Informace Řídícího orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a správce Fondu mikroprojektů (Euroregion Glacensis)

27. 11. 2008 Autor: Roman Klíma

logo ČR-PL

Cíl Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

Pokračování rozvoje česko-polských příhraničních regionů v programovacím období 2007-2013 se zohledněním nových podmínek určených v příslušných Nařízeních Evropské komise pro Cíl 3 - "Evropská územní spolupráce" a to především uplatňování principu vedoucího partnera.


Aktuality

Výroční akce Programu 2014

Stejně jako v loňském roce v Kudowě Zdroji, proběhne i letos v rámci publicity Programu Výroční akce. Akce se uskuteční dne 16. října 2014 v Ostravě na Slezskoostravském hradě. Jejím cílem je seznámit veřejnosti a osoby zapojené do realizace Programu s jeho dosavadními výsledky a představit aktuální informace k nově připravovanému programu 2014 -2020.

Pozvánku a další informace naleznete v sekci http://www.cz-pl.eu/vyrocni-akce-2014.html.Termíny pro předkládání projektových žádostí na realizaci projektů a mikroprojektů

Projekty:

Monitorovací výboru Programu rozhodl o termínu podání posledních žádostí o dotaci.

Termín byl stanoven na 31. ledna 2014 pro oblasti podpory 1.1 a 2.2, k dispozici bude pro každou oblast 1,5 - 2,0 mil. EUR.

Prostředky budou k dispozici na přelomu let 2014 a 2015, takže Monitorovací výbor doporučí v květnu 2014 část projektů k dotaci jako náhradní. Partneři náhradních projektů budou muset realizovat část aktivit projektu bez Rozhodnutí či Smlouvy o projektu. K právnímu aktu schválení dotace dojde až během realizace projektu – nejpozději před jeho ukončením. Připravovat žádost by tedy měly pouze finančně silné subjekty, které chtějí projektový záměr tak jako tak realizovat a budou mít podporu svých orgánů (např. samospráv) i bez podepsané smlouvy o dotaci.

V cestovním ruchu jsou očekávány menší projekty s dotací do 300 tis. EUR. V současnosti se řeší umožnění realizace projektů do 30. 9. 2015.

Bližší informace z Monitorovacího výboru naleznete zde.


Mikroprojekty:

Euroregion Glacensis jako Správce Fondu mikroprojektů oznamuje vyhlášení dodatečné 12. výzvy k předkládání projektových žádostí. Sběr bude ukončen v termínu do 14. února 2014 do 12:00 hod.

Dodatečná výzva má následující omezení:

S ohledem na omezenou alokaci finančních prostředků je stanoven limit na předložení 1 projektové žádosti za daný subjekt žadatele (jedno IČO jedna žádost). Každý žadatel tak smí předložit k evidenci pouze jeden projektový záměr. Tento žadatel však smí vystupovat jako partner při předložení zrcadlového nebo samostatně realizovaného mikroprojektu jiného žadatele.

Vzhledem k blížícímu se konci programovacího období je stanovena omezená doba realizace mikroprojektů, která je stanovena max. do 31. 3. 2015. Předložené projektové žádosti na mikroprojekty do 12. výzvy musí respektovat tento závazný nejzazší termín ukončení realizace.

V rámci 12. dodatečné výzvy budou rozděleny veškeré finanční prostředky z Fondu a sestaven tzv. seznam náhradních mikroprojektů, které získají smlouvu o poskytnutí dotace až po získání dalších úspor ve Fondu. Na tyto mikroprojekty se nebude vztahovat podmínka ukončení doby realizace do 31. 3. 2015 a z důvodu pozdějšího uzavření smlouvy bude Správcem umožněno posunutí harmonogramu ukončení daného mikroprojektu.

Zasedání Euroregionálního řídícího výboru FMP se uskuteční na polské straně dne 20.5.2014.

Z důvodu stanovení těchto omezujících podmínek Správce Fondu doporučuje uskutečnění konzultací svých projektových záměrů na sekretariátu FMP.Aktuality Řídícího orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) - schválené projekty

17.06.2013: Projekty schválené na 11. zasedaní Monitorovacího výboru (červen 2011):

Dne 11. června 2013 proběhlo v Racibórzi 11. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

Hlavním bodem zasedání bylo schvalování projektů. Jednalo se o projekty, které byly předloženy k hodnocení v termínu do 2. dubna 2013. Předloženo bylo 28 projektových žádostí, z nichž zaregistrováno a tedy projednáváno na MV bylo 21 žádostí. Členové MV doporučili 12 žádostí k financování.

