Informace o podaných žádostech

18. 1. 2010 Autor: Ondřej Knotek

Žadatelé mohou sledovat své odevzdané žádosti po celou dobu hodnotícího řízení.

Každý žadatel respektive ten, kdo žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci vyhlášených dotačních titulů podával, může sledovat svou žádost v kontu žádostí v programu Benefit7.

Konto žádostí je tabulka, kde se nejen zaznamenávají všechny založené, finalizované a předené žádosti, ale i stavy hodnocení právě na předaných žádostech.

Základní stav:

Vaše žádost je nejprve založená. Takových žádostí můžete mít v tabulce konta žádostí víc. V momentě, kdy provedete na žádosti finalizaci a připravíte tak žádost k předání na KÚ KHK změní se její stav na finalizovaný. Po uplynutí termínu podání projektů, v řádech několika dnů, bude Vaše žádost po otevření písemné podoby projektu převzata a její stav se změní na předaný. Můžete si být tak jisti, že s Vaší žádostí se pracuje a její listinná podoba došla na Královéhradecký kraj. V případě, že se tak nestane je dobré kontaktovat kontaktní osobu uvedenou ve vyhlášení dotačních programů.

Tím však možnost sledování nekončí. Jak se postupně s Vaší žádostí pracuje, zaplňuje se i poslední sloupeček v tabulce konta žádostí údaji o stavu zpracování Vaší žádosti.

Stav zpracování má následující možnosti:

Stav zpracování Popis
Žádost zaregistrována (načtena) Žádost Královéhradecký kraj obdržel v písemné formě a převzal si její elektronickou podobu ze systému
Sub-projekt splnil formální náležitosti a oprávnění Žádost prošla formální kontrolou a je předána k hodnocení
Sub-projekt splnil minimální bodovou hranici pro hodnocení kvality Žádost s projektem byl hodnotící komisí přijat a navržen k podpoře
Projekt doporučen k financování Orgány Královéhradeckého kraje schválili podporu žádosti s projektem a vypracování smlouvy
Sub-projekt zařazen mezi náhradní sub-projekty Žádost splnila všechny náležitosti, ale vzhledem omezeným finančním prostředkům není podpořena. Pokud by došlo k vrácení finančních prostředků z jiného podpořeného prostředku, pak je možno žádost s projektem podpořit.
Sub-projekt schválen k financování Žadateli finanční podpory byla odeslána smlouva k podpisu
Smlouva o poskytnutí finanční podpory podepsaná žadatelem Smlouva podepsaná žadatelem byla vrácena na úřad a je připravována k podpisu od statutárního orgánu kraje
Smlouva o poskytnutí finanční podpory podepsána zprostředkovatelem Smlouva je řádně podepsaly obě strany a finanční prostředky byly odeslány na účet žadatele
Ukončení realizace sub-projektu Na Královéhradecký kraj bylo předáno vyúčtování projektu ke kontrole
Finanční ukončení sub-projektu Královéhradecký kraj odsouhlasil vyúčtování a považuje smlouvu o poskytnutí finančních prostředků za splněnou a uzavřenou

Stav zpracování Popis
Sub-projekt nesplnil formální náležitosti a oprávnění Žádost byla vyřazena z řízení z důvodů formálních chyb, nepřiložených příloh nebo pro nepřijatelnost v programu
Sub-projekt nesplnil minimální bodovou hranici pro hodnocení kvality Žádost byla při hodnocení vyřazena
Sub-projekt nedoporučen k financování Žádost nebyla schválena orgány Královéhradeckého kraje k podpoře

Informace o průběhu dotačního řízení a přijatých žádostech nesdělujeme.