Ochranné pásmo areálu státního zámku Hrádek u Nechanic

21. 4. 2005 Autor: Ing. Milan Smolik

Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma státního zámku Hrádek u Nechanic. Obec s rozšířenou působností HRADEC KRÁLOVÉ.

R O Z H O D N U T Í

R O Z H O D N U T Í

 

 

Okresního úřadu Hradec Králové  ze dne 7. března 1996 o ochranném pásmu nemovité kulturní památky – areálu státního zámku Hrádek u Nechanic, vedeného v ústřední evidenci nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 619.

            Okresní úřad Hradec Králové na podnět Památkového ústavu Pardubice, který předložil dopisem za dne 17. 1. 1996, č.j. PP-5374/95, na základě zákona ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, § 17, v souladu se zákonem FS č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, § 33 a v dohodě s odborem výstavby a životního prostředí MěÚ Nechanice vydává toto   r o z h o d n u t í :

 

            Soubor nemovitých kulturních památek areálu zámku Hrádek u Nechanic, který zahrnuje tyto objekty: zámek 619/1, jízdárna čp. 40 – 619/2, dům čp. 38 – 619/3, dům čp. 44 – 619/4, dům čp. 49 – 619/5, dům čp. 50 – 619/6, dům čp. 80 – 619/7, dům čp. 81 – 619/8, zámecký park – 619/9, busta hraběte Harracha 619/10, zeď s branou 619/11, kašna se svítilnou 619/12, vodojem 619/13, terasa s příkopem 619/14, kamenný stolek 619/15, spojovací chodba 619/16, kruhový bazén 619/17, ohradní zdi 619/18, je chráněn formou ochranného pásma.

 

A/ Vymezení ochranného pásma

 

            Rozsah ochranného pásma je vymezen v kopii pozemkové mapy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Ochranné pásmo se nachází na katastrálním území obcí Hrádek, Lubno a Kunčice, na ploše, jež je ohraničena hranicí vedoucí takto: od východního bodu při silnici č. 32426 (Radíkovice – Nechanice) za parkovištěm vede po této cestě lesem až na kopec, kde se v zatáčce napojuje vlevo na lesní cestu, která obtáčí zámecký park směrem jižním, poté se zalomí na východ a po lední cestě se přiblíží k hranici zámeckého parku, kterou sleduje až k lesní cestě do Kunčic, překročí ji a krátce vede dále podle parku lesem až na rozhraní s pastvinou.

            Zde se stáčí k jihu a postupuje po severním okraji lesa a polní cestě na okraj intravilánu obce Hrádek. Po tomto okraji postupuje na severovýchod až po cestu, která vychází od zámeckého parku. Od tohoto bodu prochází po pěšině mezi rodinnými domky a úvozem na okraji obce až k okresní silnici č. 32426, překračuje ji, obepíná areál kostela sv. Jiří se hřbitovem a za ním se napojuje opět na silnici č. 32426 až k odbočce polní cesty vpravo s kapličkou. Obchází kapličku a po téže polní cestě dojde až k rybníku. Zde odbočuje v pravém úhlu po jiné lesní cestě na západ, obchází lesem zámecké parkoviště a napojuje se na výchozí bod u silnice č. 32426.

            Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně grafické přílohy jsou uložena na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Hradec Králové, odboru výstavby a ŽP MěÚ Nechanice, v Památkovém ústavu Pardubice a Státním ústavu památkové péče Praha, na Katastrálním úřadu Hradec Králové, na správě státního zámku v Hrádku, na Obecním úřadě Hrádek a Kunčice a na Městském úřadu Nechanice (katastr lubenský), kde je možno do nich nahlédnout.

 

 

B/ Podmínky ochrany

V ochranném pásmu není dovoleno:

        měnit současnou skladbu a rozsah zemědělských i lesních kultur. U zemědělských pozemků nelze provádět ani trvalé ani dočasné změny lučních porostů na ornou půdu. U lesních pozemků nelze provádět trvalé ani dočasné vynětí pozemků z lesního půdního fondu; nelze těžit dřevo formou holosečí. Při obnově lesních porostů podle LHP a zakládání nových lesních porostů není připuštěna nevhodná druhová skladba, zejména monokulturního charakteru.

        provádět živelnou výsadbu dřevin mimo les; dosavadní střelnici Střeleckého spolku Hrádek při okresní silnici 32426 je třeba oddělit opticky vhodnou výsadbou tak, aby se maximálně zapojila do krajiny;

        zřizovat skládky odpadků;

        tábořit, zřizovat tábořiště, kempy, prodejní stánky a instalovat trvalou reklamu;

        parkovat s motorovými vozidly mimo vyhrazené parkoviště;

        umísťovat polní hnojiště a silážní jámy;

        provádět úpravy dosavadních nebo zřizovat nové komunikace bez souhlasu orgánů státní památkové péče;

        pořádat motoristické soutěže

        provádět těžbu nerostů a narušovat jinak nevhodně půdní kryt;

        vést nové vrchní vedení elektrické nebo telefonní sítě; trasy pozemních kabelů nebo vodovodního řádu musí být odsouhlaseny orgánem státní památkové péče;

