Ochranné pásmo památkové rezervace obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě

21. 4. 2005 Autor: Ing. Milan Smolik

Vyhláška Okresního národního výboru v Trutnově o určení ochranného pásma památkové rezervace v obci Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě. Obec s rozšířenou působností DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, JAROMĚŘ.

VYHLÁŠKA

OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V TRUTNOVĚ

 

VYHLÁŠKA

Okresního národního výboru v Trutnově č. 152/16-1897, kterou se určuje ochranné pásmo „Památkové rezervace Kuks-Betlém“ (dále jen „ochranné pásmo“ a „památková rezervace“)

 

 

            Plenární zasedání Okresního národního výboru v Trutnově se usneslo dne 17. září 1987 vydat podle § 24a a § 39 písm. o) zákona číslo69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 31/1983 Sb.), § 17 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, § 9 zák. č. 40/1956 Sb. o státní ochraně přírody a § 33 odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu toto

 

obecně závazné nařízení:

(dále jen „nařízení“)

 

Článek 1

Účel nařízení

 

(1)    Socialistický stát chrání kulturní památky i přírodu jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významné činitele životního prostředí a jeho nenahraditelné bohatství.

(2)     Účelem nařízení je určit ochranné pásmo k ochraně památkové rezervace, nemovitých kulturních památek, nacházejících se na jejím území a území ochranného pásma a k ochraně jejího vnějšího prostředí a přírody před jakýmikoli rušivými vlivy okolí a jinými nevhodnými zásahy organizací i občanů.

 

Článek 2

Vymezení ochranného pásma

 

(1)   Ochranné pásmo se rozkládá v okrese Trutnov a Náchod, na území obcí Hřibojedy (MNV Dubenec), Heřmanice (část obce Slotov), Kuks, Vlčkovice (část obce Dolní Vlčkovice) a města Dvůr Králové n. L. (a část města Žireč).

    Přesná hranice ochranného pásma je zakreslena ve státní mapě odvozené 1:5000, listy Jaroměř 3-0, 4-0, 5-0, 3-1, 4-1 a 5-1, která je součástí tohoto nařízení a je uložena (s možností do n í nahlédnout organizacím i občanům) na Okresním národním výboru Trutnov a Náchod, Místním národním výboru Dubenec, Heřmanice, Kuks a Vlčkovice a Městském národním výboru Dvůr Králové nad Labem, Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody Praha, Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody Pardubice a Geodezii, n.p., Pardubice, středisko geodezie Trutnov.

(2)   Podmínky ochrany části ochranného pásma, rozkládající se na území obce Heřmanice (část obce Slotov), stanoví Okresní národní výbor Náchod.

 

Článek 3

Podmínky ochrany

 

(1)    Na území ochranného pásma je možné provádět pouze tyto činnosti ve stanoveném rozsahu:

a)      občanům je vstup na území ochranného pásma povolen bez omezení; jejich činnost však nesmí být v rozporu s jednotlivými ustanoveními tohoto nařízení;

b)      orgánům národních výborů, Sboru národní bezpečnosti, požární ochrany, zdravotnické služby, orgánům zemědělským, vodohospodářským, státní péče o lesy, státní památkové péče a ochrany přírody, organizacím myslivecké, rybářské, vodní a lesní stráže, jakož i pracovníkům zemědělských, lesních a jiných orgánů a organizací je vstup na území ochranného pásma povolen bez omezení při plnění služebních úkolů a pracovních povinností; jejich činnost však nesmí být v rozporu s jednotlivými ustanoveními tohoto nařízení;

c)      vjezd do území ochranného pásma a parkování v něm je povoleno služebním vozidlům státních hospodářských orgánů a organizací, soukromým vozidlům členů Českého mysliveckého svazu při výkonu práva myslivosti a služebním vozidlům ostatních orgánů a organizací k plnění jejich služebních úkolů a pracovních povinností bez omezení; při plnění služebních úkolů a pracovních povinností jsou však uvedené orgány a organizace a členové Českého mysliveckého svazu povinni v nejvyšší míře šetři území ochranného pásma tak, aby svou činností a jejími důsledky neporušovali účel a další ustanovení tohoto nařízení; vjezd vozidel do území ochranného pásma a parkováni v něm, uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, musí být v souladu i s jinými příslušnými předpisy1); vjezd ostatních vozidel do území ochranného pásma a parkování v něm se řídí ustanovením čl. 3 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení;

