Vzdělávání dostane nový impuls

25. 8. 2020 Autor: Martina Svatoňová

Královéhradecký kraj a dalších osm zastřešujících subjektů se zapojí do projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP II). Projekt, jehož cílem je zvýšení kvality výuky a zlepšení prostředí ve školách prostřednictvím modernizace vzdělávání, efektivnější propojení studia a praxe a podpora rovného přístupu ke vzdělání, se bude realizovat během téměř tří let a jeho rozpočet počítá s částkou přes 190 milionů korun. Většinu prostředků pokryje dotace z evropských fondů.

Ke klíčovým tématům projektu patří podpora polytechnického a odborného vzdělávání, digitalizace a inovací ve vzdělávání, rozvoj gramotností – především čtenářské a matematické, prevence předčasných odchodů ze škol a podpora rovných příležitostí ve vzdělávání. Kromě výuky projekt výrazně cílí i na tzv. well-being, tj. zlepšení klimatu ve školách, na to, aby se ve školách děti, žáci, studenti i učitelé cítili dobře.

„Společnost se jen pomalu přizpůsobuje změnám, které přináší rychlý vývoj technologií. K aktuálním problémům současného školství patří obavy některých pedagogů z inovací, z využívání digitálních technologií. V dnešní době nejistoty, jestli opět nedojde k omezení školní docházky a částečnému nebo úplnému přechodu škol na online výuku, je zautomatizované používání techniky žáky i učiteli nezbytností. Na podporu digitálních kompetencí chceme vybrané školy vybavit např. vzdělávacím softwarem nebo mobilními IT učebnami. Nebude chybět související školení učitelů a žáků a po zkušenostech z jarní koronavirové krize i rodičů, kteří často chtěli, ale neuměli svým dětem se vzdálenou výukou pomoci,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za školství některé aspekty projektu.

„Velký důraz budeme klást na vzdělávání stávajících i budoucích učitelů, podporu ředitelů škol všech stupňů, budeme spolupracovat s Univerzitou Hradec Králové a soustředit se na taková témata, jako je kritické myšlení, podpora etiky nebo rozvoj charakteru. Položíme základy EDU-hubu, střediska pro inovativní výuku, vytvoříme pracovní skupinu složenou z odborníků na inovace ve vzdělávání, s jejichž pomocí ho budeme dále rozšiřovat,“ dodává náměstkyně.

Projekt se ale týká i dalších aktivit, jako jsou učitelské stáže v zahraničí nebo u zaměstnavatelů, doučování žáků, podpora podnikání včetně zakládání fiktivních firem, realizace odborných kroužků, kde se budou setkávat žáci středních a základních, v některých případech i mateřských škol, prázdninové workshopy a jiné.

Projekt bude probíhat od začátku příštího roku do konce listopadu 2023. Financovat jej bude z 85 procent evropská dotace, z 10 procent státní rozpočet a zbylých 5 procent připadá na Královéhradecký kraj jakožto příjemce dotace. Projekt zahrnuje široké spektrum partnerů. Kromě osmi zastřešujících subjektů, k nimž patří například Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, jimi bude deset