Ochranné pásmo kulturních památek "vila", "kostel sv. Barbory" a "výšinné opevněné sídliště-hradiště, archeologické stopy", Nové Město n. Metují

12. 12. 2012 Autor: Ing. Milan Smolik

Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma Bartelmusovy vily čp. 1138 s domkem zahradníka, kostela sv. Barbory a výšinného opevněného sídliště-hradiště v lokalitě "ve vilách", Nové Město nad Metují. Obec s rozšířenou působností NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.

[21]

veřejná vyhláška

 

Městský úřad Nové Město nad Metují

odbor výstavby a regionálního rozvoje

státní památková péče

náměstí Republiky 6 , 549 01  Nové Město nad Metují,   tel.  491 419 611, fax. 491 419 623

 

Spis.zn.:

Č.j.:

Výst. 5569/2012/Šk, OP-1/12

7641/2012/OVRR/SkR

V Novém Městě nad Metují, dne 14.9.2012

Vyřizuje :

Ing. Škaldová Radka

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, státní památková péče, jako orgán státní památkové péče příslušný podle § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a dle § 17 vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu, kterou dne 9.7.2012 podal

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově,
IČ 75032333, Okružní 418, 551 02  Jaroměř

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.          Vydává podle § 17 odst. 1 památkového zákona, § 17 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 83 a 92 stavebního zákona a § 13 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů

r o z h o d n u t í   o   o c h r a n n é m   p á s m u

nemovitých kulturních památek
"vila", č.r. ÚSKP ČR 36153/6-4563, "kostel sv. Barbory", č.r. ÚSKP ČR 35615/6-1826 a "výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy", č.r. ÚSKP ČR 33161/6-1824
Nové Město nad Metují