        zřizovat na okrajích lesních porostů skládky vytěženého dřeva a myslivecké posedy;

        obnovovat dosavadní ovocné sady v bezprostředním okolí zámeckého parku po jejich dožití a likvidaci;

        měnit dosavadní hladinu výškové zástavby veškerých staveb v pásmu; u novostaveb dodržovat přiměřenou hladinu výškové zástavby s okolím tak, aby nebyly narušeny panoramatické pohledy na zámecký areál;

        u novostaveb a přestaveb dodržovat charakteristický typ venkovské zástavby a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektonické tvorby;

        povolovat nové stavební parcely bez odsouhlasení orgánem státní památkové péče;

        poškozovat, přemísťovat, likvidovat či jinak ničit nebo ohrožovat pomníky a hroby z války 1866 v jižní a severní části ochranného pásma a na hřbitově u kostela sv. Jiří;

        nadále ohrožovat oba historické urbanistické průhledy ze zámku na kostel v Libčanech a v Boharyně; naopak usilovat všemi dosažitelnými prostředky o jejich rehabilitaci a revitalizaci;

        zasahovat do krajinného rázu v rozporu se zásadami zpracovanými v generelu systému ekologické stability „Hrádek u Nechanic“ z října 1994, který z části zahrnuje i území ochranného pásma;

  1. Všechny zásahy, opatření a změny, které buď přímo nebo ve svých důsledcích nepřímo se dotýkají podmínek ochrany v ochranném pásmu zámku, je nutno předem projednat a odsouhlasit s výkonným orgánem státní památkové péče. Ten je v odůvodněných a závažných případech oprávněn poskytnout výjimku ze všech shora uvedených podmínek. To se týká též pořizování a schvalování všech kategorií a stupňů územně plánovací dokumentace, včetně zpracovávání urbanistických studií, schvalování projektové dokumentace staveb a jejich úprav a dalších řízení vyplývajících ze zákona č. 20/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Územně příslušným orgánem památkové péče je v současné době referát regionálního rozvoje Okresního úřadu Hradec Králové.
  2. Příslušný orgán územního plánování vyznačí hranici ochranného pásma ve všech kategoriích a stupních plánovací dokumentace a ve všech dalších plánech, jimiž se řídí organizace území a stavební činnosti v něm.
  3. Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Vlastníci, popřípadě uživatelé a správci nemovitostí, jakož i osoby žijící nebo se dočasně zdržující na území ochranného pásma jsou povinny dodržovat podmínky ochrany. Při změně vlastníků nebo správců nemovitostí přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.
  4. Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v pásmu zajišťuje referát regionálního rozvoje Okresního úřadu Hradec Králové a ve věcech stavebních též odbor výstavby a ŽP MěÚ Nechanice.

 

C/ Platnost       tohoto rozhodnutí není časově omezena. Zanikne-li důvod vyhlášení ochranného pásma, bude toto vyřízeno novým rozhodnutím Okresního úřadu Hradec Králové.

 

D/ Porušení a nedodržení tohoto rozhodnutí bude sankcionováno podle zákona č. 20/1987 Sb., § 35 a § 39, ve znění zákona ČNR č. 242/1992 Sb. a dále podle zákona č. 50/1976 Sb., § 105 a následující, ve znění zákona FS č. 103 z roku 1990 Sb. a ve znění zákona FS č. 262/1992 Sb.

 

E/ Odůvodnění

            Areál zámku a jeho širší okolí, zejména obora, tvoří ojedinělý soubor romantické architektury a přírodního krajinného rámce z poloviny 19. století, a tudíž si z hlediska státní památkové péče vyžaduje důslednou ochranu jako svébytný celek formou ochranného pásma.

 

F/ Poučení

            Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění a doručení k MK ČR Praha, prostřednictvím referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Hradec Králové.

            Odkladný účinek se s ohledem na ustanovení § 55, odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení vylučuje, protože jakákoliv činnost odporující tomuto rozhodnutí by mohla způsobit nenahraditelné škody na kulturních památkách a byla by v rozporu s veřejným zájmem.

 

 

V Hradci Králové dne 7. 3. 1996                   

 

 

           Ing. Jiří   V l č e k

                                                                                                                                        přednosta

Okresního úřadu Hradec Králové

 

Příloha:

-         účastníkům řízení a dalším zainteresovaným institucím se zasílá kopie tohoto rozhodnutí včetně pozemkové mapy s vyznačenou hranicí a členěním zóny s doložkou: „Tato grafická příloha je součástí rozhodnutí Okresního úřadu Hradec Králové o ochranném pásmu souboru nemovitých památek.“

 

Rozdělovník:

-         vlastníci, uživatelé a správci nemovitostí, které leží v ochranném pásmu památek – veřejnou vyhláškou

-         MěÚ Nechanice

-         odbor výstavby a ŽP, MěÚ Nechanice

-         OÚ Hrádek

-         OÚ Kunčice

-         SÚPP Praha

-         KÚ Hradec Králové

-         MK ČR Praha

-         referát regionálního rozvoje, OkÚ Hradec Králové