Aktualizace záplavového území významného vodního toku Tichá Orlice na území města Týníště n.O., obce Albrechtice n.O. a obce Žďár n.O.

21. 7. 2020 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel žádost od Povodí Labe, státní podnik, na provedení aktualizace záplavového území významného vodního toku Tichá Orlice na území města Týníště nad Orlicí, obce Albrechtice nad Orlicí a obce Žďár nad Orlicí

Na základě uvedeného Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejňuje podklady pro provedení změny a stanovení nového plošného rozsahu záplavového území a nového vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Tichá Orlice v ř. km 0,00 až 1,73 na katastrálním území: Týníště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí a Žďár nad Orlicí. Stanovení záplavového území (včetně provádění jeho změn) významného vodního toku, tedy i vodního toku Tichá Orlice je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK - 16124/ZP/2020. Zveřejněné podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zainteresovaní mají zároveň možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky.

Soubory ke stažení