VIDEOZÁZNAM z 29. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

11. 11. 2020

datum konání: 22.6.2020

Body 9 a 45 byly staženy z programu.

1. část - po bod 30


bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 16( Žádosti o poskytnutí investičních a neinvestičních příspěvků a schválení vyúčtování návratných finančních výpomocí projektů z 56. výzvy IROP ) 1:07:14
1 ( Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období ) 0:08:23 17 ( Návrh na schválení přípravy projektového záměru do Operačního programu Životní prostředí 2014+ ) 1:08:16
2 ( Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ) 0:14:10 18 ( Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci u projektů realizovaných v rámci 100. výzvy OPŽP 2014 + ) 1:09:35
3 ( Přísedící krajského soudu v Hradci Králové ) 0:15:26 19 ( Příslib financování realizace investic do krajské infrastruktury sociálních služeb ) 1:10:56
6 ( Návrh na závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2019 ) 0:23:10 20 ( Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 2020 ) 1:11:57
5 ( Návrh na restriktivní rozpočtová opatření v souvislosti s očekávaným propadem daňových příjmů kraje ) 0:23:10 21 ( Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 až 2023 ) 1:16:42
7 ( Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020 ) 0:34:23 22 ( Aktualizace Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026 ) 1:18:12
4 ( Dotace na individuální účel a finanční dary z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje ) 0:47:56 23 ( Schválení Plánu sítě služeb v péči o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2021 – 2030 ) 1:19:32
8 ( Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace na financování slev z prodaných čipových karet IREDO za období od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 společnosti OREDO s.r.o. ) 0:56:56 24 ( Návrh na schválení výsledků dotačního řízení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2020 na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 ) 1:21:37
10 ( Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací (oblast školství) ) 0:57:47 25 (Návrh na vyhlášení druhého kola Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2020, Výzva č.2 ) 1:22:40
11 ( Návrh na poskytnutí individuální dotace na rok 2020 (kap. 9) - PROSTOR PRO, o.p.s. ) 0:59:35 26 ( Návrh na schválení sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Borohrádek a Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí s účinností od 1. 1. 2021 ) 1:24:27
12 ( Vyúčtování návratné finanční výpomoci na akci - Rekonstrukce lesní cesty "Nad Bělidlem" - ČLA Trutnov ) 1:02:40 27 ( Poskytnutí dotací na individuální účel ) 1:25:35
13 ( Předfinancování projektu KOMPETENCE 4.0 - Vyšší odborné školy zdravotnické, Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Trutnov a souhlas s jejím zapojením do dotační výzvy ) 1:03:58 28 ( Změny v projektech Svazu lyžařů ČR, podpořených dotací na individuální účel ) 1:47:45
14 ( Návrh na schválení realizace projektu Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova a návrh na schválení návratné finanční výpomoci ) 1:05:04 29 ( Podmínky pro využití dotace v návaznosti na dopad nouzového stavu vyhlášeného Vládou České republiky v souvislosti s onemocněním COVID–19 způsobené novým koronavirem SARS–CoV–2 - dotační programy KHK na rok 2020 a dotace na individuální účel ) 1:49:43
15 ( Žádost o poskytnutí investičních a neinvestičních příspěvků a schválení vyúčtování návratných finančních výpomocí projektů z 19., 39. a 70. výzvy OPŽP ) 1:06:12 30 ( Podpora veřejně prospěšných projektů v dotačním programu "Podpora hospodaření v lesích - asanace kůrovcového dříví" v roce 2020 ) 1:52:23

2. část - od bodu 31 do konce


bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
31 ( Ukončení lhůty pro podávání žádostí o dotaci v krajském dotačním programu 20ZPD10 Podpora hospodaření v lesích - asanace kůrovcového dříví ) 0:0:0 47 ( Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů ) 0:53:43
32-35 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 32 - 35 ) 0:01:45 48-61 (sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 48-61 ) 0:55:16
36 ( Návrh aktualizace krajské RIS3 strategie ) 0:06:01 62 ( Návrh na prodej pozemku p.č. 469/1 v k.ú a obci Nové Město nad Metují ) 1:01:42
37 ( Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku Centru investic, rozvoje a inovací a schválení vyúčtování návratné finanční výpomoci projektu „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje II. (002/2018–20/2020)“ ) 0:08:39 63 ( Návrh na prodej pozemku p. č. 74/5 v k. ú. a obci Hlušice ) 1:03:01
38 ( Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje ) 0:21:11 64 ( Návrh na uzavření kupní smlouvy na převod pozemku v k. ú. Pilníkov I a obci Pilníkov ) 1:03:58
39 ( Finanční dary obcím v rámci soutěže v třídění odpadů o Čistou obec 2019 ) 0:24:40 65-72 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 65 - 72 ) 1:05:02
40 ( Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2020 – I. ) 0:32:20 73-81 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 73 - 81 ) 1:08:25
41 (Dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s. ) 0:33:28 82 ( Návrh na směnu pozemků v k. ú. Čestice u Častolovic a obci Čestice ) 1:12:25
42 ( Poskytnutí neinvestiční dotace na kofinancování projektu Sanace staré ekologické zátěže v areálu bývalého podniku Kovoplast a sousedním intravilánu města Nový Bydžov ) 0:34:27 83 ( Návrh na demolici a odstranění stavby na pozemku st. p. č. 472/3v k.ú. a obci Chlumec nad Cidlinou ) 1:13:24
43 ( Změna termínu realizace projektu obce Ostroměř dle smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2017/02337 ) 0:35:42 84 ( Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 1:14:40
44 ( Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě ) 0:36:36 85 ( ) 1:15:40
46 (Majetkoprávní vypořádání Malšovického nadjezdu ) 0:51:59 diskuze ( Memorandum o dlouhodobé spolupráci s Krajským parlamentem dětí a mládeže Královéhradeckého kraje ) 1:17:12