PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (PRCR KHK)

17. 9. 2007 Autor: odd. cestovního ruchu

V letech 2001 až 2003 se uskutečnilo zpracování strategických dokumentů rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých turistických regionech a krajích. Hlavním cílem těchto dokumentů bylo zmapovat potenciál území pro rozvoj cestovního ruchu, provést analýzu profilu návštěvníka regionu a definovat projekty, které budou rozvíjeny a aktivizovat cestovní ruch v daném regionu. Časový odstup od tvorby těchto strategických dokumentů vyvolává potřebu jejich aktualizace.

V letech 2001 až 2003 se uskutečnilo zpracování strategických dokumentů rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých turistických regionech a krajích. Hlavním cílem těchto dokumentů bylo zmapovat potenciál území pro rozvoj cestovního ruchu, provést analýzu profilu návštěvníka regionu a definovat projekty, které budou rozvíjeny a aktivizovat cestovní ruch v daném regionu. Časový odstup od tvorby těchto strategických dokumentů vyvolává potřebu jejich aktualizace.

Dalším důvodem vypracování aktualizace Programů je dohoda mezi kraji, Asociací turistických regionů ČR a CzechTourism o potřebě řešit rozdělení kompetencí, vymezení území a finančních toků v oblasti cestovního ruchu.


Aktuální stav postupu prací na tvorbě tohoto programu

Rok 2007

Květen Výběr zpracovatele programu a podpis smlouvy o dílo.
Rada Královéhradeckého kraje projednala a schválila složení realizačního týmu na koordinaci prací při realizaci zpracování Programu rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje.
Schůzka realizačního týmu - seznámení s postupem prací na PRCR KHK a jejich harmonogramem.
Vypracování oznámení návrhu Programu a předložení oznámení zadavateli.
Předložení oznámení návrhu Programu orgánům ochrany přírody.
Odevzdáno oznámení koncepce PRCR KHK na Ministerstvo životního prostředí (MŽP) (viz příloha)
24. července 2007 proběhla pracovní schůzka k určení a vyjasnění postupu prací na tvorbě tohoto programu. Více viz příloha.
Září Dne 14. září 2007 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení k PR CR KHK
Dne 25. září 2007 proběhla v pořadí již druhá pracovní schůzka realizačního týmu k tvorbě Programu rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje. Na tomto setkání byla představena analytická část dokumentu včetně zpracovaného návrhu naplňujících aktivit k příslušným prioritním osám programu. Více viz příloha...
Říjen Dne 9. října 2007 byl Výboru cestovního ruchu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje představen a následně tímto poradním orgánem projednána část návrhu Programu cestovního ruchu, viz příloha.
Prosinec Vypořádání připomínek realizačního týmu, pracovní skupiny a dalších aktérů cestovního ruchu.
Ukončení zpracování 1. etapy návrhu Programu rozvoje cestovního ruchu - viz přílohy níže.
Analytická část, 8.2.2008 (pdf, 1693 kB, 20.3.2008 13:31)
Návrhová část, 8.2.2008 (pdf, 688 kB, 20.3.2008 13:34)
Akční plán, 8.2.2007 (pdf, 1934 kB, 20.3.2008 13:36)

Rok 2008

Únor      Dne 25. února 2008 bylo předáno vyhodnocení SEA Programu rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje společně s návrhem koncepce na Ministerstvo životního prostředí ČR.
V příloze naleznete kopii předávacího protokolu. viz příloha.
Červen      Dne 19. června 2008 Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválen Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2007 - 2013.

Soubory ke stažení