(dále jen "ochranné pásmo") na pozemcích st. p. č. 174 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště), 176 (zastavěná plocha a nádvoří), 177 (zastavěná plocha a nádvoří), 178/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 178/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 178/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 178/7 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr), 178/8 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr), 178/9 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr), 178/10 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr), 178/11 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr), 178/14 (zastavěná plocha a nádvoří), 178/15 (zastavěná plocha a nádvoří), 180/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 180/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 181 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr), 182 (zastavěná plocha a nádvoří), 191 (zastavěná plocha a nádvoří), 417 (zastavěná plocha a nádvoří), 418 (zastavěná plocha a nádvoří), 455 (zastavěná plocha a nádvoří), 458 (zastavěná plocha a nádvoří), 459 (zastavěná plocha a nádvoří), 462 (zastavěná plocha a nádvoří), 668 (zastavěná plocha a nádvoří), 669 (zastavěná plocha a nádvoří), 670 (zastavěná plocha a nádvoří), 718 (zastavěná plocha a nádvoří), 749/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1560 (zastavěná plocha a nádvoří), 1561 (zastavěná plocha a nádvoří), 1562 (zastavěná plocha a nádvoří), 1584 (zastavěná plocha a nádvoří), 1694 (zastavěná plocha a nádvoří), 1695 (zastavěná plocha a nádvoří), 1696 (zastavěná plocha a nádvoří), 1798 (zastavěná plocha a nádvoří), 2175 (zastavěná plocha a nádvoří), 2237 (zastavěná plocha a nádvoří), 2238 (zastavěná plocha a nádvoří), 2307 (zastavěná plocha a nádvoří), 2316 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr), 2317 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr), 2318 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr), 2319 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr), 2322 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr), 2466 (zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č. 172 (zahrada), 174 (zahrada), 175/2 (zahrada), 176 (zahrada), 179/1 (zahrada), 179/2 (zahrada), 181/1 (zahrada), 181/2 (zahrada), 182/1 (zahrada), 182/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 183/1 (zahrada), 183/2 (zahrada), 185/1 (zahrada), 185/2 (lesní pozemek), 186 (zahrada), 1090 (lesní pozemek), 1092/1 (ovocný sad), 1093 (trvalý travní porost), 1095 (trvalý travní porost), 1096 (lesní pozemek), 1097 (lesní pozemek), 1129/1 (ostatní plocha, jiná plocha), 1129/2 (lesní pozemek), 1129/4 (ostatní plocha, jiná plocha), 1134/1 (lesní pozemek), 1134/2 (lesní pozemek), 1134/3 (lesní pozemek), 1134/4 (lesní pozemek), 1134/5 (ostatní plocha, jiná plocha), 1134/8 (lesní pozemek), 1134/13 (ostatní plocha, jiná plocha), 1159 (lesní pozemek), 1160 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha), 1161 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha), 1162 (lesní pozemek), 1163 (lesní pozemek), 1164/1 (lesní pozemek), 1164/2 (lesní pozemek), 1169/1 (lesní pozemek), 1169/2 (ostatní plocha, jiná plocha), 1169/9 (lesní pozemek), 1169/10 (lesní pozemek), 1170 (lesní pozemek), 1171/1 (lesní pozemek), 1171/3 (lesní pozemek), 1171/6 (lesní pozemek), 1172 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1173 (orná půda), 1174 (orná půda), 1175 (orná půda), 1178 (orná půda), 1185 (lesní pozemek), 1187/2 (orná půda), 1188 (orná půda), 1191/1 (orná půda), 1191/2 (orná půda), 1192/1 (orná půda), 1192/2 (orná půda), 1193/1 (trvalý travní porost), 1193/2 (trvalý travní porost), 1193/3 (trvalý travní porost), 1194 (lesní pozemek), 1195 (lesní pozemek), 1197/1 (orná půda), 1200/2 (ovocný sad), 1200/3 (ovocný sad), 1200/4 (ovocný sad), 1200/5 (ovocný sad), 1200/6 (ovocný sad), 1200/7 (ovocný sad), 1200/8 (ovocný sad), 1200/9 (orná půda), 1200/12 (orná půda), 1200/13 (orná půda), 1200/14 (orná půda), 1200/15 (orná půda), 1201 (orná půda), 1202 (orná půda), 1203/1 (orná půda), 1203/3 (orná půda), 1204/1 (orná půda), 1204/2 (orná půda), 1204/3 (orná půda), 1205 (orná půda), 1206/1 (orná půda), 1206/2 (orná půda), 1206/3 (orná půda), 1207 (orná půda), 1213 (lesní pozemek), 1214 (lesní pozemek), 1217/1 (zahrada), 1217/2 (zahrada), 1217/3 (zahrada), 1220/1 (zahrada), 1220/2 (zahrada), 1221/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1221/2 (zahrada), 1221/3 (zahrada), 1222/1 (ostatní plocha, zeleň), 1222/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1224/1 (ovocný sad), 1224/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1224/3 (zahrada), 1226/1 (zahrada), 1226/2 (zahrada), 1226/3 (zahrada), 1226/4 (zahrada), 1226/5 (zahrada), 1231/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1233 (orná půda), 1235 (orná půda), 1236 (orná půda), 1237 (orná půda), 1238 (orná půda), 1239 (orná půda), 1240 (orná půda), 1241 (orná půda), 1242 (orná půda), 1243 (orná půda), 1244 (orná půda), 1245/1 (orná půda), 1245/2 (orná půda), 1246 (orná půda), 1247 (orná půda), 1248 (orná půda), 1249 (orná půda), 1250 (orná půda), 1251 (orná půda), 1252 (orná půda), 1256/1 (orná půda), 1256/2 (orná půda), 1256/3 (orná půda), 1257 (orná půda), 1259 (orná půda), 1260 (orná půda), 1261 (orná půda), 1263/1 (orná půda), 1263/2 (orná půda), 1274/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1274/2 (lesní pozemek), 1277/2 (trvalý travní porost), 1279 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1313/2 (lesní pozemek), 1313/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2096/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2104 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2105 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2106/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2107 (lesní pozemek), 2115 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2116 (lesní pozemek), 2117 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2118 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2120/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2120/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2120/3 (orná půda), 2121/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2121/2 (orná půda), 2122/2 (orná půda), 2122/3 (orná půda), 2123 (orná půda), 2124/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2124/2 (orná půda), 2125/3 (orná půda), 2169/1 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2169/2 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2169/3 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2169/4 (lesní pozemek), 2169/5 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2169/14 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2169/15 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2169/16 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2169/17 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2169/18 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2169/19 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2169/20 (ostatní plocha, jiná plocha), 2169/21 (ostatní plocha, jiná plocha), 2169/22 (ostatní plocha, jiná plocha), 2321 (ostatní plocha, jiná plocha) dle KN v katastrálním území Nové Město nad Metují.

