Ochranné pásmo kostela sv. Stanislava ve Smidarech

26. 4. 2005 Autor: Ing. Milan Smolik

Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma kostela sv. Stanislava ve Smidarech. Obec s rozšířenou působností NOVÝ BYDŽOV.

R o z h o d n u t í

R o z h o d n u t í

 

Okresního úřadu Hradec Králové ze dne 7. března 1996 o ochranném pásmu nemovité kulturní památky, kostela sv. Stanislava ve Smidarech.

            Okresní úřad Hradec Králové z podnětu Památkového ústavu Pardubice, který návrh předložil dopisem ze dne 17. 1. 1966, č.j. PP-3/1996, na základě zákona ČNR č. 20/87 Sbírky o státní památkové péči, § 17, v souladu se zákonem FS č. 50 z roku 1976 Sbírky o územním plánování a stavebním řádu, § 33 a v dohodě s Obecním úřadem Smidary a odborem výstavby a životního prostředí MěÚ Nový Bydžov vydává toto rozhodnutí:

            Nemovitá kulturní památka, kostel sv. Stanislava ve Smidarech, jenž je veden v ústřední evidenci pod rejstříkovým číslem 698, situovaný v historickém centru obce, je obklopen řadou památkových objektů lokálního významu, jejichž kulturně historická hodnota je značná, a tudíž je tento soubor chráněn formou ochranného pásma.

            Jedná se o tyto památky:

-         fara církve římskokatolické

-         socha sv. Jana Nepomuckého před farou

-         pomník obětem první světové války u kostela

-         budova zámku

-         bývalý mlýn

-         objekt bývalé lednice (nyní sklad zeleniny a ovoce)

-         budova pošty.

Z přírodních hodnot je to poslední zbytek meandrujícího toku řeky Cidliny a mlýnského náhona včetně břehového stromořadí.

 

A/ Vymezení ochranného pásma:

            Rozsah ochranného pásma je vymezen v kopii pozemkové mapy, jež je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Ochranné pásmo se nachází na katastrálním území obce Smidary na ploše ohraničené takto:

            Výchozím bodem hranice ochranného pásma je most přes řeku Cidlinu na začátku Medříčské ulice. Tou vede obcí až na Babákovo náměstí, obtáčí je ve východní části až k ústí ulice Schneiderovy, po níž prochází až k bývalému mlýnu. Pokračuje po hrázi mlýnského rybníka, jejž obtáří a vyúsťuje do uličky Podhradské, kterou pak prochází až na okraj obce východním směrem. Zde za posledním stavením a jeho zahradou pokračuje přímo ve směru až k řece Cidlině. Po jejím levém břehu směrem proti proudu opisuje říční meandr a končí ve výchozím bodě na mostě na začátku Medříčské ulice.

            Pokud hranice prochází ulicemi obce, zahrnuje ochranné pásmo též uliční frontu na protilehlé straně dotčeného území.

            Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně grafické přílohy jsou uložena na referátě regionálního rozvoje Okresního úřadu Hradec Králové, na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Nový Bydžov, na Obecním úřadě Smidary, v Památkovém ústavu Pardubice a ve Státním ústavu památkové péče Praha, jakož i na Katastrálním úřadě Hradec Králové, kde je možné do nich nahlédnout.

 

B/ Podmínky ochrany:

 

  1. V ochranném pásmu není dovoleno provádět takové zásahy, opatření a změny, které by buď přímo nebo ve svých důsledcích narušily hodnoty nemovitých kulturních památek a s nimi souvisejícího prostředí, nebo by uplatnění těchto hodnot omezovaly nebo znemožňovaly. Tyto Zásady se týkají především:

-         urbanistické struktury ochranného pásma, určené dochovanou historickou, půdorysnou a hmotovou skladbou, výškovou konfigurací a měřítkem zástavby;

-         z toho vyplývá, že není dovoleno zvyšovat hladinu zástavby nad dvě nadzemní podlaží;

-         není dovoleno vysazovat zeleň, jež svým charakterem je v rozporu s historickým typem území (zejména jehličnany), přičemž stávající nevhodná výsadba bude odstraněna, popř. nahrazena;

-         není dovoleno umísťovat enormní reklamní prvky nebo drobné účelové objekty v bezprostředním okolí nemovitých památek, jež by narušovaly pohledově i účelově jejich vzhled a funkci;

-         architektonické řešení novostaveb a přestavby dosavadních objektů budou navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektonické tvorby;

