USNESENÍ z 32. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: Ivana Nesvačilová

Poznámka: jednalo se o výjezdní zasedání zastupitelstva, při kterém nebylo použito elektronického hlasovacího systému a tudíž nejsou k dispozici elektronické jmenovité hlasovací protokoly. Rovněž zvukový záznam byl pořizován improvizovaně, omluvte jeho špatnou kvalitu.

Hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +  - zdr.
  návrhová komise [celý úvod] 1   42 0 0
  ověřovatelé zápisu 2   42 0 0
  schválení programu 32. zasedání
návrh Bc. France
3   42 0 0
  schválení programu 32. zasedání 4   42 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje 6 ZK/32/2274/2016 38 0 0
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 7 ZK/32/2275/2016 39 0 0
3. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 8 ZK/32/2276/2016 40 0 0
4. Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2016 9 ZK/32/2277/2016 39 0 0
5. Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016
návrh PaedDr. Lukáška
10   42 0 0
5. Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016
návrh Jana Birkeho
11   41 0 1
5. Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016
celkový návrh usnesení
12 ZK/32/2278/2016 42 0 0
6. Poskytnutí dotací na individuální účel 13 ZK/32/2279/2016 42 0 0
7. Změny ve schválených dotacích 14 ZK/32/2280/2016 40 0 0
8. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti sport a tělovýchova 15 ZK/32/2281/2016 40 0 0
9. "Žádost do dotačního programu MŠMT ""Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni"" pro rok 2017" 16 ZK/32/2282/2016 40 0 0
10. Změna doby realizace projektu obce Kněžnice - 16POV01 17 ZK/32/2283/2016 41 0 0
11. Změna typu dotace poskytnuté obci Újezd pod Troskami - 16POV02 18 ZK/32/2284/2016 40 0 0
12. Změna doby realizace projektu obce Neděliště - 16POV01 19 ZK/32/2285/2016 40 0 0
13. Studie rozvoje kongresové a incentivní turistiky v Královéhradeckém kraji
neplatné
20        
13. Studie rozvoje kongresové a incentivní turistiky v Královéhradeckém kraji 21   22 2 16
14. Informace o průběhu vzpomínkových akcí 150. výročí bitvy Königgrätz 1866 22 ZK/32/2286/2016 40 0 0
15. Aktualizace Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 - 2020 23 ZK/32/2287/2016 41 0 0
16. Žádosti zdravotnických akciových společností o úhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby z minulých let 24 ZK/32/2288/2016 39 0 0
17. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého kraje a.s. 25 ZK/32/2289/2016 37 0 2
18. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačnímu fondu Královéhradeckého kraje 26 ZK/32/2290/2016 40 0 0
19. Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví a kapitoly 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví zdravotnictví 27 ZK/32/2291/2016 39 0 0
20. Návrh na schválení Dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší 28 ZK/32/2292/2016 39 0 0
21. Návrh na schválení Dodatku č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY 29 ZK/32/2293/2016 39 0 0
22. Aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 v souvislosti s investičními projekty integrovaného regionálního operačního programu 30 ZK/32/2294/2016 39 0 0
23. Návrh na podání žádosti o dotaci v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2017 na Úřad vlády ČR 31 ZK/32/2295/2016 39 0 0
24. Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku na realizaci aktivity evaluace v projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 32 ZK/32/2296/2016 39 0 0
25. Poskytnutí neinvestiční dotace městu Trutnov k úhradě nákladů vynaložených na likvidaci havarijního znečištění povrchových vod ve Svobodě nad Úpou - IV. etapa 33 ZK/32/2297/2016 39 0 0
26. Změna č. 41/2016 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 34 ZK/32/2298/2016 39 0 0
27. Poskytnutí investiční dotace obci Jetřichov na následný monitoring akce Jetřichov PASA, sanační zásah 35 ZK/32/2299/2016 39 0 0
28. Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2016 – IV. 36 ZK/32/2300/2016 41 0 0
29. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací (oblast školství) 37 ZK/32/2301/2016 41 0 0
30. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů 38 ZK/32/2302/2016 41 0 0
31. Vyúčtování návratných finančních výpomocí projektů realizovaných z Operačního programu Životní prostředí (64. výzva) 39 ZK/32/2303/2016 41 0 0
32. Aktualizace poskytnutých dotací na projektové záměry nemocnic do Operačního programu Životní prostředí 2014+ 40 ZK/32/2304/2016 40 0 0
33. "Návrh Smlouvy o právu provést stavbu s panem L. C-M. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu""" 41 ZK/32/2305/2016 40 0 0
