Ochranné pásmo souboru nemovitých kulturních památek města Rychnov nad Kněžnou

12. 1. 2005 Autor: Ing. Milan Smolik

Rozhodnutí o určení ochranného pásma souboru nemovitých kulturních památek města Rychnov nad Kněžnou. Obec s rozšířenou působností RYCHNOV NAD KNĚŽNOU.

Odbor kultury Okresního národního výboru v Rychnově nad Kněžnou

Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou

---------------------------------------------

r e f e r á t   k u l t u r y

 

Č.j.  536/94/kult                                                         V Rychnově nad Kněžnou 28. 12. 1994

 

 

 

R O Z H O D N U T Í

 

o určení ochranného pásma

 

souboru nemovitých kulturních památek města

Rychnova nad Kněžnou

           

 

Okresní úřad, referát kultury, Rychnov nad Kněžnou, jako územně příslušný orgán státní památkové péče vydává dne 28. 12. 1994 toto

 

r o z h o d n u t í :

 

V dohodě s dotčenými úřady a orgány a po dohodě s referátem regionálního rozvoje OkÚ Rychnov n. K., Městským úřadem a stavebním úřadem v Rychnově n. K. se podle § 33 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 17 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

 

určuje   o c h r a n n é   p á s m o   pro

 

soubor nemovitých kulturních památek historického jádra města Rychnova n. K.: areál zámku (ev. č. 2185, 2187), sousoší sv. Josefa (ev. č. 2186), areál kostela sv. Havla (2188, 2189), sousoší Zasnoubení P. Marie (2190), areál kaple Proměnění Páně (2191), krucifix (2192), socha sv. Floriána (2193), socha sv. Jana Nepomuckého (2194), socha sv. Antonína Paduánského (2195), kříž (2196), socha sv. Marka (2199), pivovar čp. 435 (2200), sousoší Mariánského obrazu (2201), krucifix tzv. Zelený kříž (2202), synagoga (2203), židovský hřbitov (2204), socha Krista Trpitele (2205), radnice čp. 68 (2206), dům čp. 69 (2207), soubor domů Chaloupky čp. 381 – 390 (2208), areál rodného domu F. M. Pelcla (2211).

 

 

A.                VYMEZENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA:

 

Rozsah ochranného pásma souboru nemovitých kulturních památek (dále jen OPP) je vyznačen v kopii pozemkové mapy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. OPP se nachází na katastrálním území města Rychnov n. K. a je omezeno ulicí A. Nováka, spojkou k železniční trati, železniční tratí (parc. č. 3219 – 3223, 2715/2, hranicí parcel 1908, 1912, 1913, 1918 k řece Kněžné, po níž jde hranice proti proudu až k jezu , odkud směřuje po Javornickém potoku k místní komunikaci parc. č. 3018/1 a 974/2, prochází ulicí Na Drahách, dále po hranicích parcel 1264/1, 1262 a 1276, dolní částí ulice Havlíčkovy a Jiráskovy do ulice Soukenické a po hranici parcel 2545, 1531 a 1527 do ulice Na láni.

Rozhodnutí o zřízení OPP včetně grafické přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u :

 

-                     referátu kultury Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou

-                     referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou

-                     Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou.

-                     stavebního úřadu Rychnov nad Kněžnou

-                     Památkového ústavu v Pardubicích

-                     Geodézie, středisko Rychnov n. K.

kde je také možnost do nich nahlédnout.

 

 

B.                 PODMÍNKY OCHRANY:

 

1.      V OPP není dovoleno provádět takovéto zásahy, opatření a změny, které buď přímo nebo ve svých důsledcích narušily hodnoty nemovitých kulturních památek a s nimi souvisejícího prostředí, nebo které by uplatnění těchto hodnot omezovaly nebo znemožňovaly.

 

2.      Zvýšená ochrana nemovitých památkových objektů a jejich prostředí spočívá zejména v ochraně následujících komponent ve dvou diferencovaných režimech, jejichž plochy jsou na grafické příloze odlišeny barevně: modře režim „A“, žlutě režim „B“.                                                                                                                                      Diferencovaný režim „A“ spočívá zejména v ochraně:

-         urbanistické struktury OPP, určené dochovanou historickou půdorysnou a hmotovou skladbou, výškovou konfigurací a měřítkem zástavby,

-         charakteru uliční zástavby,

-         významných pohledů na nemovité kulturní památky a výhledů z nich.

 

Diferencovaný režim „B“ spočívá zejména v ochraně:

-         urbanistické struktury OPP určené hmotovou skladbou, výškovou konfigurací a měřítkem zástavby. Hmoty objektů rušících charakter OPP je výhledově třeba snížit či odstranit.

-         veřejné zeleně, přírodních nebo krajinných prvků, parků, vodotečí apod.,

-         vazby souboru památek s jeho přírodně krajinným prostředím,

-         významných pohledů na jednotlivé památky a výhledů z nich.