 

Předmět ochrany (dále také "dotčené nemovité kulturní památky"):

Vila, rejst.č. v ÚSKP 36153/6-4563: Bartelmusova vila č.p. 1138 na st. p. č. 458, domek zahradníka č.p. 1142 na st. p. č. 459, pozemky st. p. č. 458 a 459.

Kostel sv. Barbory, rejst.č. v ÚSKP 35615/6-1826: kostel na pozemku st. p. č. 182, pozemek st. p. č. 182.

Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy, rejst.č. v ÚSKP 33161/6-1824: hradiště na pozemcích p. p. č. 1094, 1090, 1092//1, 1093, 1095, 1096, 2105.

 

Důvod vymezení ochranného pásma:

Důvodem vymezení ochranného pásma je nejen výjimečná kulturně historická hodnota předmětu ochrany - dotčených nemovitých kulturních památek, ale zejména jejich přirozeného historicko architektonického rámce, který významným způsobem determinuje vysoce hodnotný krajinný ráz.

Navržené ochranné pásmo záměrně zahrnuje území kolem zaniklého hradiště na vyvýšené terénní plošině, údolí s dominantou lázeňské budovy Rezek a kostela sv. Barbory a ohraničující přilehlou lokalitou "ve vilách" s cennou výstavbou z počátku 20. století. Součástí kultivovaného přírodního rámce je nejen zmiňované bezprostřední okolí dotčených nemovitých kulturních památek, ale i širší územní celek a jeho krajinářské kvality, spoluvytvářející předmětnou krajinu. Zásadní je zachování přirozeného, nezastavěného reliéfu a respektování harmonické návaznosti na ochranné pásmo Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují (dále jen "MPR") ve východní části, kde se vyskytuje již rozptýlená zástavba vesnického charakteru. Důležité je fixování stávající situace na hranici nezastavěného území a zalesněné plochy s přirozeným vztahem území k hodnotnému urbanistickému souboru vilové zástavby z počátku 20. století. Nejde tedy pouze o ochranu dochovaného obrazu jednotlivých dotčených nemovitých kulturních památek, ale i o zachování milieu prostředí širšího území (pohledové a průhledové kvality).

Popis hranice OP:

