Záplavové území významného vodního toku Olešnice, opravený (druhý) návrh na vymezení

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Poslední aktualizace:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad vede v současné době řízení o stanovení záplavového území vodního toku Olešnice. Dne 27. 9. 2016 krajský úřad zveřejnil návrh na stanovení záplavového území vodního toku Olešnice ( dopis čj. 30656/ZP/2016-3). Knávrhu obdržel krajský úřad několik připomínek, které předal předkladateli, tj. Povodí Labe, státní podnik, kvyjádření. Povodí Labe, státní podnik, na základě připomínek návrh záplavového území upravilo a znovu předalo krajskému úřadu ke stanovení.. Krajský úřad zpracoval nový (druhý) návrh (dopis čj. 30656/ZP/2016-12) a opětovně včetně mapových pokladů jej předkládá těm, kterých se návrh dotýká, aby se sním seznámili, případně kněmu podali připomínky.


Stanovení záplavového území významného vodního toku Olešnice je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK 30656/ZP/2016.


Přílohy ke stažení obsahují mapový podklad a technickou zprávu pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Olešnice v ř. km 9,11 – 15,53, na území obcí: Červený Kostelec, Rtyně v Podkrkonoší, k. ú. Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Stolín, Olešnice u Červeného Kostelce, Rtyně v Podkrkonoší a slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky.

Soubory ke stažení