na kulturních památkách a byla by v rozporu s veřejným zájmem.

 

 

V Hradci Králové dne 7. 3. 1996 …………………………………………

Ing. Jiří V l č e k

Přednosta Okresního úřadu

Hradec Králové

 

Příloha:

-         účastníkům řízení a dalším zainteresovaným institucím se zasílá kopie tohoto rozhodnutí včetně pozemkové mapy s vyznačenou hranicí a členěním zóny s doložkou: „Tato grafická příloha je součástí rozhodnutí Okresního úřadu Hradec Králové o ochranném pásmu souboru nemovitých památek.“

 

Rozdělovník:

-         vlastníci, uživatelé a správci nemovitostí, které leží v ochranném pásmu souboru památek – veřejnou vyhláškou

-         MěÚ Nechanice

-         odbor výstavby a ŽP, MěÚ Nechanice

-         referát regionálního rozvoje, OkÚ Hradec Králové

-         SÚPP Praha

-         Památkový ústav Pardubice

-         KÚ Hradec Králové

-         MK ČR Praha