Hranice ochranného pásma navazuje na hranici ochranného pásma MPR v její jihovýchodní části. Začíná ve společném bodě p.p.č. 984/11, 984/10 a 2096/1, kde se zároveň odděluje od ochranného pásma MPR. Odtud návrhová hranice šikmo překročí p.p.č. 2096/1 (komunikace směr Jestřebí) a pokračuje po severních okrajích p.p.č. 1090, 2104. Dále hranice směrem k jihovýchodu překračuje p.p.č. 1096 a 2106/1 v napojení na severní roh p.p.č. 1097. Zde mění směr k jihu a kopíruje východní okraje p.p.č. 1097, 2107. Dále šikmo k jihu překročí p.p.č. 1134/1  a naváže na severní cíp p.p.č. 1129/4.  Odtud se hranice zalamuje k východu a postupuje podél severních okrajů p.p.č. 1129/1, 1134/5 až k Libchyňskému potoku p.p.č. 2169/3, který spolu s p.p.č. 1169/1 překročí a napojí se na severní roh p.p.č. 1164/2. Dále hranice směřuje k východu po severních mezích p.p.č. 1164/1, 2115, st.p.č. 180/1, p.p.č. 1169/9, 1169/10 až k p.p.č. 1169/2, kterou směrem k jihu obchází. Z jejího jihovýchodního rohu vzdušnou čarou přeskočí p.p.č. 2115, 1159, 2120 a naváže na severovýchodní zaoblení p.p.č. 1313/2. Odtud pokračuje směrem k jihu podél východních stran p.p.č. 1313/2, 1313/3 (vnitřní kresba), 1224/2, st.p.č. 670, p.p.č. 1226/1, st.p.č. 668, 458, p.p.č. 1231/1, st.p.č. 2319 až ke komunikaci p.p.č. 2121/1. Tu kolmo překročí a postupuje směrem k západu podél vnějších jihovýchodních okrajů p.p.č. 1233, 1235, 1236, 1237, 1274/2, 1240, 1241, 1242, 1243, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1200/9, 1256/1, 1256/2, 2125/3 a po oblouku podél p.p.č. 1274/1, 1277/2. Zde hranice směrem k západu obejde p.p.č. 1277/2, 1279 a v úrovni západního zalomení p.p.č. 1279 šikmo překročí komunikaci p.p.č. 2124/1 v napojení na severní roh vnější p.p.č. 1520/2. Odtud hranice navrhovaného ochranného pásma kopíruje hranici stávajícího ochranného pásma MPR – tedy směrem k severu podél západních stran p.p.č. 2124/1 a 2123. Na konci p.p.č. 2123 odbočí k severozápadu a pokračuje dále podél p.p.č. 2122/3, 1173, 1172. Obejde p.p.č. 1171/1 směrem k východu, v úrovni jihovýchodního rohu p.p.č. 172 překročí kolmo Libchyňský potok p.p.č. 2169/5 a pokračuje dále podél západní strany p.p.č. 172 až ke komunikaci ulice Rezecké. Po jejím jižním okraji krátce postupuje až k rohu vnějšího domu č.p. 1106, kde šikmo překročí ulici v návaznosti na jihozápadní cíp p.p.č. 186. Odtud hranice dále probíhá směrem k severu po západních mezích p.p.č. 186, st.p.č. 191, p.p.č. 1134/1 a krátce kolmo přes 2106/1. Zde se hranice pomalu stáčí k západu, pokračuje podél jižních stran p.p.č. 1096, 2105 a pak se opět postupně zalamuje k východu. Pokračuje tedy podél vnějšího okraje p.p.č. 1090, napojí se na komunikaci p.p.č. 2096/1, krátce ji překročí a dál postupuje směrem k severovýchodu podél její severní meze až k výchozímu bodu návrhové hranice.

 

Stanovení zákazů nebo omezení některých činností:

Podmínky ochrany:

1)      Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při povolování a provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do utváření terénu a zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné a hmotové skladby, výškové konfigurace a charakteru zástavby a změnami přírodních prvků prostředí oslabena nebo porušena historická urbanistická struktura dotčených nemovitých kulturních památek - předmětu ochrany, a s nimi souvisejícího prostředí, její měřítko a panorama ve významných pohledech.

2)      Veškerá stavební činnost na pozemcích mimo zastavěné území vedených jako orná půda nebo louky, sady, zahrady, pastviny, lesy je nepřípustná.

3)      V zastavěných územích

a)      nelze zvyšovat hladinu zástavby nad 2 nadzemní podlaží včetně obytného podkroví

b)     bude zachována půdorysná stopa zástavby a hmotová struktura stávajících objektů

c)      nebude při nové výstavbě oslabována dominantní úloha dotčených nemovitých kulturních památek v blízkých i dálkových pohledech.

4)      V ochranném pásmu nelze

a)      umisťovat zařízení, stavby a reklamy, které by esteticky znehodnocovaly nebo svými důsledky jinak narušovaly dotčené nemovité kulturní památky a s nimi související prostředí včetně jejich přírodních součástí

b)     provádět činnosti, které mohou narušit, poškodit nebo zcela zničit historické prostředí včetně konfigurace terénu.

5)      Velkoplošné reklamy v ochranném pásmu jsou nepřípustné.

6)      Na území ochranného pásma je zakázána veškerá těžba nerostných surovin.

