Záplavové území vodního toku Bělá, upravený návrh na vymezení

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel žádost od povodí Labe, státní podnik, na stanovení záplavového území významného vodního toku Bělá.

Na základě uvedeného Krajský úřad královéhradeckého kraje zveřejňuje mapové podklady a technickou zprávu obsahující i psaný podélný profil pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bělá v ř. km 0,00 – 13,00, na území obcí: Solnice, Kvasiny a Skuhrov nad Bělou. Přitom v úseku ř. km 12,66 až 13,00 dojde ke změně stávajícího záplavového území, stanoveného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje opatřením obecné povahy čj. 35/ZP/2017, ze dne 16. 3. 2017 (záplavové území bylo stanoveno pro ř. km 12,66- 21,849).


Stanovení záplavového území vodního toku Bělá je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 17728/ZP/2018. Zveřejněné podklady a především mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky a námitky.

Po zveřejnění prvotního návrhu záplavového území obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje připomínku k rozsahu záplavového území. Připomínku předložil předkladateli, tj. Povodí Labe, státní podnik, který připomínku akceptoval a zajistil úpravu rozsahu záplavového území v grafické podobě (v mapových podkladech) Nové mapové podklady předkládáme znovu k připomínkování.

Soubory ke stažení