Zbývající finanční prostředky OPPS ČR-PR po zasedání Monitorovacího výboru dne 11. června 2013.04.02.2013: Projekty schválené na 10. zasedaní Monitorovacího výboru (leden 2013):

Ve dnech 29.-30. ledna 2013 proběhlo v Liberci 10. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

Hlavním bodem zasedání bylo schvalování projektů. Jednalo se o projekty, které byly předloženy k hodnocení v termínu do 17. září 2012. Předloženo bylo 85 projektových žádostí, z nichž zaregistrováno a tedy projednáváno na MV bylo 59 žádostí. Členové MV doporučili 39 žádostí k financování.

Monitorovací výbor Programu rozhodl, že finanční prostředky ve výši 4,6 mil. EUR, které nebudou využity v rámci prioritní osy 4 – Technická pomoc, budou, za předpokladu souhlasu Evropské komise, přesunuty na financování projektů v oblasti cestovního ruchu, tj. do oblasti podpory 2.2. Část těchto prostředků ve výši cca 2,2 mil. EUR bude použita na financování náhradních projektů, které byly schváleny v Liberci. Zbývající částka, tj. 2,4 mil. EUR pak bude určena pro financování projektů, jež budou schválené na MV na konci června 2013. Tato částka může ještě vzrůst o úspory, které vzniknou u aktuálně realizovaných projektů.

Důvodem pro přesun projektů z technické pomoci do oblasti podpory 2.2 je skutečnost, že v oblasti cestovního ruchu program zatím nedosahuje stanoveného cíle, který je vyjádřen monitorovacím ukazatelem „Počet nových nebo rekonstruovaných zařízení cestovního ruchu“. S ohledem na tuto skutečnost budou přijímány a schvalovány pouze projekty, které k naplňování tohoto indikátoru přispějí, tj. pouze projekty zaměřené na infrastrukturu cestovního ruchu jako jsou např. cyklostezky, rozhledny, muzea, infocentra, skanzeny apod.

Zbývající finanční prostředky OPPS ČR-PR po zasedání Monitorovacího výboru ve dnech 29.-30. ledna 2013.31.05.2012: Na 9. zasedání Monitorovacího výboru (květen 2012, Prudnik) nebyly schvalovány projektové žádosti.30.12.2011: Projekty schválené na 8. zasedaní Monitorovacího výboru (listopad 2011):

Ve dnech 15.-16. listopadu 2011 proběhlo v Třinci 8. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

Hlavním bodem zasedání bylo schvalování projektů. Jednalo se o projekty, které byly předloženy k hodnocení v termínu do 15.6.2011. Předloženo bylo celkem 70 projektových žádostí, zaregistrováno bylo 40 žádostí. Monitorovací výbor na svém zasedání schválil 27 projektů.

Přesto, že před jednáním MV zbývala už jen malá část prostředků ERDF alokovaná pro program, nebyly po jednání Monitorovacího výboru zbývající prostředky vyčerpány v žádné další oblasti podpory. Vyčerpány jsou tedy prostředky stále jen v oblastech podpory 1.1 - Posilování dostupnosti a 1.3 - Prevence rizik, kde je zároveň doporučena řada náhradních projektů. Ty budou realizovány za předpokladu, že dojde při ukončení realizovaných projektů k úsporám.

Nevyčerpání alokace souvisí jednak s menším počtem kvalitních žádostí v ukočeném kole výzvy a jednak s úsporami finančně ukončených projektů. Tyto úspory vracejí část prostředků zpět do programu a proto mohou být realizovány další projekty. Markantní je to v oblasti podpory 2.2 - Podpora rozvoje cestovního ruchu, která byla pro toto zasedání Monitorovacího výboru pozastavena. Po realizaci cca 30 projektů došlo k takovým úsporám, že jsou již v realizaci všechny náhradní projekty schválené na 5. Monitorovacím výboru v Opoli a nyní zbývá více jak 2 mil. EUR pro další kolo výzvy – viz Navázání prostředků ERDF. Vzhledem k tomu, že řada projektů je stále v realizaci, lze předpokládat, že pro příští kolo podávání žádostí bude k dispozici minimálně dvojnásobné množství prostředků. U ostatních oblastí podpory se zbývající prostředky rovněž mírně navýší. Je tedy možné připravovat již nyní další projektové záměry.

MV rozhodl o využití úspor prostředků alokovaných do technické pomoci pro podporu dalších společných projektů. Protože s tímto záměrem musí souhlasit Evropská komise, není návrh realokace prostředků uveden v přiloženém Navázání prostředků ERDF. O konkrétním přerozdělení prostředků do jednotlivých prioritních os a oblastní podpory budete informováni na těchto stránkách po získání stanoviska EK.