7)      Není dovoleno na tomto území zakládat skládky a prostor jakkoli znečišťovat.

8)      V celém území ochranného pásma je třeba zachovat krajinný ráz.

9)      Předem je nutno projednat zásadní změny ve způsobu obhospodařování a využití nemovitostí v ochranném pásmu, rovněž také změny v půdním a lesním hospodářství apod., které by se buď přímo, nebo ve svých důsledcích mohly projevit ve vzhledu a charakteru ochranného pásma. Orgán státní památkové péče si vymiňuje účast při projednání decenálních lesních hospodářských plánů.

 

Práce v ochranném pásmu, u kterých je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 památkového zákona:

1)      Udržovací práce, při kterých se nemění barevnost vnějšího pláště budov.

2)      Stavební úpravy stávajících budov včetně přístaveb o zastavěné ploše do 25 m2, při kterých se nezvyšuje počet podlaží nad 2 nadzemní podlaží včetně obytného podkroví.

3)      Realizace jednopodlažních novostaveb v zastavitelném území do zastavěné plochy 40 m2.

4)      Realizace oplocení.

5)      Umisťování trvalých firemních označení, nápisů a vývěsních skříněk provozoven o ploše do 0,6 m2.

 

II.       Stanoví podmínky pro ochranné pásmo:

1)      Ochranné pásmo je vymezeno grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území s vyznačením hranic ochranného pásma.

2)      Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčena.

3)      Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky i na nové uživatele nebo nabyvatele.

4)      Platnost rozhodnutí o ochranném pásmu není časově omezena.

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418, 551 02  Jaroměř
Město Nové Město nad Metují

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Libuše Ansorgová, Jakub Bahník, Matěj Bahník, Blanka Bahníková, Ing. Petr Bachna, Jaroslava Bachnová, Josef Marian Bartoň-Dobenín, Lukáš Beran, Mgr. Tomáš Čečetka, Ing. Libuše Čekanová, Ph.D., Jana Černohousová, Marie Červinková, Marie Dlouhá, Jan Exner, Pavla Fričová, Lukáš Hampl, Stanislav Hampl, Marcela Hamplová, Ivana Hanušová, Jiří Hlavsa, Anna Hlavsová, Anna Holečková, Petr Hruška, Ivana Jůzová, Josef Kafka, Jana Karbanová, Aleš Kaválek, Oldřich Kaválek, Vlastimila Kaválková, Radka Kejzlarová, Jiří Klicnar, Petra Kňourková, Václav Kobrle, Jarmila Koníčková, Eva Kopalová, Jindřich Kořízek, Ing. Jiří Kosek, Marie Kováčová, Jitka Krulišová, Aleš Kuřátko, Vladimír Liška, Jaroslav Maga, Lukáš Maga, Jan Marek, Jaroslav Marek, Jiří Marek, Ing. Jiří Marek, Milan Marek, Zdeněk Marek, Zdeněk Marek, Libuše Marková, Jitka Mayová, Jaroslav Nekněz, Jarmila Němcová, Pavel Němec, Jitka Novotná, Oldřich Paďour, Věra Paďourová, Pavel Pavlát, Ing. Ladislava Pavlátová, Jana Pevná, Jaroslav Pluhař, Jaroslav Pluhař, Jelena Pluhařová, Josef Praus, Václav Praus, Zdeněk Praus, Milena Rejmanová, Jaroslav Rieger, Rudolf Vilém Rieger, Vilém Rúža, Jaroslava Rúžová, Jan Smola, Jaroslav Stránský, Marie Škodová, Karel Škvára, Rudolf Škvára, Stanislav Šolc, Alena Šolcová, Pavel Štauda, Alois Štěpán, Marie Tomková, Alena Uhlířová, Ivana Vlnasová, Miloš Vondra, Helena Vondrová, Josef Wolf, Ing. Petr Záhrobský, Zdeněk Zákravský, Mgr. Alois Žďárek, Lesy České republiky, s.p., Město Nové Město nad Metují, Pozemkový fond České republiky, RODOMAX společnost s ručením omezeným, Římskokatolická farnost - děkanství Nové Město nad Metují, SLAVONIA, akciová společnost, Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

 

Odůvodnění:

Dne 9.7.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.

