Záplavové území významného vodního toku Bystřice – změna stanoveného záplavového území v ř. km 46,761 – 51,705

3. 3. 2020 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 26256/ZP/2019 - 8 dne 27. února 2020, záplavové území a vymezil aktivní zónu významného vodního toku Bystřice v ř. km 46,761 až 51,705 na území obcí Miletín, Rohoznice.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy je mapový podklad k novému stanovení záplavového území a novému vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bystřice ve výše uvedeném území, opatřené schvalovací doložkou (razítkem s vyznačením dne stanovení). Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňové plány obcí, pro územní plány obcí a další.

Soubory ke stažení