Zbývající finanční prostředky OPPS ČR-PR po zasedání Monitorovacího výboru ve dnech 15.-16. listopadu 2011.31.05.2011: Na 7. zasedání Monitorovacího výboru (květen 2011, Wroclaw) nebyly schvalovány projektové žádosti.

Zbývající finanční alokace (pdf, 193 kB, 31.5.2011 10:48)
(zbývající finanční alokace OPPS ČR-PR po zasedání Monitorovacího výboru dne 12. května 2011)

14.12.2010: Na 6. zasedání Monitorovacího výboru (listopad 2010, Olomouc) nebyly schvalovány projektové žádosti.27.05.2010: Projekty schválené na 5. zasedaní Monitorovacího výboru (duben 2010):

Ve dnech 27.-28. dubna 2010 proběhlo v polském městě Opole 5. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

Hlavním bodem zasedání bylo schvalování projektů. Jednalo se o projekty, které byly předloženy k hodnocení v termínu do 20.11.2009. Předloženo bylo celkem 136 projektových žádostí, zaregistrováno bylo 103 žádostí. Monitorovací výbor na svém zasedání schválil 53 projektů (dalších 12 projektů představují náhradní projekty v rámci oblasti podpory 1.3 a 2.2). Poznámka: V této statistice není zahrnuto 7 projektů schválených v rámci oblasti podpory 4.1 - Technická pomoc (tato oblast podpory je určena výhradně na administraci programu).

Vzhledem k tomu, že prostředky v oblastech podpory 1.1 - Posilování dostupnosti, 1.3 - Prevence rizik a 2.2 - Podpora rozvoje cestovního ruchu již byly vyčerpány a Monitorovací výbor pro případné úspory doporučil dostatečné množství náhradních projektů, je předkládání projektů do těchto oblastí podpory ukončeno (předkládání projektů do oblasti podpory 1.1 - Posilování dostupnosti již bylo ukončeno při minulém hodnocení projektových žádostí).

Zbývající finanční prostředky OPPS ČR-PR po zasedání Monitorovacího výboru ve dnech 27.-28. dubna 2010 .25.09.2009: Na 4. zasedání Monitorovacího výboru (září 2009, Wisla) nebyly schvalovány projektové žádosti.19.03.2009: Projekty schválené na 3. zasedaní Monitorovacího výboru (březen 2009):

Ve dnech 16.-17. března 2009 proběhlo v Pardubicích 3. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

Hlavním bodem zasedání bylo schvalování projektů. Jednalo se o projekty, které byly předloženy k hodnocení v termínu do 31.10.2008. Předloženo bylo celkem 139 projektových žádostí, zaregistrováno bylo 97 žádostí. Monitorovací výbor na svém zasedání schválil 56 projektů (dalších 8 projektů představují náhradní projekty pro oblast podpory 1.1).

Vzhledem k tomu, že prostředky v oblasti podpory 1.1 – Posilování dostupnosti již byly vyčerpány a Monitorovací výbor pro případné úspory doporučil dostatečné množství náhradních projektů, je předkládání projektů do oblasti podpory 1.1 ukončeno.

Zbývající finanční prostředky OPPS ČR-PR po zasedání Monitorovacího výboru ve dnech 16.-17. března 2009.12.09.2008: Projekty schválené na 2. zasedaní Monitorovacího výboru (září 2008):

Ve dnech 9.-10. září 2008 proběhlo v polském městě Lądek Zdrój 2. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

Hlavním bodem zasedání bylo schvalování projektů. Jednalo se o projekty, které byly předloženy k hodnocení v termínu od 14.1. do 14.3.2008. Předloženo bylo celkem 134 projektových žádostí, z toho Monitorovací výbor vybral k financování 51 projektů (dalších 5 projektů se týkalo oblasti podpory 4.1 - Technická pomoc).

Zbývající finanční prostředky OPPS ČR-PR po zasedání Monitorovacího výboru ve dnech 9.-10. září 2008:

alokace

Alokace - graf17.12.2007: Ustavující zasedání Monitorovacího výboru (prosinec 2007):

Dne 11.12.2007 se v Hradci Králové konalo ustavující zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. V rámci setkání byl české i polské delegaci představen Jednací řád Monitorovacího výboru, Programový dodatek, Manuál Společného technického sekretariátu, indikativní plán rozdělení prostředků Technické asistence na období 2007 – 2013, Přehled čerpání TA (Interreg III A ČR – Polsko) a Harmonogram implementace programu. Všechny dokumenty o kterých se v rámci jednání hlasovalo byly schváleny.

Na tomto ustavujícím zasedání Monitorovacího výboru nebyly schvalovány projektové žádosti.


foto 1 foto 1 foto 2

Ustavující zasedání Monitorovacího výboru, hotel Černigov, Hradec KrálovéAktuality Euroregionu Glacensis - schválené mikroprojekty, další informace

07.02.2012: Informace o školení pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, pořádá dne 14. února 2012 od 9:00 hod. školení pro žadatele. Školení se bude konat ve velkém salónku hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou, Masarykova 941.