d)      stávající obytné, veřejné, hospodářské a ostatní budovy, objekty a zařízení mohou být obvyklým způsobem používány tak, aby jejich užíváním, provozem a z toho vyplývajícími důsledky nebyl porušován účel a ostatní ustanovení tohoto nařízení;

e)      používání chemických prostředků je povoleno jen v souladu s plněním úkolů při obhospodařování pozemků a lesní půdy, lokální ochrany porostů proti poškození zvěří, v souladu s příslušnými předpisy2); výjimku tvoří mimořádná opatření, kdy vlastník (uživatel, správce) pozemků či lesní půdy je povinen postupovat ve spolupráci s orgány vykonávajícími státní správu na úseku státní ochrany přírody.

(2)    Na území ochranného pásma je bez předchozího souhlasu příslušného orgánu, vykonávajícího státní správu na úseku státní památkové péče a ochrany přírody, zakázáno provádět tyto činnosti:

a)      jakoukoli výstavbu a stavební úpravy stávajících obytných, veřejných, hospodářských a ostatních budov, objektů a zařízení;

b)      jakékoliv zásahy do stávajícího terénu a jeho zeleně, včetně těžby nerostných surovin, používání chemických prostředků, které by mohly ohrozit rostlinná nebo živočišná společenstva, rekultivace a meliorace území, jakož i jakékoli jiné změny ve způsobu využívání a obhospodařování půdního a lesního fondu organizacemi a občany;

c)      jakékoli jiné činnosti, které by mohly svými důsledky ohrozit účel tohoto nařízení.

(3)    Na území ochranného pásma je dále zakázáno provádět tyto činnosti:

a)      vjíždět vozidly na území ochranného pásma a parkovat v něm mimo státní silnice, místní a účelové komunikace, veřejná parkoviště i parkoviště zřízených ve vlastnictví (užívání, správě) organizací i občanů; vjezd vozidel do území ochranného pásma a parkování v něm musí být v souladu i s jinými příslušnými předpisy3); tato opatření se nevztahují na vozidla uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení;

b)      provádět údržbu a mytí vozidel; výjimku tvoří místa a zařízení k tomu účelu na území ochranného pásma vybudovaných, zkolaudovaných, řádně povolených a udržovaných a pozemky ve vlastnictví (užívání, správě) organizací i občanů za předpokladu, že vlastníci (uživatelé, správci) těchto míst, zařízení a pozemků učiní taková opatření, aby nedocházelo k porušování ostatních podmínek ochrany, uvedených v čl. 4 odst. 2 a ostatních ustanovení tohoto nařízení ani jinými důsledky jejich činnosti nebyl ohrožen účel tohoto nařízení.

 

Článek 4

Ostatní podmínky ochrany

 

(1)   Vlastníci (uživatelé, správci) kulturních památek a ostatních nemovitostí, jakož i ostatní organizace i občané jsou povinni je nepoškozovat i jiným způsobem je šetřit a udržovat ve stavu, odpovídajícím účelu tohoto nařízení.

(2)   Organizace i občané jsou povinni udržovat na území ochranného pásma čistotu a pořádek, neznečisťovat zdroje pitné vody, studánky i ostatní vodní zdroje, toky a plochy, nepoškozovat, neznečisťovat a chránit zemědělskou i lesní půdu a ostatní pozemky, nepoškozovat rostlinná a živočišná společenstva a nerušit je v jejich přirozeném vývoji a prostředí; pohyb psů na území ochranného pásma je povolen pouze na vodítku; výjimku tvoří pohyb psů členů Českého mysliveckého svazu při výkonu práva myslivosti, pohyb služebních psů orgánů a organizací uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, při plnění služebních úkolů a pracovních povinností a pohyb psů ostatních organizací a občanů na místech a pozemcích, jejímiž jsou vlastníky (uživateli, správci).

(3)   Na veškeré stromy (dřeviny stromového i keřového vzrůstu, rostoucí na území ochranného pásma mimo les, se pohlíží jako na stromy I. kategorie. Jakékoli zásahy do nich lze provádět pouze se souhlasem příslušného orgánu vykonávajícího státní správu na úseku státní ochrany přírody a v souladu s příslušnými předpisy4).

