Vyhlášení dotačního programu pro navazující služby v roce 2008

3. 4. 2008 Autor: Ivan Guman

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji pro rok 2008.

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji pro rok 2008.

Tento program je určen činnosti zaměřené na poskytování služeb, které nejsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ale které se sociálními službami podle tohoto zákona souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi spolupracují. Působnost těchto služeb je vymezena územím Královéhradeckého kraje.

Podporovány budou projekty zaměřené na tyto aktivity:

 • Oblast podpory zdraví, zdravotní politiky
 • Oblast informovanosti o životě seniorů
 • Oblast prevence kriminality
 • Podpora specializované doplňkové veřejné dopravy pro imobilní cestující
 • Informační a přednášková činnost v oblasti zdravotního postižení
 • Rehabilitační aktivity.
 • Činnosti napomáhající začlenění (návratu) na trh práce osobám sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým (zejména v rámci Navazujících a doplňkových služeb, viz. níže).

V programu nebude podpořena činnost, kterou podporuje jiný resort Královéhradeckého kraje.

Dotace bude přednostně poskytnuta žadatelům, kteří na projekt obdrželi (nebo žádají) dotace od jiných donátorů. Dotace nebude poskytována na samostatné jednorázové aktivity (festival, akce konané při příležitosti Dne matek, dne dětí…). Tyto aktivity však mohou být podpořeny jako součást projektu dlouhodobého charakteru.

Podmínky dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené v předepsaném písemném formuláři. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.

Formulář žádosti a metodika jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Soukenická 1245, 500 03, Hradec Králové 3 a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz (viz. níže soubory ke stažení).

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti, podané nejpozději do 21. dubna 2008 včetně. Rozhodující je datum razítka pošty nebo podatelny krajského úřadu.

Žádosti podávejte zároveň v písemné a elektronické podobě:

písemně na adresu:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové 2

elektronicky na adresu: iguman@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení

 • Žádost o dotaci: navazující služby na rok 2008 - rozpočet (xls, 83 kB, 3.4.2008)

  Rozpočet žádosti o dotaci: Program na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji pro rok 2008.

 • Žádost o dotaci: navazující služby na rok 2008 - obsahová část (doc, 44 kB, 3.4.2008)

  Obsahová část žádosti o dotaci: Program na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji pro rok 2008.

 • Zásady pro poskytování dotací: navazující služby 2008 (doc, 138 kB, 3.4.2008)

  Zásady pro poskytování dotací z dotačního programu na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji pro rok 2008.