 

3.      Při všech přestavbách, nové výstavbě a dalších úpravách a změnách v OPP budou respektovány architektonicko-urbanistické vztahy tohoto území k výše uvedeným  nemovitým památkám. Architektonické řešení novostaveb bude navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektonické tvorby.

 

4.      Hodnoty souboru nemovitých kulturních památek a s ním souvisejícího prostředí je nutno respektovat a zásady pro jeho ochranu dodržovat zejména při:

a)      pořizování a schvalování všech kategorií a stupňů územně plánovací dokumentace a při zpracování urbanistických studií

b)      zpracování a schvalování předprojektové a projektové dokumentace staveb a jejich úprav

c)      vydání územních rozhodnutí, stavebních povolení a při všech dalších řízeních vyplývajících ze zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a příslušných prováděcích předpisů, zejména při povolování a provádění

-         staveb a jejich úprav a při odstraňování staveb,

-         úprav komunikačních, vodohospodářských, těžebních, terénních apod.

-         rozvodu nadzemních sítí,

-         zásahů do přírodního prostředí a veřejné zeleně,

-         dislokačních změn a změn ve způsobu užívání a obhospodařování nemovitostí,

-         dalších zásahů, které se mohou projevit ve vnějším vzhledu a charakteru OPP.

 

5.      Všechny zásahy, opatření a změny, které se buď přímo nebo ve svých důsledcích dotýkají hodnot výše uvedených nemovitých památek a s nimi souvisejícího prostředí ( v rozsahu vymezeném body 1 a 2) nebo jejich provádění je upraveno zásadami obsaženými v bodech 3 a 4, je nutno předem projednat s výkonným orgánem státní památkové péče, kterým je referát kultury OkÚ v Rychnově nad Kněžnou. Lze je provádět pouze s jeho souhlasem a za podmínek jím stanovených.

 

6.      Příslušný orgán územního plánování vyznačí hranici OPP ve všech kategoriích a stupních územně plánovací dokumentace a ve všech dalších plánek, jimiž se řídí organizace území a stavební činnost v něm.

 

7.      Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou nijak dotčena. Vlastníci, popřípadě uživatelé a správci objektů, jsou povinni je udržovat v řádném stavu. Při změně vlastníků, uživatelů nebo správců nemovitostí ležících v OPP přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

 

8.      Dohled na dodržováním podmínek ochrany v OPP zajišťuje Okresní úřad, referát kultury, v Rychnově nad Kněžnou, jako výkonný orgán státní památkové péče, ve spolupráci s Památkovým ústavem v Pardubicích.

 

9.      Výjimky z podmínek ochrany, popřípadě další změny, povoluje Okresní úřad, referát kultury, Rychnov nad Kněžnou, v souladu s § 2 vyhlášky MŠK ČSR č. 118/1959 Ú.l., o památkových ochranných pásmech.

 

 

10.  Platnost tohoto rozhodnutí není časově omezena. Zanikne-li důvod vyhlášení OPP, bude toto novým rozhodnutím vyhlášeno referátem kultury Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou

 

 

 

O d ů v o d n ě n í

 

            Ochranné pásmo se prohlašuje na podnět Památkového ústavu v Pardubicích, který návrh předložil v dopise ze dne 23. 12. 1994, č.j. POP188/94SaK.

Ochranné pásmo se určuje v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., § 17, o státní památkové péči, a podle vyhlášky č. 118/1959 Ú.l. o památkových ochranných pásmech. Zřízením ochranného pásma souboru nemovitých kulturních památek v Rychnově nad Kněžnou se sleduje zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném OPP.

 

 

P o u č e n í

 

            Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k ministerstvu kultury ČR prostřednictvím referátu kultury Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Odkladný účinek se s ohledem na ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení vylučuje, protože jakákoliv činnost odporující tomuto rozhodnutí by mohla způsobit nenahraditelné škody na kulturní památce a byla by v rozporu s veřejným zájmem.

 

P ř í l o h a : účastníkům řízení se zasílá kopie pozemkové mapy s vyznačenou hranicí ochranného pásma s doložkou: „Tato grafická příloha je součástí rozhodnutí o ochranném pásmu nemovitých kulturních památek v Rychnově nad Kněžnou ze dne 28. 12. 1994, č.j. 536/94/kult.“

 

 

Rozhodnutí obdrží:

 

1.      Vlastníci, uživatelé a správci nemovitostí, které leží v ochranném pásmu souboru památek formou veřejné vyhlášky

2.      Město Rychnov nad Kněžnou

3.      Stavební úřad Rychnov nad Kněžnou

4.      referát regionálního rozvoje Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou

5.      Státní ústav památkové péče Praha

6.      Památkový ústav v Pardubicích

7.      Geodezie, středisko Rychnov n. K.

 

 

 

 

                                                                                              ThMgr. Jan  Ž i d l i c k ý

                                                                                          vedoucí referátu kultury OkÚ