(4)   Organizace i občané mohou používat lesních cest a vstupovat do lesních porostů a ostatních prostorů ochranného pásma, sbírat v nich lesní plody, léčivé rostliny (pokud nepodléhají ochraně podle zvláštních předpisů5)), suchou odpadlou klest, prázdné šišky a odpadlou kůru stromů bez omezení; současně jsou povinni v nejvyšší míře šetřit území ochranného pásma tak, aby svou činností a jejími důsledky neporušovali účel a ostatní ustanovení tohoto nařízení.

 

Článek 5

Výkon vlastnických a jiných práv

 

(1)   Vlastníci (uživatelé, správci) nemovitostí a pozemků v ochranném pásmu jsou povinni strpět omezení stanovená tímto nařízením. Jejich vlastnická, uživatelská a jiná práva, jakož i dosavadní způsob obhospodařování a využívání nemovitostí a pozemků, pokud nejsou v rozporu s jednotlivými ustanoveními tohoto nařízení, nejsou jiným způsobem nikterak dotčena.

(2)   Vlastníci (uživatelé, správci) nemovitostí a pozemků v ochranném pásmu jsou povinni udržovat je ve stavu odpovídajícím účelu tohoto nařízení. Při změně vlastnických, uživatelských a jiných práv u nemovitostí a pozemků přechází všechny povinnosti, vyplývající z jednotlivých ustanovení tohoto nařízení, na nové vlastníky (uživatele, správce).

(3)   Výkon práva myslivosti a rybářského práva, pokud není v rozporu s jednotlivými ustanoveními tohoto nařízení, není jiným způsobem nikterak dotčen.

(4)   Na lesní půdě musí být hospodařeno v souladu s platnými lesními hospodářskými plány, zpracovávaných v součinnosti s příslušnými orgány vykonávajícími státní správu na úseku státní ochrany přírody.

(5)   Vlastníci (uživatelé, správci) nemovitostí a pozemků v ochranném pásmu, jakož i ostatní organizace i občané jsou povinni se zdržet jakýchkoli dalších činností, které by mohly svými důsledky ohrozit účel tohoto nařízení.

 

Článek 6

Ochranný dohled

 

(1)   Dohledem nad dodržování jednotlivých ustanovení tohoto nařízení je pověřen odbor kultury Okresního národního výboru v Trutnově, jakožto příslušný orgán vykonávající státní správu na úseku státní památkové péče a ochrany přírody na území okresu Trutnov, v souladu s příslušnými předpisy6).

(2)   Výjimky z jednotlivých ustanovení tohoto nařízení může povolit odbor kultury Okresního národního výboru v Trutnově, po předchozí dohodě s dotčenými orgány státní správy v případech, které svými důsledky nemohou ohrozit účel tohoto nařízení a v souladu s příslušnými předpisy7).

 

Článek 7

Závěrečná ustanovení

 

(1)   Vlastníci (uživatelé, správci) nemovitostí a pozemků, jakož ostatní organizace i občané jsou povinni na území ochranného pásma dbát příkazů, pokynů a výzev orgánů, uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.

(2)   Porušení povinností stanovených tímto nařízením bude postihováno v souladu s příslušnými předpisy8), v případě, že nejde o přečin nebo trestný čin.

(3)   Úplné znění tohoto nařízení je uloženo (s možností do něho nahlédnout organizacím i občanům) u všech orgánů státní správy a ostatních organizací, uvedených v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení.

(4)   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.

 

 

 

 

 

            Tajemník ONV:                                                                                             Předseda ONV:

 

prom. práv. EVA JIRÁNKOVÁ, v.r.                                                             RSDr. FRANTIŠEK DROŽ, v.r.1) vyhláška č. 100/1975 Sb. o pravidlech silničního provozu a předpisy související;

2) zákon č. 124/1976 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a předpisy související;

    zákon č. 96/1977 Sb. o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství a předpisy související;

3) vyhláška č. 100/1975 Sb. o pravidlech silničního provozu a předpisy související;

4) zákon č. 40/1956 Sb. o  státní ochraně přírody a předpisy související;

5) vyhláška č. 54/1958 Ú.l., kterou se určují chráněné druhy rostlin a podmínky jejich ochrany a předpisy související;

6) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a předpisy související;

   zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody a předpisy související;

7) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a předpisy související;

   zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody a předpisy související;

   zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a předpisy související;

8) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a předpisy související;

   zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody a předpisy související;