Pozvánku, přihlášku i další informace týkající se školení naleznete přímo na webových stránkách Euroregionu Glacensis.11.07.2011: Mikroprojekty schválené na 7. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis (červen 2011):

Dne 28. června 2011 se v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou konalo 7. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polsko pro období 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 27 mikroprojektů v celkovém objemu dotace 463 450,06 EUR.17.01.2011: Mikroprojekty schválené na 6. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis (leden 2011):

Dne 14. ledna 2011 se ve Starej Morawie v Polsku konalo 6. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polsko pro období 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 25 mikroprojektů v celkovém objemu dotace 473 886,78 EUR.07.06.2010: Mikroprojekty schválené na 5. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis (červen 2010):

Dne 29. června 2010 se v areálu Bret v Prkenném Dole konalo 5. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polsko pro období 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 38 mikroprojektů v celkovém objemu dotace 686 277,59 EUR.18.01.2010: Mikroprojekty schválené na 4. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis (leden 2010):

Dne 12. ledna 2010 se na Zámku v polském Międzylesiu konalo 4. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polsko pro období 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 29 mikroprojektů v celkovém objemu dotace 544 808,38 EUR.27.07.2009: Mikroprojekty schválené na 3. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis (červen 2009):

Dne 30. června 2009 se v hotelu Nová Amerika u Jaroměře konalo 3. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polsko pro období 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 43 mikroprojektů v celkovém objemu dotace 765 816,72 EUR.27.01.2009: Mikroprojekty schválené na 2. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis (leden 2009):

Dne 21. ledna 2009 se v Pardubicích konalo 2. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká Republika - Polsko pro období 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 43 mikroprojektů v celkovém objemu 702 103,45 EUR.08.09.2008: Mikroprojekty schválené na 1. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis (září 2008):

Dne 3. září 2008 se v polském Zieleńcu konalo 1. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká Republika - Polsko pro období 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno prvních 47 mikroprojektů v celkovém objemu 869.263,21 EUR.Aktuality - programové dokumenty, příručky, metodické pokyny

03.08.2012: Nová verze "Příručky pro příjemce dotace"

V sekci "Příručky OPPS ČR - PR 2007-2013" byla zveřejněna "Příručka pro příjemce dotace" (včetně příloh), verze č. 5, s platností od 1. července 2012.Programové dokumenty OPPS ČR - PR 2007-2013

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013 (pdf, 950 kB, 25.8.2010 14:13)
verze 2, 15.3.2010
Programový dodatek (pdf, 661 kB, 1.8.2012 10:39)
verze 8, 16.11.2011
Přílohy Programového dodatku (zip, 1272 kB, 1.8.2012 10:44)
verze 8, 16.11.2011Příručky OPPS ČR - PR 2007-2013

Příručka pro žadatele (pdf, 1447 kB, 1.9.2011 10:08)
verze 5, 14.7.2011
Přílohy Příručky pro žadatele (zip, 984 kB, 1.9.2011 10:09)
verze 5, 14.7.2011


Příručka pro příjemce dotace (pdf, 825 kB, 1.8.2012 10:16)
verze 5, 1.7.2012
Přílohy Příručky pro příjemce dotace (zip, 2083 kB, 1.8.2012 10:17)
verze 5, 1.7.2012
Přílohy Příručky pro příjemce dotace (Word, Excel) (zip, 144 kB, 1.8.2012 10:18)
verze 5, 1.7.2012
Přehled změn v doplňujícím výkladu k veřejným zakázkám v ČR (pdf, 31 kB, 1.8.2012 10:21)Metodické pokyny OPPS ČR - PR 2007-2013

Metodický pokyn představuje oficiální dokument, prostřednictvím kterého dochází k aktualizaci vybraných částí příslušného dokumentu před jeho vlastní aktualizací.

Metodický pokyn ŘO č. 1 Příručky pro žadatele (doc, 223 kB, 1.8.2012 13:43)
verze 5, 1.8.2012
Přílohy Metodického pokynu ŘO č. 1 Příručky pro žadatele (zip, 77 kB, 1.8.2012 13:48)
verze 5, 1.8.2012


Metodiky OPPS ČR - PR 2007-2013

Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů EU (pdf, 3528 kB, 21.1.2008 14:15)
Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 (pdf, 1014 kB, 30.10.2009 15:26)Webové stránky programu

www.cz-pl.eu

OPPS ČR - Polsko 2007 - 2013

Informace k Fondu mikroprojektů naleznete na www.euro-glacensis.cz