Orgán státní památkové péče oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 5.9.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Ochranné pásmo je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona správního řádu bylo účastníkům řízení umožněno nahlédnout do spisového materiálu a uplatnit své připomínky a náměty k uvedenému předmětu řízení.

Možnosti nahlédnout do spisového materiálu v průběhu řízení využil Pavel Pavlát. S návrhem ochranného pásma se v průběhu řízení cestou elektronické komunikace seznámily Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., a Lesy České republiky, s.p.. Souhlasné vyjádření podala Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Účastníci řízení a veřejnost se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili, ani neuplatnili návrhy a námitky.

Orgán státní památkové péče shledal důvody pro vymezení ochranného pásma uvedené v žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu za dostatečný podklad k tomu, aby ochranné pásmo stanovil. Orgán státní památkové péče rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

 

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění zákona č. 413/2005 Sb., správní řád, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu, kultury a volnočasových aktivit, oddělení kultury a památkové péče, prostřednictvím státní památkové péče odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Nové Město nad Metují. Odvolání má odkladný účinek.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Radka Škaldová

referentka odboru výstavby a regionálního rozvoje

 

 

 

 

Obdrží:

účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona - doručení na dodejku:
1. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní č.p. 418, Josefov, 551 02  Jaroměř 3
2. Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky č.p. 6, 549 01  Nové Město nad Metují 1

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona - doručení veřejnou vyhláškou:

