Nová výzva v programu Interreg V-A Česká republika - Polsko reaguje na pandemii COVID-19

23. 10. 2020 Autor: Lukáš Vaníček

V prioritní ose 4 (spolupráce institucí a komunit) programu Interreg V-A ČR - Polsko byla vyhlášena nová výzva, tentokrát s důrazem na probíhající pandemii COVID-19. Vzhledem k tomu, jakou situací procházejí oba partnerské státy a jaké komplikace tato situace způsobuje spolupracujícím institucím, bude v této výzvě kladen důraz na spolupráci jak v době pandemie, tak i po ní.

Podpořeny budou tyto aktivity:

• Posílení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v případě náhlých a neočekávaných překážek ovlivňujících přeshraniční spolupráci (např. omezení propustnosti hranice z důvodu pandemie, bezpečnostních hrozeb apod.) a příprava na takové situace:

  • Přeshraniční spolupráce institucí v době uzavření hranic a v době po otevření hranic s omezenými možnostmi styku, např. v oblasti mobility na trhu práce, výměny informací v rámci platných omezení na obou stranách hranice, vytváření digitálních platforem a vzájemných propojení na dálku spolupracujících subjektů apod.
  • Vytvoření plánů a postupů pro přeshraniční spolupráci institucí v případě fyzického uzavření či omezení prostupnosti hranice z důvodu náhlých a neočekávaných situací.
  • Tvorba kanálů a mechanismů výměny a sdílení informací a dat, včetně realizace společných či propojování existujících informačních systémů.
  • Posílení informovanosti lokálních komunit o aktuální situaci spojené s propustností hranice.

Výzva má zejména tato hlavní specifika:

  • Nelze realizovat aktivity podporované v prioritní ose 1 (společné řízení rizik).
  • Nelze realizovat stavební práce a nákup vozidel (vč. speciálních vozidel).
  • Maximální částka evropské dotace činí 60 000 EUR na partnera (80 000 EUR na vedoucího partnera).
  • Projekty je nutné ukončit nejpozději k 30. 9. 2023 (předpoklad vydávání právních aktů úspěšným projektům - od léta 2021).
  • Alokace výzvy bude průběžně navyšována v závislosti na realizačních úsporách postupně ukončených projektů v prioritní ose 4.
Příjem pro předkládání projektových záměrů, které jsou nezbytné pro následné podání plných projektových žádostí, probíhá do 15. 12. 2020 prostřednictvím online formuláře.

Informační školení, týkající se zaměření výzvy a individuální konzultace budou probíhat online formou. Školení se budou konat ve dnech 12. a 25. 11. 2020. Další informace získáte na webu www.cz-pl.eu a rovněž na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Ing. Roman Klíma - tel. 602 488 137, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz).

Nová výzva v programu Interreg V-A Česká republika - Polsko reaguje na pandemii COVID-19