VIDEOZÁZNAM z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

23. 10. 2019


bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 26(Změna v projektu žadatele Český svaz včelařů, z. s. okresní organizace Náchod IČO 004 34 736 ) 1:21:18
1 (Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období ) 0:13:10 27 ( Změny v projektech podpořených dotacemi v oblasti kultury a památkové péče ) 1:22:10
2 (Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ) 0:13:48 28 ( Žádost o prominutí odvodu dotace Společnosti pro destinační management Broumovska o. p. s. IČO 023 26 159 - stažení bodu jednání ) 1:23:51
3 ( Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2020 ) 0:14:54 30 ( Změny v projektech DSO Kladská stezka a HZS KHK, podpořených dotací na individuální účel ) 1:31:59
4 ( Dotace na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje ) 0:15:39 31 ( Revokace usnesení zastupitelstva ZK/18/1389/2019 - Projektový záměr "Cestou barokní galerie loutek KUKS. SOCHA LOUTKOU" ) 1:33:13
5 ( Návrh na zvýšení kapitálových výdajů příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje ) 0:17:11 33 ( Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021 – 2027 ) 1:35:06
6 ( Návrh na úpravu vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 2019 ) 0:18:06 34 ( Návrh na schválení uzavření Smlouvy o partnerství a poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II ) 1:44:51
7 (Žádost společnosti Městská nemocnice, a.s. o poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby minulých let ) 0:21:47 92 ( Žádost Benediktinského opatství sv. Václava o odpuštění splácení zůstatku půjčky ) 1:47:30
8 (Analýza zdravotního stavu obyvatel Královéhradeckého kraje 2018 ) 0:33:48 35 ( Úprava termínu realizace projektu „Kanalizace Rudník“ ) 1:49:45
9 ( Návrh na navýšení dotací v rámci dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2019 ) 0:35:15 36 ( Změna termínu realizace projektu obce Třebihošť dle smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2019/03086 ) 1:50:55
10 ( Aktualizace Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026 ) 0:39:03 37 ( Aktualizace pravidel dotačního programu Královéhradeckého kraje Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod ) 1:51:44
11 ( Průběžná zpráva o naplňování Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020 ) 0:40:55 38 ( Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů ) 1:52:35
12 ( Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020 ) 0:42:35 39 ( Návrh na změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2019 - odvětví školství, Nová Paka ) 1:53:59
13 ( Úpravy rozpočtu odvětví školství pro rok 2019 ) 0:44:49 42-51 (sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 42 - 51 (vyjma staženého bodu č. 48) ) 1:56:41
14 ( Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019 ) 0:46:15 53-62 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 53 - 62 ) 2:01:03
15 (Dodatek č. 3 a č. 4 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem I-KAP KHK I ) 0:48:05 63-73 (sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 63 -73 ) 2:05:49
16 (Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci u projektů Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem ) 0:49:13 74 ( Návrh na výkup nemovitých věcí v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice ) 2:09:28
17 ( Příslib na dofinancování akce: Výstavba depozitáře Regionálního muzea a galerie v Jičíně - v Robousích na rok 2020-2021 ) 0:50:13 75 (Návrh na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci - darování stavby silnice III/32341 v k. ú. Mžany a Sadová u Sovětic ) 2:10:55
18 ( Žádost Centra Sion, z.s., se sídlem Na Kotli 1201/27, Hradec Králové, vč. jejího zpřesnění, o poskytnutí jednorázové návratné půjčky Královéhradeckým krajem pro Sion školy vzhledem k neobdržení finančních prostředků z MŠMT v důsledku právních komplikací ) 0:51:25 76-88 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 76 - 88 ) 2:12:28
19 ( Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2020 ) 1:09:11 89 ( Návrh na souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí směnné částí pozemků p. č. 4298 a p. č. 3919/1, oba v katastrálním území Jaroměř ) 2:18:49
20 ( Dotační programy v oblasti vzdělávání pro rok 2020 ) 1:11:11 90 ( Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 2:20:39
21 ( Dotační program 20POVU1 Program obnovy venkova ) 1:13:20 91 ( Příslib financování realizace investic do krajské infrastruktury sociálních služeb ) 2:21:38
22 ( Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2020 ) 1:14:17 93 ( Návrh na navýšení schválené částky finanční spoluúčasti investiční akce "Domky Na Květné" Domov důchodců Borohrádek ) 2:24:01
23 ( Podpora veřejně prospěšných projektů v dotačním programu "Podpora hospodaření v lesích - asanace kůrovcového dříví" v roce 2019 ) 1:17:58 94 ( Návrh na změnu personálního obsazení ve výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 2:26:21
24 ( Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti životní prostředí a zemědělství pro rok 2019 ) 1:19:00 diskuze ( diskuze ) 2:27:55
25 ( Změny v projektech podpořených dotacemi ) 1:19:55