1. Libuše Ansorgová, U Zvonice č.p. 317, Krčín, 549 01  Nové Město nad Metují

2. Jakub Bahník, Klopotovská č.p. 1147, 549 01  Nové Město nad Metují
3. Matěj Bahník, Klopotovská č.p. 1147, 549 01  Nové Město nad Metují
4. Blanka Bahníková, Klopotovská č.p. 1147, 549 01  Nové Město nad Metují 1
5. Ing. Petr Bachna, Rytířská č.p. 400/22, Staré Město, 110 00  Praha 1
6. Jaroslava Bachnová, Rytířská č.p. 400/22, Staré Město, 110 00  Praha 1
7. Josef Marian Bartoň-Dobenín, Husovo náměstí č.p. 1201, 549 01  Nové Město nad Metují 1
8. Lukáš Beran, Ve Vilách č.p. 1154, 549 01  Nové Město nad Metují 1
9. Mgr. Tomáš Čečetka, Pionýrů č.p. 1341, 564 01  Žamberk
10. Ing. Libuše Čekanová, Ph.D., Českých legií č.p. 4, 549 01  Nové Město nad Metují 1
11. Jana Černohousová, Orličky č.p. 16, 561 55  Orličky
12. Marie Červinková, Husova č.p. 723, 549 01  Nové Město nad Metují 1
13. Marie Dlouhá, Nad Dvorem č.p. 400/11, Praha 10-Kolovraty, 103 00  Praha 113
14. Jan Exner, Kollárova č.p. 952, Pardubice
15. Pavla Fričová, Dobrušská č.p. 417, Krčín, 549 01  Nové Město nad Metují
16. Lukáš Hampl, Popovická č.p. 103/1, Přerov II-Předmostí, 751 24  Přerov 4
17. Stanislav Hampl, Rokytnice č.p. 142, 751 04  Rokytnice u Přerova
18. Marcela Hamplová, Rokytnice č.p. 142, 751 04  Rokytnice u Přerova
19. Ivana Hanušová, Rezecká č.p. 1119, 549 01  Nové Město nad Metují 1
20. Jiří Hlavsa, Rezecká č.p. 1118, 549 01  Nové Město nad Metují 1
21. Anna Hlavsová, Rezecká č.p. 1118, 549 01  Nové Město nad Metují 1
22. Anna Holečková, Duhová č.p. 266, Staré Město nad Metují, 547 01  Náchod 1
23. Petr Hruška, Pod Hradištěm č.p. 1089, Nové Město Nad Metují, 549 01  Nové Město nad Metují 1
24. Ivana Jůzová, Přemyslova č.p. 310, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1
25. Josef Kafka, Na Františku č.p. 550, 549 01  Nové Město nad Metují
26. Jana Karbanová, Skuherského č.p. 588, 517 73  Opočno
27. Aleš Kaválek, Ve Vilách č.p. 1131, 549 01  Nové Město nad Metují 1
28. Oldřich Kaválek, Ve Vilách č.p. 1131, 549 01  Nové Město nad Metují 1
29. Vlastimila Kaválková, Ve Vilách č.p. 1131, 549 01  Nové Město nad Metují 1
30. Radka Kejzlarová, Václavická č.p. 1214, 547 01  Náchod 1
31. Jiří Klicnar, Štefanikova č.p. 1100, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2
32. Petra Kňourková, Nádražní č.p. 259, 549 01  Nové Město nad Metují 1
33. Václav Kobrle, Přibyslavská č.p. 698, 549 01  Nové Město nad Metují 1
34. Jarmila Koníčková, Českých legií č.p. 93, 549 01  Nové Město nad Metují 1
35. Eva Kopalová, Rezecká č.p. 1163, 549 01  Nové Město nad Metují 1
36. Jindřich Kořízek, Tylova č.p. 1016, 542 32  Úpice
37. Ing. Jiří Kosek, V Zahradách č.p. 126/39, Poruba, 708 00  Ostrava 8
38. Marie Kováčová, Žďárky č.p. 30, 549 37  Žďárky
39. Jitka Krulišová, Pod Výrovem č.p. 1006, 549 01  Nové Město nad Metují 1
40. Aleš Kuřátko, Nad Stadionem č.p. 1320, 549 01  Nové Město nad Metují 1
41. Vladimír Liška, Jiřího Wolkera č.p. 1264, 258 01  Vlašim
42. Jaroslav Maga, Rezecká č.p. 1112, 549 01  Nové Město nad Metují
43. Lukáš Maga, Rezecká č.p. 1112, 549 01  Nové Město nad Metují
44. Jan Marek, Těchonín č.p. 181, 561 66  Těchonín
45. Jaroslav Marek, náměstí Republiky č.p. 6, 549 01  Nové Město nad Metují 1
46. Jiří Marek, Nahořanská č.p. 313, Krčín, 549 01  Nové Město nad Metují
47. Ing. Jiří Marek, Heydukova č.p. 1874/4, Předměstí, 412 01  Litoměřice 1
48. Milan Marek, Nad Stadionem č.p. 1301, 549 01  Nové Město nad Metují 1
49. Zdeněk Marek, Těchonín č.p. 182, 561 66  Těchonín
50. Zdeněk Marek, K Hájku č.p. 133, Frýdek, 738 01  Frýdek-Místek 1
51. Libuše Marková, Nahořanská č.p. 312, 549 01  Nové Město nad Metují 1
52. Jitka Mayová, nám. Svobody č.p. 725, 691 23  Pohořelice
53. Jaroslav Nekněz, Stará Voda č.p. 31, 503 51  Chlumec nad Cidlinou
54. Jarmila Němcová, Komenského č.p. 13, 549 01  Nové Město nad Metují 1
55. Pavel Němec, Rezecká č.p. 1128, 549 01  Nové Město nad Metují 1
