Záplavové území významného vodního toku Labe - změna stanoveného záplavového území v ř. km 996,977 až 1001,350 a zveřejní podkladů

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK– 32273/ZP/2018 - 6 dne 11. prosince 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Labe v ř. km 996,977 až 1001,350 na území obcí Lochenice a Předměřice nad Labem.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy je mapový podklad ke změněnému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Labe, opatřené schvalovací doložkou (razítkem s vyznačením dne stanovení).

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňové plány obcí, pro územní plány obcí a další.

Soubory ke stažení