Ochranné pásmo Městské památkové rezervace Hradec Králové

18. 10. 2018 Autor: Ing. Milan Smolik

Rozhodnutí o určení ochranného pásma Městské památkové rezervace Hradec Králové. Obec s rozšířenou působností HRADEC KRÁLOVÉ.

Okresní národní výbor

Okresní národní výbor

Odbor kultury

Hradec Králové

Č.j. 847                                                                                                                                                                                                                                           V Hradci Králové dne 8. 12. 1987

 

 

            Okresní národní výbor v Hradci Králové, odbor kultury, vydává toto

 

r o z h o d n u t í :

 

V dohodě s dotčenými úřady a po dohodě s odborem výstavby okresního národního výboru se podle § 33 odst. 2, zákona č. 50/1976 SB., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách určuje   o c h r a n n é   p á s m o   městské památkové rezervace v Hradci Králové.

 

A.                Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se v souladu s vyhláškou č. 118/1959 Ú.l., o památkových ochranných pásmech vymezuje II. Silničním okruhem. Hranice ochranného pásma je vyznačena v kopii pozemkové mapy, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně grafické přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

-         odboru kultury ONV v Hradci Králové

-         odboru výstavby územního plánování ONV v Hradci Králové

-         odboru územního plánování a architektury MěstNV v Hradci Králové

-         odboru školství a kultury MěstNV v Hradci Králové

-         Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody kraje v Pardubicích

-         Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze

-         Geodézie, n.p. Praha, středisko Geodézie pro okres Hradec Králové,

kde je také možno do nich nahlédnout.

 

B.                 Podmínky ochrany

 1. Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická struktura prostředí pásma, jeho architektonický ráz a panorama městské památkové rezervace.
 2. Při všech přestavbách, nové výstavbě a dalších úpravách a změnách v památkovém ochranném pásmu budou respektovány architektonicko-urbanistické vztahy tohoto území k městské památkové rezervaci. Architektonické řešení novostaveb bude navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektonické tvorby. Je třeba udržovat a zachovávat hodnotné architektonické a uměleckořemeslné prvky zástavby (členité fasády, dveře, schodiště, leptaná skla apod.), i další doplňky městského prostředí (lucerny, dlažby, zábradlí).
 3. Působení všech případných nově navrhovaných souborů a výškových objektů, které se pohledově uplatňují ve vztahu k městské památkové rezervaci bude podřízena požadavku ochrany jejího panoramatu. Výtvarný obraz historického jádra bude chráněn zvláště ve vybraných dálkových pohledech v souladu se zpracovanou studií výškového zónování města.
 4. Předem je nutno projednat jakékoliv změny ve způsobu obhospodařování a využití nemovitostí v ochranném pásmu, event. změny v půdním a lesním hospodářství, které by se buď přímo nebo ve svých důsledcích mohly projevit ve vztahu charakteru pásma.
 5. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí a stavební fond městské památkové rezervace a jejich obyvatel. Jedná se zejména o stavby, které by mohly způsobit znečišťování ovzduší a vod, únik škodlivých látek, hluk, vibrace, zápach, veškeré druhy záření, hromadění odpadků, apod.
 6. Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.
 7. Všechny zásahy, opatření a změny, které se buď přímo nebo nepřímo ve svých důsledcích dotýkají hodnot městské památkové rezervace a s ní souvisejícího prostředí, je nutno předem projednat s výkonným orgánem památkové péče, kterým je odbor kultury ONV v Hradci Králové. Lze je provádět pouze s jeho souhlasem a za podmínek tímto orgánem stanovených.
 8. Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje Okresní  národní výbor v Hradci Králové, odbor kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody kraje v Pardubicích a okresním konzervátorem státní památkové péče.
 9. Výjimky z podmínek ochrany, popř. další změny, povoluje Okresní národní výbor v Hradci Králové, odbor kultury, v souladu s § 2 vyhl. č. 118/1959 Ú.l., o  památkových ochranných pásmech.
 10. Příslušný orgán územního plánování vyznačí hranici památkového ochranného pásma ve všech kategoriích a stupních územně plánovací dokumentace a ve všech dalších plánech, jimiž se řídí organizace území a stavební činnost v něm.
 11. Platnost tohoto rozhodnutí není časově omezena. Zanikne-li důvod vyhlášení ochranného pásma, bude toto vyhlášeno novým rozhodnutím odboru kultury ONV v Hradci Králové.

 

O d ů v o d n ě n í :

            Zřízením ochranného pásma městské památkové rezervace v Hradci Králové, která vyniká mimořádnou architektonickou-urbanistickou kvalitou, se sleduje zvýšená ochrana prostředí před případnými vlivy z nejbližšího okolí a rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem.

 

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru kultury Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové prostřednictvím odboru kultury Okresního národního výboru v Hradci Králové, odkladný účinek se s ohledem na ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, vylučuje, protože jakákoliv činnost odporující tomuto rozhodnutí by mohla způsobit nenahraditelné škody na kulturní památce a byla by v rozporu s veřejným zájmem.

 

 

Rozdělovník – rozhodnutí obdrží:

1)      Vlastníci, uživatelé, sorávci nemovitostí, které leží v ochranném pásmu (prostřednictvím OŠK MěstNV v Hradci Králové)

2)      MěstNV, odbor školství a kultury v Hradci Králové

3)      MěstNV, odbor výstavby (stavební úřad) v Hradci Králové

4)      ONV, odbor výstavby a územního plánování v Hradci Králové

5)      Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody kraje v Pardubicích

6)      Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze

7)      Geodézie, n.p., okresní středisko v Hradci Králové

8)      Odbor kultury KNV v Hradci Králové

9)      Ministerstvo kultury ČSR v Praze

 

 

PaedDr. Václava  T a u f m a n n o v á

     vedoucí odboru