-         na zachování památkových hodnot ochranného pásma bude rovněž dbáno při úpravách komunikačních, vodohospodářských , terénních, vrchního i podzemního vedení kabelů apod.; dále pak i při povolování odstraňování staveb. Cenné architektonické detaily budou všestranně šetřeny a zachovány;

-         hodnoty souboru památek v ochranném pásmu budou respektovány při pořizování a schvalování všech kategorií a stupňů územně plánovací dokumentace, včetně zpracování urbanistických studií, schvalování projektové dokumentace staveb a jejich úprav, vydání územních rozhodnutí, stavebních povolení a dalších nařízení vyplývajících ze zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

  1. Všechny zásahy, opatření a změny, které se buď přímo nebo ve svých důsledcích nepřímo dotýkají hodnot výše uvedených nemovitých kulturních památek a s nimi souvisejícího prostředí, je nutno předem projednat a odsouhlasit s výkonným a územně příslušným  orgánem státní památkové péče, jímž je v současné době referát regionálního rozvoje, oddělení kultury Okresního úřadu Hradec Králové.
  2. Příslušný orgán územního plánování vyznačí hranici ochranného pásma ve všech kategoriích a stupních plánovací dokumentace a ve všech dalších plánech, jimiž se řídí organizace území a stavební činnost v něm.
  3. Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Vlastníci, případně uživatelé a správci objektů jsou povinni udržovat je v řádném, provozuschopném a bezpečném stavu. Při změně vlastníků, uživatelů nebo správců nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.
  4. Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zabezpečuje Obecní úřad Smidary, odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Nový Bydžov a oddělení kultury referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Hradec Králové jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Památkovým ústavem Pardubice.
  5. Výjimky z podmínek ochrany, případně další změny povoluje Okresní úřad Hradec Králové, referát regionálního rozvoje.

 

C/ Platnost  tohoto rozhodnutí není časově omezena. Zanikne-li důvod vyhlášení ochranného pásma, bude toto vyhlášeno novým rozhodnutím Okresního úřadu Hradec Králové.

 

D/ Porušení  tohoto rozhodnutí bude sankcionováno podle zákona ČNR č. 20/87 Sb., § 35 a § 39, ve znění zákona ČNR č. 242 ze dne 14. dubna 1992 a dále dle zákona č. 50/76 Sb., § 105 a následující, ve znění zákona FS č. 103/1990 Sb. a ve znění zákona FS č. 262/1992 Sbírky.

 

E/  Odůvodnění 

Historická a architektonická hodnota kulturních památek, zejména kostela sv. Stanislava, římskokatolické fary, budovy zámku, objektu bývalé lednice, bývalého mlýna, sochy sv. Jana Nepomuckého a dalších, v úvodu tohoto rozhodnutí jmenovaných památkových objektů si z hlediska státní památkové péče vyžaduje důslednou ochranu ve vztahu ke svému okolí.

 

F/ Poučení

         Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění a doručení k Ministerstvu kultury ČR Praha prostřednictvím referátu regionálního rozvoje, Okresního úřadu Hradec Králové. Odkladný účinek se s ohledem k ust. § 55 odst. 2 zákona č. 71/1976 Sb. o správním řízení vylučuje, protože jakákoliv činnost odporující tomuto rozhodnutí by mohla způsobit nenahraditelné škody na kulturních památkách a byla by v rozporu s veřejným zájmem.

 

V Hradci Králové dne 7. 3. 1996                                           Ing. Jiří   V l č e k

                                                                                               Přednosta Okresního úřadu

                                                                                              Hradec Králové

 

Příloha:

-   účastníkům řízení a dalším zainteresovaným institucím se zasílá kopie tohoto rozhodnutí včetně pozemkové mapy s vyznačenou hranicí a členěním ochranného pásma s doložkou: „Tato grafická příloha je součástí rozhodnutí Okresního úřadu Hradec Králové o ochranném pásmu souboru nemovitých památek.“

 

Rozdělovník:

-   vlastníci, uživatelé a správci nemovitostí, které leží v ochranném pásmu kostela sv. Stanislava ve Smidarech – veřejnou vyhláškou

-   OÚ Smidary

-   Odbor výstavby a ŽP, MěÚ Nový Bydžov

-   Referát regionálního rozvoje, OkÚ Hradec Králové

-   SÚPP Praha

-   PÚ Pardubice

-   KÚ Hradec Králové

-   MK ČR Praha