Workshop rezortu Ministerstva dopravy k problematice ochrany měkkých cílů v dopravě

30. 7. 2019 Autor: Tomáš Šebesta

V historických prostorách konferenčního sálu Hotelu Gustav Mahler, v centru města Jihlavy, zorganizoval Odbor bezpečnostní Ministerstva dopravy Workshop, zaměřený na problematiku ochrany měkkých cílů /OMC/ v dopravě.

Primárním tématem pracovního jednání byla již výše zmíněná problematika ochrany měkkých cílů v dopravě, se zaměřením na specifiku jednotlivých regionů, role samosprávy a možnosti spolupráce mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty.

V průběhu Workshopu vystoupili se svými příspěvky zástupci Ministerstva dopravy /MD/, Generálního ředitelství Správy železniční a dopravní cesty /SŽDC GŘ/, Generálního ředitelství Českých drah /GŘ ČD/, Policie České republiky, zástupci krajů a další přítomní hosté.

Po úvodním zahájení ze strany organizátorů z Ministerstva dopravy – Odboru bezpečnostního, byly zástupci jednotlivých subjektů prezentovány příspěvky s tématy bezprostředně se týkajícími aktuální situace v oblasti ochrany měkkých cílů v dopravě, zejména v dopravě železniční.

V jednotlivých vystoupeních byly zmíněny koncepce, principy a základy OMC v dopravě, jejich specifikace a kategorie, systém stávajících bezpečnostních opatření v kontextu potřeb a odlišností regionů/krajů, dále otázka OMC v rámci SŽDC, bezpečnost u ČD, zmíněn byl i mezinárodní aspekt OMC v dopravě s kontextem možností řešení OMC v regionech a v konkrétních aglomeracích České republiky /‘‘Best practise‘‘ a platforma ,, Security in Public Spaces‘‘.

Samostatný blok byl věnován problematice Dotační podpory / Dotační podpora v r. 2019, Dotační podpora v r. 2020 (nový dotační titul, parametry titulu, zásady poskytnutí atd.). Před závěrečnou diskusí byly pořadateli zmíněny další aktivity Ministerstva dopravy a rezortních organizací s vazbou na samosprávu a regiony

Závěrem Workshopu proběhla diskuse, ve které si přítomní účastníci vyměnili své poznatky, přístupy a zkušenosti z pohledu jednotlivých specializací a specifikací. Zároveň ocenili otevřenost při výměně názorů k uvedené problematice a shodli se na další aktivní spolupráci při řešení OMC u všech způsobů dopravy na území České republiky se zapojením co nejširšího spektra dopravců.

Fotogalerie