34. Návrh Plánovací smlouvy č. 1/2016 s Městem Opočno na realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 42 ZK/32/2306/2016 40 0 0
35. "Realizace projektu ""Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod"" - souhrnná informace" 43 ZK/32/2307/2016 40 0 0
  návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 36 - 66 44   41 0 0
  hlasování k bodům č. 36 - 66 45   37 0 0
36. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Synkov a obci Synkov - Slemeno 45 ZK/32/2308/2016 37 0 0
37. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Úpa II a obci Pec pod Sněžkou 45 ZK/32/2309/2016 37 0 0
38. Návrh na prodej nemovitostí v Peci pod Sněžkou 45 ZK/32/2310/2016 37 0 0
39. Návrh na prodej souboru nemovitostí v k.ú. Poříčí u Trutnova 45 ZK/32/2311/2016 37 0 0
40. Návrh na výkup p.p.č. 2346 v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové 45 ZK/32/2312/2016 37 0 0
41. Návrh na výkup p.p.č. 2469 v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové 45 ZK/32/2313/2016 37 0 0
42. Návrh na výkup p.p.č. 2335 a p.p.č. 2338 v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové 45 ZK/32/2314/2016 37 0 0
43. Návrh na výkup p.p.č. 2484 a p.p.č. 2488 v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové 45 ZK/32/2315/2016 37 0 0
44. Návrh na výkup p.p.č.2344 a p.p.č.2467 v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové 45 ZK/32/2316/2016 37 0 0
45. Návrh na výkup pozemku p. č. 906 v k. ú. a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové 45 ZK/32/2317/2016 37 0 0
46. Návrh na výkup pozemku p. č. 947 v k. ú. a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové 45 ZK/32/2318/2016 37 0 0
47. Návrh na výkup pozemku p. č. 907 v k. ú. a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové 45 ZK/32/2319/2016 37 0 0
48. Návrh na výkup pozemku p. č. 955 v k. ú. a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové 45 ZK/32/2320/2016 37 0 0
49. Návrh na výkup pozemku p. č. 935 v k. ú. a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové 45 ZK/32/2321/2016 37 0 0
50. Návrh na výkup pozemku p. č. 928 v k. ú. a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové 45 ZK/32/2322/2016 37 0 0
51. Návrh na výkup pozemku p. č. 959 v k. ú. a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové 45 ZK/32/2323/2016 37 0 0
52. Návrh na výkup pozemku p. č. 921 v k. ú. a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové 45 ZK/32/2324/2016 37 0 0
53. Návrh na výkup pozemku p. č. 953 v k. ú. a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové 45 ZK/32/2325/2016 37 0 0
54. Návrh na výkup pozemků p. č. 936 a 919 v k. ú. a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové 45 ZK/32/2326/2016 37 0 0
55. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 344/6 v k. ú. Chlum u Hradce Králové a obci Všestary, okr. Hradec Králové 45 ZK/32/2327/2016 37 0 0
56. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 344/38 v k. ú. Chlum u Hradce Králové a obci Všestary, okr. Hradec Králové 45 ZK/32/2328/2016 37 0 0
57. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí, okr. Jičín 45 ZK/32/2329/2016 37 0 0
58. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice, okr. Jičín 45 ZK/32/2330/2016 37 0 0
59. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Chvalina a obci Hořice, okr. Jičín 45 ZK/32/2331/2016 37 0 0
60. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Vrchovnice, okr. Hradec Králové 45 ZK/32/2332/2016 37 0 0
61. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Černíkovice, okr. Rychnov nad Kněžnou 45 ZK/32/2333/2016 37 0 0
62. Návrh na bezúplatný převod nemovitých věcí vk. ú. a obci Trutnov 45 ZK/32/2334/2016 37 0 0
63. Návrh na bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. a obci Hradec Králové 45 ZK/32/2335/2016 37 0 0
64. Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby pozemní komunikace včetně pozemku – část stavby silnice III/3107 v k.ú. Malá Zdobnice 45 ZK/32/2336/2016 37 0 0
65. Návrh darovat pozemky v k. ú. a obci Trutnov 45 ZK/32/2337/2016 37 0 0
66. Návrh na příjem daru od obce Jeřice, pozemků v k. ú. Dolní Černůtky a obci Jeřice 45 ZK/32/2338/2016 37 0 0
67. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 46 ZK/32/2339/2016 38 0 0
68. Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení nové akce ve Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2016, odvětví sociální věci 47 ZK/32/2340/2016 40 0 0
69. Návrh na úpravu splátkového kalendáře ústavu Život bez bariér, z.ú. 48   9 16 17
70. Informace k přípravě žádosti o statut Evropské dědictví pro Klášter Broumov a Broumovskou skupinu kostelů 5 ZK/32/2273/2016 39 0 1

Soubory ke stažení