Záplavové území významného vodního toku Labe, změna záplavového území v ř. km 1033-1040 na k. ú.: Dvůr Králové nad Labem

14. 7. 2020 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 12328/ZP/2020 - 5 dne 9. července 2020, záplavové území a vymezil aktivní zónu významného vodního toku Labe v ř. km 1033-1040 na území města Dvůr Králové nad Labem

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy je mapový podklad k novému stanovení záplavového území a novému vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Labe ve výše uvedeném území, opatřené schvalovací doložkou (razítkem s vyznačením dne stanovení). Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňové plány obcí, pro územní plány obcí a další.

Soubory ke stažení