56. Jitka Novotná, Kounov č.p. 59, 517 92  Kounov u Dobrušky
57. Oldřich Paďour, Sokolská č.p. 1707, 547 01  Náchod 1
58. Věra Paďourová, Sokolská č.p. 1707, 547 01  Náchod 1
59. Pavel Pavlát, Ve Vilách č.p. 1149, 549 01  Nové Město nad Metují 1
60. Ing. Ladislava Pavlátová, Ve Vilách č.p. 1149, 549 01  Nové Město nad Metují 1
61. Jana Pevná, Českých legií č.p. 4, 549 01  Nové Město nad Metují 1
62. Jaroslav Pluhař, Ve Vilách č.p. 1139, 549 01  Nové Město nad Metují 1
63. Jaroslav Pluhař, Ve Vilách č.p. 1139, 549 01  Nové Město nad Metují 1
64. Jelena Pluhařová, Ve Vilách č.p. 1139, 549 01  Nové Město nad Metují
65. Josef Praus, Nad Stadionem č.p. 1305, 549 01  Nové Město nad Metují
66. Václav Praus, Malecí č.p. 851, 549 01  Nové Město nad Metují
67. Zdeněk Praus, Husova č.p. 177, 517 50  Častolovice
68. Milena Rejmanová, Horní Počaply č.p. 248, 277 03  Horní Počaply
69. Jaroslav Rieger, Mrštíkova č.p. 887/6, Nový Hradec Králové, 500 09  Hradec Králové 9
70. Rudolf Vilém Rieger, Dukelská č.p. 276/2, Mladá Boleslav
71. Vilém Rúža, Trnovanská č.p. 1535/16, Trnovany, 415 01  Teplice 1
72. Jaroslava Rúžová, Trnovanská č.p. 1535/16, Trnovany, 415 01  Teplice 1
73. Jan Smola, Malecí č.p. 574, 549 01  Nové Město nad Metují 1
74. Jaroslav Stránský, Rašínova č.p. 667, 549 01  Nové Město nad Metují
75. Marie Škodová, Klosova č.p. 487, 549 01  Nové Město nad Metují 1
76. Karel Škvára, Komenského č.p. 20, 549 01  Nové Město nad Metují 1
77. Rudolf Škvára, Sídliště č.p. 268, 340 21  Janovice nad Úhlavou
78. Stanislav Šolc, Solnická č.p. 821, 518 01  Dobruška
79. Alena Šolcová, Solnická č.p. 821, 518 01  Dobruška
80. Pavel Štauda, Stračenská č.p. 613, 411 08  Štětí
81. Alois Štěpán, Česká Skalice č.p. 72, 552 03  Česká Skalice
82. Marie Tomková, Rezecká č.p. 1163, 549 01  Nové Město nad Metují 1
83. Alena Uhlířová, Mochovská č.p. 179, 517 71  České Meziříčí
84. Ivana Vlnasová, Konšelská č.p. 985/5, 180 00  Libeň (Praha 8)
85. Miloš Vondra, Rezecká č.p. 1096, 549 01  Nové Město nad Metují 1
86. Helena Vondrová, Rezecká č.p. 1096, 549 01  Nové Město nad Metují 1
87. Josef Wolf, Vrchoviny č.p. 61, 549 01  Nové Město nad Metují 1
88. Ing. Petr Záhrobský, Biskupcova č.p. 1765/15, 130 00  Žižkov (Praha 3)
89. Zdeněk Zákravský, Havlíčkova č.p. 146, Chrudim II, 537 01  Chrudim 1
90. Mgr. Alois Žďárek, Zd. Nejedlého č.p. 570, 518 01  Dobruška
91. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106, Nový Hradec Králové, 501 68  Hradec Králové 8
92. Pozemkový fond České republiky, č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3
93. RODOMAX společnost s ručením omezeným, Rezecká č.p. 1164, 549 01  Nové Město nad Metují 1
94. Římskokatolická farnost - děkanství Nové Město nad Metují, Husovo náměstí č.p. 1228, 549 01  Nové Město nad Metují 1
95. SLAVONIA, akciová společnost, Slavoňov č.p. 69, 549 01  Nové Město nad Metují 1
96. Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4
97. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00  Praha 28

 
dotčené správní úřady
98. Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky č.p. 6, 549 01  Nové Město nad Metují 1

 

K vyvěšení, následnému potvrzení a vrácení:

Městský úřad Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01  Nové Město nad Metují

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů, přičemž poslední den této lhůty je dnem doručení.

Po dobu vyvěšení písemnosti na úřední desce byla tato písemnost zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Vyvěšeno dne:                                                                                              Sejmuto dne:

 

 

 

            ………………                                                                                   ……………….

            podpis, razítko                                                                                              podpis, razítko